eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Pełnienie usług weryfikatora projektu dla zadania pt. "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania" - 8 placówekOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie usług weryfikatora projektu dla zadania pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 8 placówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e2d6ed5-b6a2-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie usług weryfikatora projektu dla zadania pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 8 placówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e2d6ed5-b6a2-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062724/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Optymalizacja efetywnosci energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania WERYFIKATOR DOKUMENTACJI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112469

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIM/02/23/ZP10/2022-325

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi Weryfikatora Projektu dla zdania pn. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania”.
Do zadań Projektanta Weryfikatora należeć będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej inwestycji do postępowania przetargowego oraz jej zweryfikowaniu, w tym weryfikacja założeń projektowych, nadzór nad procesem wprowadzenia
zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje zweryfikowanie wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.
W toku realizacji inwestycji do zadań Zespołu Projektanta Weryfikatora należeć będzie również analiza, opiniowanie, rekomendowanie i weryfikacja pod względem formalnym i kompletności rysunków, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, kosztorysów, instrukcji sporządzonych przez Wykonawcę itp.
W ramach uszczegółowienia opisy przedmiotu nadzoru Weryfikatora Projektu Zamawiający udostępnia
Załącznik nr 2 do SWZ obejmujący.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292799,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Principles Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792529210

7.3.3) Ulica: Jeleniogórska 1/3F,m 88

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-179

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.