eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG - Budynek << A >> Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w WałbrzychuOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG - Budynek « A » Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kuczynska@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG - Budynek « A » Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b09e4ae3-fdf2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078160/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja rozdzielni elektrycznej NN w zakresie wymiany istniejącej aparatury zasilająco-odpływowej (ul. Sokołowskiego Bud. A)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
Więcej informacji na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje sie w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl, stanowiących Załącznik nr 10 i 10a do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na „Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG - Budynek A Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej” - Zp/42/TP/23 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
.... w związku z ograniczeniami więcej w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/42/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG ”A” wraz z remontem pomieszczenia rozdzielni w budynku „A” Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:
Zadanie I – Wykonanie Projektu Technicznego rozdzielnicy elektrycznej 160kW/400V dla budynku A
Zadanie II – Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej dla budynku A wraz z posadowieniem i podłączeniem istniejących odbiorów. Wymiana 4 odpływów WLZ dla budynku A o długości do 50m każda. Remont pomieszczenia rozdzielni wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
Zadanie III – Dokumentacja powykonawcza i pomiary elektryczne.

Zrealizowane w ramach Zadań: projekty, dostawy urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, dokumentacja powykonawcza, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres Specjalistycznego Szpitala im dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.

II. Opis istniejącego układu zasilania:

Rozdzielnica RG A zasilana jest z istniejącej rozdzielnicy RG Szpitala trzema liniami kablowymi stanowiącymi zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz Baypas każde o mocy umownej 160 kW. Rzeczywiste zapotrzebowanie mocy może być inne niż160 kW, należy ją zweryfikować w ramach niniejszego zadania. Układ pomiarowy zlokalizowany wewnątrz pomieszczenia rozdzielni głównej RG Szpital.
Rozdzielnica RG „A” wykonana w latach 70- tych u.w. jest obecnie w złym stanie technicznym.

III. Zakres modernizacji układu zasilania:

1. Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy głównej w wykonaniu szaf przyściennych (wolno stojących) połączonych wspólnym torem szynowym (miedzianym). Rozprowadzenie kabli np. w przedziale kablowym bocznym (drabinki kablowe od góry). Lokalizacja rozdzielni ulegnie zmianie.
2. Wyposażenie rozdzielni dobrać do aktualnych potrzeb w zakresie obciążeń prądowych poszczególnych jej obwodów. Przewidzieć w rezerwie min. 20 % odpływów wyposażonych oraz 20 % rezerwy miejsca.
3. Rozdzielnicę zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem sekcjonowania w celu umożliwienia pozostawienia obwodów priorytetowych oraz możliwością wyłączenia ręcznego pozostałych odpływów w przypadku pracy rozdzielnicy z agregatu prądotwórczego.
4. Rozdzielnicę wyposażyć w analizatory sieci na każdym z zasilań.
5. Wewnętrzne linie zasilające jak i instalacji odbiorczej doprowadzone /wyprowadzone ze starej rozdzielnicy głównej bud A jeżeli zajdzie taka potrzeba należy mufować w celu przedłużenia ich do nowej zlokalizowanej w innym miejscu pomieszczenia. W tym celu należy zaprojektować i wykonać tory kablowe w postaci np. stalowych koryt, które następnie zabudować np. regipsami które należy pomalować farbą o kolorystyce zbliżonej do istniejącej malatury. W ramach modernizacji należy uwzględnić wymianę 4 WLZ na całej długości.
6.Szczegółowa specyfikacja wymagań wg pkt IV OPZ.
7.W nowym pomieszczeniu rozdzielni należy dodatkowo wykonać roboty budowlane polegające na:
• wymianie stolarki drzwiowej z odpowiednim atestem p. poż.,
• wymianie stolarki okiennej,
• uzupełnieniu tynków,
• naprawie tynków wraz z ich przecierką,
• wymianie posadzki,
• malowaniu tynków wewnętrznych,
• wymianie instalacji oświetlenia,
• wykonaniu uszczelnienia p. poż. przepustów.

UWAGA:
Ze względu na funkcję obiektu należy zapewnić ciągłość zasilania, dopuszczalne są niewielkie przerwy w zasilaniu w energię elektryczną. Przełączanie poszczególnych obwodów ze starej na nową rozdzielnię należy wykonywać w sposób zapewniający krótkie przerwy w zasilaniu. Aktualny układ sieciowy jest TN-C, natomiast modernizację układu zasilania tak zaprojektować aby w przeszłości możliwa była zmiana po wymianie instalacji w całym budynku na TN-S. Po wykonaniu robót wykonać badania i pomiary elektryczne nowych instalacji, wyniki pomiarów dostarczyć inwestorowi.

W fazie projektowania konieczna jest inwentaryzacja obwodów starej rozdzielnicy głównej, wykonanie pomiarów i obliczeń obciążeń jej obwodów. W celu właściwej wyceny robót ujętych w niniejszym opisie niezbędna jest wizja lokalna potencjalnego wykonawcy, w tym celu dopuszczamy możliwość oględzin po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Inwestor nie dysponuje dokumentacją techniczną umożliwiającą inwentaryzację stanu istniejącego.

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia instalowane w ramach niniejszego zadania mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności. Modernizację układu zasilania elektrycznego zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Inwestor dopuszcza zmiany w zakresie proponowanych powyżej rozwiązań technicznych za uprzednią zgodą inspektora nadzoru.

IV. Szczegółowa specyfikacja wymagań do realizacji przez Wykonawcę.

1.Projekt techniczny będzie zawierał co najmniej:
a) schematy elektryczne rozdzielnicy wraz z opisami,
b) rysunki techniczne rozdzielnicy
c) schemat połączeń elektrycznych rozdzielnic z pod rozdzielnicami posiadanymi przez Zamawiającego wraz z opisami,
d) osobny rozdział dotyczący wykonania niezbędnych prac budowlanych
e) plany architektoniczne pomieszczenia, w których będzie stała rozdzielnica wraz z ich usytuowaniem.

2.Projekt techniczny zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i polskimi normami serii PN-EN 61439.
3.Projekt techniczny będzie wykonany w języku polskim.
4.Projekt techniczny będzie podlegał ocenie Inspektora Nadzoru, wskazanego przez Zamawiającego.
5.Projekt techniczny zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
6.Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Projekt techniczny będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z budową, dostawą i instalacją rozdzielnic.
7.Projekt techniczny zostanie wykonany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:
-papierowej,
- elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive.
8.Wykonanie Projektu technicznego zostanie poprzedzone wizją lokalną Wykonawcy i opomiarowaniem pomieszczeń, tras kablowych i rozdzielnicy objętej przedmiotem zamówienia.
9.Wykonawca wykona Dokumentację powykonawczą, w której opisy rysunków i schematów przygotowane zostaną w języku polskim oraz zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.
10.Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
a) Schematy elektryczne i rysunki techniczne rozdzielni elektrycznej
b) Opisy, pełne instrukcje obsługi dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni i analizatorów.
c) Wymagane przepisami atesty i certyfikaty dostarczonych przez wykonawcę rozdzielni, urządzeń i komponentów.
d) Protokoły z testów dostarczonych przez Wykonawcę rozdzielni.
e) Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana w trzech jednobrzmiących kompletach w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być edytowalna.
11. Dokumentacja powykonawcza podlega ocenie Inspektora Nadzoru.
12.Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
13.Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokumentacja powykonawcza będzie jednym z warunków do przyjęcia zamówienia.
14.Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji:
a) papierowej,
b) elektronicznej w postaci plików do edycji, przekazanych na pendrive...........

W związku z ograniczoną ilością znaków dalszy, szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:
Cena najniższa z ofert
--------------------------------- x 60 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej
Cena wyższa z oferty ocenianej o wyższej cenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne
warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
- Wykaz robót budowlanych, oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych, w tym jedna na kwotę 100 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
- Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót, posiadającą uprawnienia z instalacji elektrycznych, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w tym jedna na kwotę 100 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego.

2. Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót, posiadającą uprawnienia z instalacji elektrycznych, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – stanowi załącznik nr 8.

3.Sytuacja ekonomiczna: na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu
zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej:
1) Wizja lokalna winna być przeprowadzona przed upływem terminu zadawania pytań.
2) Termin przeprowadzenia wizji po jego wcześniejszym uzgodnieniu – nie później niż 48 h od zgłoszenia.
Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Zygmunt Borsuk - Kierownik Działu Obsługi Szpitala - tel.603332907; (74) 6489726
Zdzisław Marciniak – Z-ca Kierownika Działu Obsługi Szpitala – tel. 504190886

Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w n/w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ):
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 1a do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Informacje ogólne:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1i 1a do SWZ.
Wzór oferty - stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Projekt umowy - stanowi załączniki nr 3 do SWZ.
Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 4 do SWZ. (W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie z załącznika nr 4a wypełnia podmiot udostępniający zasoby).
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum, Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp- stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy.
Tabela podwykonawcy stanowi załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy.
Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót - stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegółowa Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl wraz z Regulaminem platformazakupowa.pl dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty, oraz informacji o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej stanowi załącznik nr 10 i 10a do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.