eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Budowa drugiego zasilania STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOKOgłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drugiego zasilania STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: awoznica@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drugiego zasilania STR 20/6/0,5/0,4 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46be5807-fde9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236278

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www. srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej
jest Platforma Zakupowa EFO dostępna pod adresem https://efo.coig.biz Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest
bezpłatne.
4. Środkiem komunikacji elektronicznej możliwym do wykorzystania przy składaniu wyjaśnień, informacji lub uzupełnień jest także
poczta elektroniczna, adres e-mail: akruk@srk.com.pl i przetargi@srk.com.pl
5. Inne wymagania techniczne w zakresie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript:
 Internet Explorer wersja 10 lub 11,
 Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta),
 zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
 minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
2) pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci Internet;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-CZOK-0028/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Aktualnie urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” zasilane są ze stacji 20/6/0,5/0,4 kV zasilanej jednym kablem o napięciu znamionowym 20 kV. Zadanie obejmuje budowę drugiego zasilania dla urządzeń pompowni głębinowej „Saturn”. W zakresie zadania jest kompleksowe wykonanie prac, wraz z zakupem i dostawą materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, ich podłączenie i uruchomienie, wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych, pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z naniesieniem obiektów na zasoby geodezyjne miasta oraz wykonanie prac przygotowawczych, porządkowych, odtworzenia zieleni, nawierzchni itp. Zakres prac obejmuje m.in.:
a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie PG „Saturn” w zakresie: opracowania technologii prowadzenia prac, planu BIOZ i schematu organizacyjnego oraz przejęcie placu budowy, oznaczenie (wygrodzenie) terenu budowy, budowa zaplecza, przygotowanie terenu pod budowę stacji 20/6 kV, linii kablowej 20 kV i kanału kablowego, wytyczenie (wytrasowanie) na całej długości trasy obecnej linii kablowej 20 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn”, wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania,
b) przebudowa istniejącej linii kablowej 20 kV zasilającej na terenie PG „Saturn” na terenie pompowni głębinowej „Saturn”. Należy wykonać m.in:
– dla linii 20 kV relacji: z pola nr 3 GPZ ,,Milowice” do pola RD-2 20 kV:
 wykonać przepusty p.poż. w budynku stacji 20/6/0,5/0,5 kV przez które zostanie wprowadzona linia kablowa po przebudowie,
 wykonać wykop i przygotować podłoże pod nowy odcinek linii kablowej 20 kV,
 wyłożyć w wykopie nowy odcinek kabla 20 kV (w rurach osłonowych),
 przeciąć istniejącą linię kablową 20 kV a następnie połączyć nowy odcinek kabla
20 kV z istniejącą linią kablową 20 kV,
 wykonać pomiary linii kablowej 20 kV po wykonaniu mufy i podłączyć ją do pola
RD-2 20 kV (po uzyskaniu pozytywnych pomiarów),
 zasypać wykop i oznaczyć trasę linii kablowej,
 oznaczyć betonowymi słupkami trasę linii kablowej,
 uporządkowanie terenu (doprowadzenie do stanu pierwotnego),
 sporządzić protokoły z wykonanych pomiarów i dostarczyć je Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia:
a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz z uprawnieniami dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny stwierdzonymi przez właściwy organ nadzoru górniczego. – minimum 1 osoba
b) kierownika robót ds. elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – minimum 1 osoba,
c) kierownika robót ds. instalacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – minimum 1 osoba,
d) pracownicy nadzorujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych (co najmniej 2 osoby) mają posiadać:
 stwierdzone kwalifikacje co najmniej osoby dozoru ruchu elektrycznego pod ziemią lub na powierzchni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 do wykonywania prac na stanowisku dozoru przy montażu i wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniej niż 20 kV (D), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
e) elektromonterzy – powinni posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 do wykonywania prac przy montażu i wykonywaniu prac kontrolno montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniej niż 20 kV (E), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci - w ilości i zakresie niezbędnym do terminowej realizacji zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – co najmniej 4 osoby.
f) pracownicy Wykonawcy, sporządzający oraz sprawdzający dokumentacje techniczne i powykonawcze w zakresie przedmiotu zamówienia (co najmniej 2 osoby z każdej n/w specjalności), powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania odpowiednio
w specjalnościach:
 architektonicznej,
 konstrukcyjno budowlanej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
 posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
g) rzeczoznawca d.s. przeciw pożarowych
2. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym, w ramach jednej lub kilku umów polegających na budowie/modernizacji rozdzielni SN/WN o wartości minimum
1 500 000,00 zł brutto
lub
budowie linii kablowych SN lub WN o wartości minimum 500 000,00 zł brutto
wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte w Formularzu Ofertowym
2) Oświadczenie o ochronie środowiska – wzór Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego.
3) Oświadczenie dotyczące zastosowania asortymentu równoważnego do realizacji zamówienia – wzór Załącznik nr 8 do Formularza Ofertowego,
i / lub
4) Oświadczenie dotyczące zastosowania asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia – wzór Załącznik nr 9 do Formularza Ofertowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej na zasadach określonych poniżej:
1) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
2) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie
z zapisami SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
3) sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę ofert, z
uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
4) w trakcie aukcji każdemu Wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja
w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które Wykonawca powinien dokonać
w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert,
czas pozostały do zakończenia aukcji,
5) aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut
dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową
dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
6) postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie
ocenionej jako najkorzystniejszej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 69 000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Uczestnik Konsorcjum) musi wykazać brak podstaw wykluczeniu z postępowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1) SWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom Zamawiający żąda
złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu – wzór Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego. Zamawiający żąda także wskazania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw Podwykonawców,
o ile są znane na etapie składania ofert – wzór Załącznik nr 5 do Formularza Ofertowego. (Jeżeli Wykonawca nie dołączy
ww. dokumentów Zamawiający uzna, że Wykonawca na dzień składania oferty nie zamierza powierzyć wykonania części
zamówienia Podwykonawcom).
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca składa
oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące Podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy przed przystąpieniem Podwykonawcy do realizacji zamówienia - wzór Załącznik Nr 4 do Formularza Ofertowego.
5. W przypadkach, o którym mowa w pkt. 3 i 4 powyżej, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił tego Podwykonawcę innym,
pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

Z postępowania o udzielenie zamówienia, wyklucza się także Wykonawcę, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.