eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego - Wypoczynkowego w Malinówce" oraz pełnienie nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego w Malinówce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrozy Wielkie 21

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876202513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://elk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego w Malinówce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3154e486-fbdb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00234559/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie koncepcji i sprządzenie dokumentacji kosztorysowo projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Malinówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: : „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego w Malinówce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości (minimalna prędkość połączenia internetowego) nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie formalnym:
Waldemar Piela - Sekretarz; e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl
w zakresie merytorycznym:
Krystian Brytan- rerefent ds. budowlanych; e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Politechnika Wrocławska - informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk;
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Nadleśnictwo Ełk decyduje ono samo jako Administrator danych.
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, z którym jest można się skontaktować za pośrednictwem Nadleśnictwa Ełk poprzez adresu e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. posiada Pani/Pan:
6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. nie przysługuje Pani/Panu:
1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: „Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego w Malinówce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego””
1.1. ETAPY przedmiotu umowy:
1) ETAP I umowy – wykonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji architektonicznej
2) ETAP II umowy – opracowanie projektu budowlanego,
3) ETAP III umowy – opracowanie projektów technicznych i dokumentacji kosztorysowej,
4) ETAP IV - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 72 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp, (30 % wartości zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych usług (usług o takim samym przeznaczeniu) i jest zgodne z jego przedmiotem, w zakresie zbieżnym z kodami CPV zamówienia podstawowego oraz na warunkach umownych zbliżonych do zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:
1.1. Cena (C) – Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - waga 60%;
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = 60% x Cmin / Cn gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert
Cn - cena brutto badanej oferty
60 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
gdzie 1%=1 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium - 60 punktów.
1.2. Doświadczenia zawodowego głównego projektanta - architekta (A) - waga 20%;
Zamawiający oceniać będzie opisane poniżej doświadczenie zawodowe osoby wskazanej jako główny projektant - architekt, która spełni wymagania podstawowe stawiane przez Zamawiającego w ramach opisu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ppkt 2.4.2.lit.1) SWZ.
Oceniane będzie doświadczenie architekta w wykonaniu (zaprojektowaniu) dokumentacji projektowych obiektów (obiektu bądź zespołu budynków) użyteczności publicznej (dalej:OUP)* (projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z projektem wykonawczym/technicznym) o powierzchni użytkowej co najmniej 1,5 tys. m2 , wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

Za każdą wykazaną w wykazie prac wykonaną (zaprojektowaną) dokumentację projektową - zaprojektowany ww. obiekt – przyznany zostanie jeden punkt, przy czym punkty nie będą przyznawane za prace wykazane jako spełniające warunek udziału w postępowaniu. W przypadku nie wykazania prac Wykonawca otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
Oferta z najwyższą ilością opracowań (po stwierdzeniu ich poprawności) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
A= 20 x An / Amax
gdzie:
Amax - maksymalna ilość opracowań dokumentacji projektowych wskazanych w badanych ofertach
An - ilość opracowań dokumentacji projektowych w badanej ofercie
20 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium
gdzie 1%=1 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium – 20 punktów.
1.3. Stabilność finansowa (S) - waga 20%;
Zamawiający oceniać będzie stabilność finansową jako, która spełni wymagania podstawowe stawiane przez Zamawiającego w ramach opisu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ppkt 2.4.3 SWZ.
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg następującej oceny:
- Oferta której Wykonawca wykazał wartości posiadanych środki finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 200 000,00 zł, otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 pkt, czyli S = 20 pkt
- Oferta której Wykonawca wykazał wartości posiadanych środki finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 150000,00 zł, a mnie niż 200 000,00 zł otrzyma liczbę punktów – 10 pkt, czyli S = 10 pkt
- Oferta której Wykonawca wykazał wartości posiadanych środki finansowych lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej 100 000,00 zł, a mnie niż 150 000,00 zł otrzyma liczbę punktów – 0 pkt, czyli S = 0 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium – 20 punktów.
Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za kryteria C+A+S wymienione powyżej. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenia zawodowego głównego projektanta - architekta (A)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stabilność finansowa (S)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
4.1 należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) poniższe usługi polegające na:
wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych (projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z projektem wykonawczym/technicznym) obiektów użyteczności publicznej (dalej: OUP)* (bądź zespołu budynków) o powierzchni użytkowej co najmniej 1,5 tys. m2 dla każdej dokumentacji, w tym jedną dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy lub przebudowy dla ww. obiektu (bądź zespołu budynków).
4.2 dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj.
osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ((t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
1) architektonicznej – główny projektant (Architekt);
2) konstrukcyjno-budowlanej – projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (Konstruktor);
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – projektant branży sanitarnej;
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – projektant branży elektrycznej;
5) instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną – projektant branży telekomunikacyjnej;
- które posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.:
a) architekt (1)) - w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zaprojektował) co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z projektem wykonawczym/technicznym) dotyczącą rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej (dalej: OUP)* (bądź zespołu budynków) o powierzchni użytkowej co najmniej 1,5 tys. m2;
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał doświadczenie zawodowe głównego projektanta- architekta.
b) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej (każdy z nich 2),3),4),5)) - w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zaprojektował) - był projektantem branżowym w swojej branży - co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z projektem wykonawczym/technicznym) dotyczącą rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej (dalej: OUP)* (bądź zespołu budynków) o powierzchni użytkowej co najmniej 1,5 tys. m2.
* za obiekty o charakterze użyteczności publicznej (OUP) rozumie się obiekty w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB (pub.: Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. nr 18, poz. 170):
122 (Budynki biurowe): cała grupa obiektów (1220)
125 (Budynki przemysłowe i magazynowe): tylko podgrupa 1251 (budynki przemysłowe)
126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej): podgrupa 1263 (budynki szkół i instytucji badawczych) oraz podgrupa 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej).

Wykonawca w toku realizacji Umowy zobowiązany jest do komunikowania się z Zamawiającym wyłącznie w języku polskim – wymóg ten dotyczy wszelkich środków porozumiewania się pomiędzy Stronami oraz osób, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonaniu zamówienia, w szczególności - jeżeli osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, przypisane do ww. ról i wskazane przez Wykonawcę w wykazie załączonym do Oferty lub inne osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, przy czym przez biegłą znajomość języka rozumie się posługiwanie się językiem polskim jako językiem ojczystym lub też znajomość tego języka na poziomie C2 zgodnie ze skalą biegłości językowej określoną przez Radę Europy – wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt - do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba na język polski.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania (§ 5.1 rozp. w sprawie podmiotowych środków dowodowych -poz.2415)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
1.1. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli dotyczy Wykonawca, który polega na zasobach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art.
118 ust.1 uPzp składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
– szczegóły rozdz. VIII SWZ.
3. Jeżeli dotyczy W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia zał.nr 5 do SWZ.
4. Oferta musi składać się z formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ oraz oświadczenia i dokumenty wykazane w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PNB Paribas S.A. nr rachunku: 04 2030 0045 1110 0000 0075 9640 z podaniem tytułu: wadium na postępowanie nr S.270.2.7.2023
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 uPzp.
5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa .pl i stronuy postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_elk. Instrukcji Opis składania ofert dostępny jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.