eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Rozbudowa placu zabaw w KruszynieOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 858 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl, a.janeczko@kobylnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kobylnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abd4af59-efcd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044246/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica . W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: cuw@kobylnica.pl . Zamawiający
będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4)
włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji
składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/46-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica email: kobylnica@kobylnica.pl tel. 59 858 62 00 reprezentowana przez Wójta Gminy;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email: j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00
wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązana jest Gmina Kobylnica w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Gminy w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Urzędzie Gminy w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.RB-3.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i inne czynności polegające na rozbudowie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruszynie na dz. nr 24/8.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż 1 szt. urządzenia zabawowego typu linearium (w dalszej części: urządzenie) wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej z nawierzchni piaskowej wokół urządzenia;
2) dostawę i montaż 3 szt. koszy na śmieci;
3) dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem i oznaczeniami graficznymi wg wzoru określonego przez MEN;
4) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w postaci operatu kolaudacyjnego –
3 kpl., w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w ust. 1 i 2 oraz zgodnie z art. 103 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne.
4. Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym montażem urządzeń
i/lub wyposażenia placu zabaw Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dot. proponowanego źródła zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezależnie od rękojmi, udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących pracę fizyczną podczas montażu urządzenia zabawowego typu linearium, umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał w SWZ i projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535290-6 - Ścianki i liny do wspinania

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości robót budowalnych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno - budowalnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Wykonawcy występujący wspólnie).
2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu.
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenie podmiotu udostępniającego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do formularza oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.
2. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:
a) wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
b) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,
c) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
e) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
g) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,
h) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,
i) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej,
2) w trybie art. 455 ustawy Pzp,
3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,
6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów
i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy,
8) zmiany dotyczą terminów płatności,
9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.