eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Wykonanie robót budowlanych w celu dokończenia Inwestycji pn. "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski"- postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w celu dokończenia Inwestycji pn. „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski”- postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: (15) 8720072

1.5.8.) Numer faksu: (15) 8720185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w celu dokończenia Inwestycji pn. „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski”- postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7554fc2-fbb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7554fc2-fbb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
2.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Janów Lubelski.
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników...;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje RODO znajdują się w dziale XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I obejmuje wykonanie:
a) pomostu rekreacyjnego 2 w ramach: Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska,
b) pomostu rekreacyjnego 2 w ramach: Kolekcja roślin wodnych i przywodnych,
c) ścieżki łamanej w ramach: Ostoja i punkt obserwacji ptaków.
Część I:
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych – w zakresie zaznaczonym w tej dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ, dotyczącej elementów wskazanych w ust. 5 pkt 1 powyżej;
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: decyzjach, zgłoszeniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – w zakresie, w jakim dokumentacja ta dotyczy elementów wskazanych w ust. 5 pkt 1 powyżej;
- Decyzja nr 127/2017 wydana przez Starostę Janowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku o pozwoleniu na budowę (znak: BOŚ-II.6740.108.2017.AW) oraz Decyzja wydana przez Starostę Janowskiego z dnia 24.05.2017 roku o pozwoleniu wodnoprawnym na budowę pomostów (BOŚ.II1.6341.4.2017.GM).
Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska.
- Projekt budowlany – tom I część B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B1. KOLEKCJA ROŚLIN BORU BAGIENNEGO I TORFOWISKA;
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku T.I/B1/1 – projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej;
• nr rysunku T.I/B1/7 – projekt Pomostu rekreacyjnego na bagnie 2,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Kolekcja roślin wodnych i przywodnych.
- Projekt budowlany – tom I część B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B2. KOLEKCJA ROŚLIN WODNYCH I PRZYWODNYCH.
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku T.I/B2/1 – projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,
• nr rysunku T.I/B2/3 – projekt hamaka,
• nr rysunku T.I/B2/8 – projekt pomostu rekreacyjnego nr 2,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Ostoja i punkt obserwacji ptaków.
- Zgłoszenie robót z dnia 10.05.2017r;
- Projekt budowlany – tom II część B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B6. OSTOJA I PUNKT OBSERWACJI PTAKÓW.
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku T.II/B6/1 - projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,
• nr rysunku T.II/B6/5 – projekt kładki spacerowej(ścieżka łamana).
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45111250-5 - Badanie gruntu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
cena [C] 60%
oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 40%
2. Ustalenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:
C = cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 60%
3. Ustalenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] - kryterium zostanie ocenione wg poniższego
wzoru:
G = okres gwarancji w ofercie ocenianej/najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach (nie więcej niż 72 miesiące) x 40%
przy czym:
(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty,
w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany
okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy
podany okres gwarancji;
(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez
zaokrąglenie go w dół;
(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje
przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 72-miesięcznego.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający
dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II obejmuje wykonanie pomostu widokowego w podszycie drzew w ramach: Pomost widokowy w podszycie drzew.
Część II:
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych – w zakresie zaznaczonym w tej dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ, dotyczącej elementów wskazanych w ust. 5 pkt 2 powyżej;
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: decyzjach, zgłoszeniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – w zakresie, w jakim dokumentacja ta dotyczy elementów wskazanych w ust. 5 pkt 2 powyżej;
- Tom I. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.I/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu;
- Tom II. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.II/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Część C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- decyzja nr 127/2017 wydana przez Starostę Janowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku o pozwoleniu na budowę (znak: BOŚ-II.6740.108.2017.AW);
- zgłoszenie robót z dnia 10.05.2017r.;
- Projekt budowlany – tom I część B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B3. POMOST WIDOKOWY W PODSZYCIE DRZEW.
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku T.I/B3/1 – projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,
• nr rysunku T.I/B3/5 – Pomost widokowy w podszycie drzew – fundamenty,
• nr rysunku T.I/B3/6 – Pomost widokowy w podszycie drzew – rzut, przekrój.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45111250-5 - Badanie gruntu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
cena [C] 60%
oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 40%
2. Ustalenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:
C = cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 60%
3. Ustalenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] - kryterium zostanie ocenione wg poniższego
wzoru:
G = okres gwarancji w ofercie ocenianej/najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach (nie więcej niż 72 miesiące) x 40%
przy czym:
(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty,
w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany
okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy
podany okres gwarancji;
(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez
zaokrąglenie go w dół;
(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje
przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 72-miesięcznego.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający
dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III obejmuje wykonanie:
a) Pomostu śr. 60m 2 szt. w ramach: Kolekcja drzew i krzewów rodzimych;
b) Pomostu śr. 40m 2 szt. w ramach: Kolekcja drzew i krzewów rodzimych.
Część III:
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych – w zakresie zaznaczonym w tej dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ, dotyczącej elementów wskazanych w ust. 5 pkt 3 powyżej;
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: decyzjach, zgłoszeniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – w zakresie, w jakim dokumentacja ta dotyczy elementów wskazanych w ust. 5 pkt 3 powyżej;
- Tom I. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.I/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu;
- Tom II. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.II/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Część C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- decyzja nr 127/2017 wydana przez Starostę Janowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku o pozwoleniu na budowę (znak: BOŚ-II.6740.108.2017.AW);
- zgłoszenie robót z dnia 10.05.2017r.;
- Projekt budowlany – tom II część B. PROJKET ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B2. KOLEKCJA DRZEW I KRZEWÓW RODZIMYCH.
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku T.II/B2/1 – projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,
• nr rysunku T.II/B2/6 – projekt kładki spacerowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45111250-5 - Badanie gruntu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
cena [C] 60%
oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 40%
2. Ustalenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:
C = cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 60%
3. Ustalenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] - kryterium zostanie ocenione wg poniższego
wzoru:
G = okres gwarancji w ofercie ocenianej/najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach (nie więcej niż 72 miesiące) x 40%
przy czym:
(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty,
w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany
okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy
podany okres gwarancji;
(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez
zaokrąglenie go w dół;
(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje
przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 72-miesięcznego.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający
dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV obejmuje wykonanie:
a) Słupów cienie liści w ramach: Strefa edukacji przyrodniczej dzieci;
b) Pni wspinaczkowych w ramach: Strefa edukacji przyrodniczej dzieci;
c) Ścieżki sensorycznej w ramach: Strefa edukacji przyrodniczej dzieci;
d) Domku na drzewie w ramach: Leśne laboratorium;
e) Leśnej fotościanki w ramach: Leśne laboratorium;
f) Tablicy do rysowania kredą w ramach: Leśne laboratorium;
g) Tablicy – waga drzew w ramach: Leśne laboratorium;
h) Tablicy edukacyjnej kostka wiedzy w ramach: Leśne laboratorium;
i) Tablicy akustyka drzew w ramach: Leśne laboratorium;
j) Skoku w dal w ramach: Leśne laboratorium;
k) Hotelu dla owadów - uliki w ramach: Leśne laboratorium;
l) Deszczochronu w ramach: Leśne laboratorium;
m) Nawierzchni: Strefa edukacji przyrodniczej dzieci.
Część IV:
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych – w zakresie zaznaczonym w tej dokumentacji załączonej do niniejszej SWZ, dotyczącej elementów wskazanych w ust. 5 pkt 4 powyżej;
- UWAGA: przedmiot zamówienia obejmuje część prac zawartych w: decyzjach, zgłoszeniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – w zakresie, w jakim dokumentacja ta dotyczy elementów wskazanych w ust. 5 pkt 4 powyżej;
- Tom I. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.I/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu;
- Tom II. Projekt budowlany. Część A. Projekt Zagospodarowania Terenu – część opisowa;
- nr rysunku T.II/A1/1 – Projekt Zagospodarowania Terenu
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Część C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- decyzja nr 127/2017 wydana przez Starostę Janowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku o pozwoleniu na budowę (znak: BOŚ-II.6740.108.2017.AW);
- zgłoszenie robót z dnia 10.05.2017r.;
- zgłoszenie robót z dnia 19.02.2020r.
Strefa edukacji przyrodniczej dzieci.
- Projekt budowlany – tom II część B. PROJKET ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY, B1. STREFA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DZIECI.;
- Projekt wykonawczy;
• nr rysunku T.II/B1/1 – projekt nawierzchni wraz z rozmieszczeniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,
• nr rysunku T.II/B1/6 – projekt słupów – cienie liści
• nr rysunku T.II/B1/7 – projekt pni wspinaczkowych
• nr rysunku T.II/B1/8 – projekt ścieżki sensorycznej
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Laboratorium leśne
- Projekt budowlany LEŚNEGO LABORATORIUM
- Projekt wykonawczy:
• nr rysunku 1 - Projekt zagospodarowania terenu,
• nr rysunku 2 - Altana - deszczochron,
• nr rysunku 3 - Tablice edukacyjne(akustyka, kostka wiedzy, waga drzew, tablica edukacyjna – kreda), hotel dla owadów,
• nr rysunku nr 4 - domek na drzewie - rzuty,
• nr rysunku nr 5 - domek na drzewie – przekroje,
• nr rysunku nr 6 - Leśna fotościanka,
• nr rysunku nr 7 - Skok w dal.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262210-6 - Fundamentowanie

45111250-5 - Badanie gruntu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
cena [C] 60%
oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] 40%
2. Ustalenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:
C = cena najtańszej oferty/cena oferty badanej x 60%
3. Ustalenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] - kryterium zostanie ocenione wg poniższego
wzoru:
G = okres gwarancji w ofercie ocenianej/najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach (nie więcej niż 72 miesiące) x 40%
przy czym:
(1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy; oferty,
w których zaoferowano krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
(2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany
okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
(3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach, np. 70 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy
podany okres gwarancji;
(4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez
zaokrąglenie go w dół;
(5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 72 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje
przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 72-miesięcznego.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający
dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP.
3.Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835);
2) zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi zakaz, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
3) zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy, jeżeli wobec Wykonawcy, jeżeli wobec Wykonawcy zachodzi zakaz, o którym mowa w art. 5l rozporządzenia 833/2014;
4) zakazuje się dalszego wykonywania zamówienia z udziałem osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega Wykonawca, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
4.Wykonawca składając ofertę potwierdza (w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI cz. A ust. 1), że znane są mu przepisy wskazane w ustępie poprzedzającym oraz:
1) potwierdza, że nie zachodzi wobec niego którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) potwierdza, że nie zachodzi wobec niego zakaz, o którym mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014;
3) potwierdza, że nie zachodzi wobec niego zakaz, o którym mowa w art. 5l ust. 1 rozporządzenia 833/2014;
4) potwierdza, że będzie realizował zamówienie z uwzględnieniem zakazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;
4) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 1-2, dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP;
5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy;
6) pozostałe dokumenty, wskazane w rozdz. VI.A jako składane wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) dla Części I : 3.500,00 zł
2) dla Części II : 4.200,00 zł
3) dla Części III : 6.700,00 zł
4) dla Części IV : 4.200,00 zł
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5.Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku bankowego:
27 2030 0045 1110 0000 0085 3510
w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku z dopiskiem:
- Wadium do przetargu na budowę i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski –Część…….
Znak sprawy: SA.270.8.2023
oraz wskazaniem części, której wadium dotyczy
7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11.Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12.Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13.Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2.Na każdą część zamówienia zostanie podpisana odrębna umowa, także jeżeli jeden wykonawca zostanie wybrany do realizacji więcej niż jednej części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie ezamowienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.