eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszków › Przebudowa drogi gminnej Nr 102694 L (ul. Grondowa) w miejscowości Wojcieszków oraz przebudowa drogi gminnej Nr 102692 L w miejscowości BurzecOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Nr 102694 L (ul. Grondowa) w miejscowości Wojcieszków oraz przebudowa drogi gminnej Nr 102692 L w miejscowości Burzec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJCIESZKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 46

1.5.2.) Miejscowość: Wojcieszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-411

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 755 41 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_gminy@wojcieszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojcieszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Nr 102694 L (ul. Grondowa) w miejscowości Wojcieszków oraz przebudowa drogi gminnej Nr 102692 L w miejscowości Burzec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8909073f-fb02-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235842

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055333/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 102692 L w miejscowości Burzec oraz przebudowa drogi nr 102694L w miejscowości Wojcieszków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8909073f-fb02-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8909073f-fb02-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający, tj. awaria i niedostępność Platformy e-Zamówienia, dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wojcieszkow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wojcieszków jest Wójt Gminy Wojcieszków z siedzibą: ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Wojcieszków pod adresem e mail: iod@pcat.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy Wojcieszków oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00);
10) wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ING.271.5.2023.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Przebudowa drogi gminnej Nr 102694 L (ul. Grondowa) w miejscowości Wojcieszków

Zakres robót budowlanych dla części 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Nr 102694 L (ul. Grondowa) w miejscowości Wojcieszków obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+969,84, w tym:
 Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,5 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm;
- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 (o gr. 4 cm);
 Rozłożenie siatki wzmacniającej oraz antyspękaniowej z włókna szklanego 50/50 na całej szerokości jezdni oraz poszerzenia od km 0+000,00 do km 0+897,78;
 Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o szerokości 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+897,78;
 Wykonanie jednostronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa grubości 15 cm i szerokości 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+897,78;
 Wykonanie jednostronnej warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm grubości 15 cm i szerokości 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+897,78;
 Wykonanie koryta na całej szerokości drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o szerokości 5,90 m od km 0+897,78 do km 0+969,84;
 Wykonanie podbudowy dolnej na całej szerokości drogi z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa grubości 15 cm i szerokości 5,90 m od km 0+897,78 do km 0+969,84;
 Wykonanie warstwy górnej podbudowy na całej szerokości drogi z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm grubości 15 cm i szerokości 5,80 m od km 0+897,78 do km 0+969,84;
 Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+000,00 do km 0+969,84;
 Wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej części zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert, dla każdej części zamówienia, będą:
Cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %;
Długość okresu gwarancji – waga kryterium 40 %;
W kryterium Cena ofertowa brutto, oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
C_oferty= C_min/C_b *60%*100

gdzie:
Coferty – liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta;
Cmin – najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie;
Cb – cena oferty badanej;

W kryterium Długość okresu gwarancji, oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
G_oferty= G_b/24*40%*100
gdzie:
Goferty – liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta;
Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji, powyżej minimalnego wymaganego okresu gwarancji, tj. powyżej 36 miesięcy, w ofercie badanej;
24 – maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji, powyżej minimalnego wymaganego okresu gwarancji;
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 miesięcy do 60 miesięcy (maksymalny okres gwarancji).
36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.
Wpisanie w FORMULARZU OFERTOWYM okresu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) spowoduje odrzucenie oferty.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, wykonawca otrzyma maksymalna liczbę punktów (40), ale do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 102692 L w miejscowości Burzec

Zakres robót budowlanych dla części 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej Nr 102692 L w miejscowości Burzec obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+0+981,25, w tym:
 Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 4,5 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm;
- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2;
 Rozłożenie siatki wzmacniającej oraz antyspękaniowej z włókna szklanego 50/50 na całej szerokości jezdni oraz poszerzenia od km 0+000,00 do km 0+981,25;
 Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o szerokości 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+981,25;
 Wykonanie jednostronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5MPa grubości 15 cm i szerokości 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+981,25;
 Wykonanie jednostronnej warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm grubości 15 cm na szer. 0,80 m od km 0+000,00 do km 0+981,25;
 Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m od km 0+000,00 do km 0+981,25;
 Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej części zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert, dla każdej części zamówienia, będą:
Cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %;
Długość okresu gwarancji – waga kryterium 40 %;
W kryterium Cena ofertowa brutto, oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
C_oferty= C_min/C_b *60%*100

gdzie:
Coferty – liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta;
Cmin – najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie;
Cb – cena oferty badanej;

W kryterium Długość okresu gwarancji, oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
G_oferty= G_b/24*40%*100
gdzie:
Goferty – liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta;
Gb – liczba miesięcy dodatkowej gwarancji, powyżej minimalnego wymaganego okresu gwarancji, tj. powyżej 36 miesięcy, w ofercie badanej;
24 – maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji, powyżej minimalnego wymaganego okresu gwarancji;
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 miesięcy do 60 miesięcy (maksymalny okres gwarancji).
36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez zamawiającego.
Wpisanie w FORMULARZU OFERTOWYM okresu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) spowoduje odrzucenie oferty.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM będzie traktowany przez zamawiającego jako 36 miesięczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany, wykonawca otrzyma maksymalna liczbę punktów (40), ale do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
a) Dla części 1 zamówienia – udokumentuje należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg, obejmującej m.in. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości nie mniejszej niż 970 000,00 zł brutto;
b) Dla części 2 zamówienia – udokumentuje należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji dróg obejmującej m.in. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto;
c) Dla części 1 i 2 zamówienia – dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej osobami:
– Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności;

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu:
1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
1) 16 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych) - dla części 1;
2) 13 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych) - dla części 2.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wojcieszków:
Nr rachunku: 68 9206 0009 5500 3304 2000 0050
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, Oddział w Wojcieszkowie;
4. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
a. Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.