eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów - koagulologiaOgłoszenie z dnia 2022-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów
– koagulologia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa, 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzozsulechow.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozsulechow.med.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów
– koagulologia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-994f9334-fae0-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028644/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora – koagulologia, parametry krytyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzoz_sulechow/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
 miniPortalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,
 ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal,
 poczta elektroniczna zamowienia@spzozsulechow.med.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pomocą poczty elektronicznej z wyjątkiem przedmiotowych środków dowodowych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
„Formularz do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal: miniPortal (uzp.gov.pl) oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rekomendowany format danych .doc, .docx, .rtf, .pdf, .zip.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dane postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ppkt. 9, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Wykonawca podpisując podpisem elektronicznym ofertę oraz inne dokumenty przekazywane zamawiającemu może zastosować podpis zarówno w formacie pliku XAdES (typ zewnętrzny) jak i w formacie pliku PAdES.
W przypadku podpisu dokonanego w formacie pliku XAdES format xml dokumentu musi być przechowywany i przekazywany dalej z plikiem źródłowym zawierającym dane. Konieczne jest wysłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem jest równoznaczne ze złożeniem niepodpisanych dokumentów. W przypadku użycia formatu PAdES otaczający podpis zawarty jest w jednym pliku stanowiącym dokument podpisywany.
pozostałe zapisy w SWZ pkt III

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE
Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, którego reprezentuje Beata Kucuń –Dyrektor. Kontakt z nim możliwy jest:➢drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
➢drogą mailową:spzoz@spzozsulechow.med.pl,
➢telefonicznie: 797606252, 797602253.2.
OSOBA KONTAKTOWA DS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ DANE KONTAKTOWE
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest:
➢drogą korespondencyjną: ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów,
➢drogą mailową: iod@spzozsulechow.med.pl.
3.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHI PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Cel: ➢przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna:
➢przepis prawa, w oparciu o który realizujemy nasze obowiązki prawne i uprawnienia(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679*, przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości).
Cel:➢archiwizowanie dokumentacji.
Podstawa prawna:
➢przepis prawa, w oparciu o który realizujemy nasze obowiązki prawne (art. 6ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679, przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
4.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
5.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:➢podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania (jak Policja i Prokuratura), sądy, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza;➢podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z nami, dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne, w tym umożliwiające nam zarządzanie i funkcjonowanie;
pozostałe zapisy w SWZ - zalacznik

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/ZP-PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów - koagulologia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a wraz załącznikami do niniejszej SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został
w załączniku nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w formularzu cenowym.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (formularz cenowy – zał. nr 3 do SWZ)..
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy.
2. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Skutkowałoby wzrostem cen z uwagi na zwiększenie kosztów po stronie wykonawców. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.
2) Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ).
3) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia jest dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców.
Brak konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z przyczyn wyżej wymienionych uzasadniony

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać, w tym kryterium to 100,00 pkt.
3. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania postawione w SWZ oraz którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ujętych na wykazie MziOS zawartych
w odczynnikach.
Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ujętych na wykazie MziOS zawartych
w odczynnikach.
Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9. Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą
- (elektronicznie):
1) Wypełniony Formularz cenowy – załącznik nr 1a
2) Oświadczenie, o którym mowa z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ;
3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt VI, ppkt 10.2. i 10.4. SWZ;
4) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt X ppkt 2.3. SWZ,
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 2.5. SWZ;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
6) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. X ppkt 1.2 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna):
10.1. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa wraz z ofertą, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych poniżej i w projekcie umowy.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie
w szczególności, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
6. W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy.
7. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.
8. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) konieczności zmiany mocy umownej, wynikającej z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć;
2) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę.
3) nazwy zadania,
4) numeru konta bankowego Wykonawcy.
10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 9 ppkt 1-3 Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach dostawy.
pozostałe zapisy w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę oraz przedmiotowe środki dowodowe - za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu- w ostatecznym terminie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
(Art. 1 pkt 3 – W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się: wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021. Poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25)).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.