eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drobin › Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście DrobinOgłoszenie z dnia 2023-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA DROBIN

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Drobin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 2402601441

1.5.8.) Numer faksu: 24 2601062

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@drobin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drobin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9471baa-fbbd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066817/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/drobin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drobin
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalne wersje 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Rider lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardów przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Drobin. W zakres robót przewidziany do realizacji
wchodzi:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- odwodnienie,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic,
- inne roboty,
- sieć wodociągowa;
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Projekt Wykonawczy branży drogowej i sanitarnej
2. Projekt Wykonawczy branży drogowej i sanitarnej
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4. Przedmiar robót;
Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy kosztorys ofertowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca oświadczy, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.000.000,00 zł brutto.
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, zamawiający wymaga aby jeden z konsorcjantów był ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1.000 000, 00 zł brutto.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) roboty budowlane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz oświadczy, że roboty
budowlane zostały wykonane należycie. Szczegółowy opis warunku: wykonał 1 zadanie o wartości co najmniej 2 000 000,00
zł, które polegało na wykonywaniu robót budowlanych polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie
drogi z wykonaniem warstw nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, z kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji
deszczowej wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia. Wykaz wykonanych
robót budowlanych oraz załączonych dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie
powyższego warunku samodzielnie.
- dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające następujące
uprawnienia i doświadczenie:
Kierownik budowy – 1 osoba; kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia.
Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych – 1 osoba; kwalifikacje – posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i minimum
dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony
na podstawie analizy złożonego oświadczenia.
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do
posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby
samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) przedłożenia dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia i że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion złotych
00/100), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór Załącznik do SWZ; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art.
108 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp– wzór Załącznik do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik do
SWZ;
4) wykaz robót budowlanych zawierający co najmniej 1 zadanie, które polegało na wykonywaniu robót budowlanych polegające na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie drogi z wykonaniem warstw nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, nawierzchni z
kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia.
Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz załączonych dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum), przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie
powyższego warunku samodzielnie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w treści Załącznika do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drobin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.