eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › Dostawa 93 szt notebooków i 4 szt tabletów -w ramach zadania: pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 93 szt notebooków i 4 szt tabletów –w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zabór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Zabór

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzabor@gminazabor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazabor.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 93 szt notebooków i 4 szt tabletów –w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81dd4de6-d29f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00341094/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa 93 szt notebooków i 4 szt tabletów –w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157777/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków– 93 szt. i tabletów – 4 szt. w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prior
ytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub wszystkie części tj.:
• Zadanie I - dostawa notebooków– 93 szt.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający wskazał w załączniku nr 4 – w zakresie zadania I, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Opis równoważności został opisany w ww. załączniku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 288300,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków– 93 szt. i tabletów – 4 szt. w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub wszystkie części tj.:

• Zadanie II – dostawa tabletów – 4 szt.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 4000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285975,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 288262,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 288262,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRODATA sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630348942

7.3.3) Ulica: ul. Dąbrowskiego 233

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-406

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 288262,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z póżn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 93 szt. notebooków i 4 szt. tabletów – w ramach zadania: pn. „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w zakresie zadania 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę 5 691,46 zł brutto i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia tj. 4 000,00 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.