eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Rozbudowa ulicy Wiejskiej w SadownemOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Węgrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatwegrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26823649-ac33-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038724/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099488/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.272.9.2022.EU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9965990,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem.
1.1. Zakres robót obejmuje m.in.:
 roboty pomiarowe
 wycinkę drzew i krzewów
 roboty rozbiórkowe
 odhumusowanie
 roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne
 ustawienie krawężników, obrzeży
 wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy
 odtworzenie rowów
 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 przebudowę sieci TT
 wykonanie odwodnienia drogi
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Rozbudowa drogi powiatowej 4202W polegać będzie przede wszystkim na rozbudowie jezdni do szerokości 6,00 m na całej długości projektowanego odcinka. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm. Prace obejmują także budowę chodnika szerokości 2,0m z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego o grub. 6 cm. Chodnik jest ogólnodostępny bez segregacji rodzajowej.
W ramach zadania przewidziano wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.
Zadanie obejmuje przebudowę sieci TT. Na istniejącym zagospodarowaniu występują liczne zadrzewienia. Do wykarczowania przyjęto 104 szt.
W ciągu ulicy DP4202W występują 2 skrzyżowania (z DK50 i drogą gminną). Na połączeniu z DK50 zastosowano wyokrąglenia R=10m, a z drogą gminną zastosowano wyokrąglenia R=6m.
Zadanie zakłada także adaptację oraz regulację wysokościową istniejących nawierzchni połączonych z projektowanym zagospodarowaniem.
Jezdnia drogi powiatowej na połączeni z chodnikiem obramowana została krawężnikami betonowym o wym. 15x30 oraz 12x25cm. Chodnik obramowano obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm. Zjazdy indywidualne obramowano krawężnikiem betonowym (wtopionym) o wym. 12x25cm.

Parametry chodnika:
 chodnik szer. 2,0m;
 nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 6cm;
 obramowano go obrzeżem betonowym.

Parametry zjazdów indywidualnych:
 szerokość zjazdów wg PZT (zmienna – min.4,5m), zjazdy projektuje się z kostki betonowej koloru grafitowego grub. 8cm ;
 obramowano krawężnikiem wtopionym.

Parametry jezdni:
 szerokość 6,00m,
 nawierzchnia DP4202W z betonu asfaltowego;
 obramowano krawężnikiem wyniesionym lub wtopionym na zjazdach.

Parametry pobocza:
 szerokość 1,00 m;
 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 10 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający zamieszcza cały projekt rozbudowy drogi. Zamówienie podstawowe nie obejmuje budowy łącznika między DP 4202W a DK50. Niniejsze postępowanie dotyczy robót ujętych w przedmiarze robót, który został pomniejszony w stosunku do projektu do ilości robót, które należy wykonać.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8282515,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10841662,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8282515,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 145859336

7.3.3) Ulica: Bednarze 12

7.3.4) Miejscowość: Bednarze

7.3.5) Kod pocztowy: 07-120

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8282515,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.