eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stronie Śląskie › Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stronie Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 55

1.5.2.) Miejscowość: Stronie Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-550

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 748117711

1.5.8.) Numer faksu: +48 748117732

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stronie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stronie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c807984c-f86c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013454/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPDS.03.01.00-02-0002/21)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stronie.ezamawiajacy.pl/pn/stronie/demand/76009/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stronie.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej: Platformy https://stronie.ezamawiajacy.pl/
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy
Stronie Śląskie - https:/stronie.ezamawiaiacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się".
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550
Stronie Śląskie; NIP 881-10-02-468; REGON 890718165; adres e-mail: gmina@stronie.pl Tel 74 811
77 10.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak
powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji
umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. (Dz.U. 2019 r. poz. 2019, 2020 r. poz. 2320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp".
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKP.271.47.2022.JC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Budowa instalacji PV o mocy 9,97 kWp dla Domu Seniora w Stroniu Śląskim.
Zamówienie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej typu ”On-grid” o mocy 9,97 kWp
połączonej z publiczną siecią energetyczną poprzez instalację wewnętrzną obiektu Domu Seniora – w celu kompensacji poboru energii elektrycznej przez obiekt energią z OZE. Instalacja fotowoltaiczna realizowana będzie na dwóch obiektach:
• na części połaci dachu skośnego pokrytego blachodachówką budynku Hali Sportowej ( generator PV ) przy ul. Kościelnej 12
• w budynku Seniora przy ul. Kościelnej 4 w Stroniu Śląskim ( montaż inwertera rozdzielnicy RPV i wpięcie do instalacji elektrycznej)


Zamówienie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej typu ”On-grid” o mocy 9,97 kWp
połączonej z publiczną siecią energetyczną poprzez instalację wewnętrzną obiektu Domu Seniora – w celu kompensacji poboru energii elektrycznej przez obiekt energią z OZE. Instalacja fotowoltaiczna realizowana będzie na dwóch obiektach:
• na części połaci dachu skośnego pokrytego blachodachówką budynku Hali Sportowej ( generator PV ) przy ul. Kościelnej 12
• w budynku Seniora przy ul. Kościelnej 4 w Stroniu Śląskim ( montaż inwertera rozdzielnicy RPV i wpięcie do instalacji elektrycznej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty na daną część zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena Pc - waga 60 pkt,
2) Termin gwarancji na roboty budowlane Grb – waga 5 pkt
3) Termin Gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne Gpv - waga 10 pkt.
4) Termin Gwarancji i rękojmi na falowniki Ggf - waga 10 pkt.
5) Sprawność panelu fotowoltaicznego S - 15 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na falowniki

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - sprawność panelu fotowoltaicznego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Budowa instalacji PV o mocy 99,96 kWp przy ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim.
Zamówienie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej typu ”On-grid” o mocy 99,96 kWp, na działce nr 324 o powierzchni 14 557 m2 przy ul. Ogrodowej w Stroniu Śląskim, produkującą energię elektryczną z OZE do sieci OSD Tauron.
Budowa instalacji fotowoltaicznej polegać będzie na:
- montażu konstrukcji wsporczych
- montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej wraz z okablowaniem
- montażu inwerterów trójfazowych
- montażu rozdzielnic RPV (DC/AC) .
- montażu instalacji AC wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej OSD
Tauron ( układ pomiarowy półpośredni )
- montażu instalacji odgromowej w celu zapewnienia ochrony odgromowej paneli i
pozostałych elementów instalacji PV
- montażu kabli łączących poszczególne elementy systemu PV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty na daną część zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena Pc - waga 60 pkt,
2) Termin gwarancji na roboty budowlane Grb – waga 5 pkt
3) Termin Gwarancji i rękojmi na panele fotowoltaiczne Gpv - waga 10 pkt.
4) Termin Gwarancji i rękojmi na falowniki Ggf - waga 10 pkt.
5) Sprawność panelu fotowoltaicznego S - 15 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na panele fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - gwarancja i rękojmia na falowniki

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium jakości - sprawność panelu fotowoltaicznego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115 ust 1 pkt 3ustawy Pzp);
Zamawiający wyznacza szczególne warunki w tym zakresie.
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia nie mniejszą niż:
- 50 000.00 PLN - oferta na część I- 250 000.00 PLN - oferta na część II,
2) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 ustawy Pzp).
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie - wykonał przynajmniej:
- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł (oferta na część I),
- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł (oferta na część II),
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
W przypadku składania oferty na część I lub II
- kierownika robót budowlanych branży elektrycznej, posiadającego:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. 2020 r. poz. 220).
- minimalne doświadczenie: 2 lata od daty uzyskania uprawnień;
- będącą członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (§ 2 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia w sprawie dokumentów) - (załącznik nr 7 do IDW).
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.(§ 2 ust. 1
pkt 4 Rozporządzenia w sprawie dokumentów)
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.(§ 2 ust. 1
pkt 5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów)
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Dokument potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. (§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie dokumentów)
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do IDW).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 tj.:
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żądać następujących podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale XIII ust 2 tj.:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do IDW).
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 4 do
IDW).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
CZĘŚĆ 1 - 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)
CZĘŚĆ 2 – 6 000,00 PLN (słownie sześć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z odpowiednich dokumentów.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Spółkę cywilną traktuje się jak Wykonawców składających ofertę wspólną.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - stanowią część II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://stronie.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.