eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebyw. na terenie g. Zawiercie (3 części).Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami
opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebyw. na terenie g. Zawiercie (3 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003462043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 47

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 67 221 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mopszawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami
opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebyw. na terenie g. Zawiercie (3 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-352d91f2-ece8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059465/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 udzielenie schronienia osobom bezdomnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.
poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: mops@mopszawiercie.pl oraz adresy e mail Wykonawców
podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko
poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą
przetargową), w
wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę
(wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://mops-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie
internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mopszawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj.
Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia
oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy
przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iodo@mopszawiercie.pl;
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Zawiercie (3 części):
Część nr 1 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn;
Część nr 2 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet;
Część nr 3 – Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn)”
– znak sprawy PN/MOPS/2/2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/MOPS/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn (obecnie 25 osób).
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj.: udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, w tym wyżywienia /śniadania, obiady, kolacje/ oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
2) Standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje kadry oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
3) Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba mężczyzn skierowanych do schroniska wynosić będzie 25 osób. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający informuje, iż podane orientacyjne liczby osób bezdomnych stanowią dane szacunkowe i w okresie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający zapłaci wyłącznie za rzeczywistą liczbę osób przebywających w schronisku, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50%.
4) Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie procedurę udzielenia schronienia w oparciu o dane przekazane mu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego faksem, mailem lub telefonicznie. Takie zleceniu usług będzie potwierdzone skierowaniem oraz kopią decyzji administracyjnej wydaną bez zbędnej zwłoki.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy Regulamin obowiązujący w schronisku, do którego kierowane będą osoby przez Zamawiającego.
6) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób przebywających w schronisku na podstawie faktury, rachunku lub noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z listami obecności opatrzonymi podpisami osób przebywających w schronisku.
7) Wykonawca musi niezwłocznie informować Zamawiającego o nieobecności osoby bezdomnej w schronisku – w sposób ustalony przez strony /mailem, faksem lub telefonicznie/.
8) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie lokal, w którym będzie prowadził schronisko. Warunki w schronisku muszą być odpowiednie i zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego miejsca, pod względem przygotowania do realizacji zamawianej usługi przed zawarciem umowy oraz przez cały okres realizacji zamówienia.
9) Wykonawca na każdorazowe wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt transport osoby bezdomnej do schroniska. Czas w jakim Wykonawca dotrze do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego tj. „czas reakcji” – stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny czas dotarcia do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego wynosi 2 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres opcji obejmuje 20% orientacyjnej ilości osobodni.
2. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego;
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części. Wielkość ich będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego;
e) wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umownych.
3. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet (obecnie 2 osoby)
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj.: udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, w tym wyżywienia /śniadania, obiady, kolacje/ oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
2) Standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje kadry oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
3) Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba kobiet skierowanych do schroniska wynosić będzie 2 osoby. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający informuje, iż podane orientacyjne liczby osób bezdomnych stanowią dane szacunkowe i w okresie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający zapłaci wyłącznie za rzeczywistą liczbę osób przebywających w schronisku, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50%.
4) Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie procedurę udzielenia schronienia w oparciu o dane przekazane mu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego faksem, mailem lub telefonicznie. Takie zleceniu usług będzie potwierdzone skierowaniem oraz kopią decyzji administracyjnej wydaną bez zbędnej zwłoki.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy Regulamin obowiązujący w schronisku, do którego kierowane będą osoby przez Zamawiającego.
6) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób przebywających w schronisku na podstawie faktury, rachunku lub noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z listami obecności opatrzonymi podpisami osób przebywających w schronisku.
7) Wykonawca musi niezwłocznie informować Zamawiającego o nieobecności osoby bezdomnej w schronisku – w sposób ustalony przez strony /mailem, faksem lub telefonicznie/.
8) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie lokal, w którym będzie prowadził schronisko. Warunki w schronisku muszą być odpowiednie i zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego miejsca, pod względem przygotowania do realizacji zamawianej usługi przed zawarciem umowy oraz przez cały okres realizacji zamówienia.
9) Wykonawca na każdorazowe wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt transport osoby bezdomnej do schroniska. Czas w jakim Wykonawca dotrze do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego tj. „czas reakcji” – stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny czas dotarcia do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego wynosi 2 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres opcji obejmuje 20% orientacyjnej ilości osobodni.
2. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego;
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części. Wielkość ich będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego;
e) wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umownych.
3. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) - (obecnie 2 osoby)
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych tj. : dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy. Zamówienie obejmuje tymczasowe schronienie, w tym wyżywienie /śniadania, obiady, kolacje/ wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
2) Standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje kadry oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
3) Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba osób skierowanych do schroniska z usługami opiekuńczymi wynosić będzie 2 osoby. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający informuje, iż podane orientacyjne liczby osób bezdomnych stanowią dane szacunkowe i w okresie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający zapłaci wyłącznie za rzeczywistą liczbę osób przebywających w schronisku, z zastrzeżeniem, że zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50%.
4) Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie procedurę udzielenia schronienia w oparciu o dane przekazane mu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego faksem, mailem lub telefonicznie. Takie zleceniu usług będzie potwierdzone skierowaniem oraz kopią decyzji administracyjnej wydaną bez zbędnej zwłoki.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy Regulamin obowiązujący w schronisku z usługami opiekuńczymi, do którego kierowane będą osoby przez Zamawiającego.
6) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób przebywających w schronisku na podstawie faktury, rachunku lub noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z listami obecności opatrzonymi podpisami osób przebywających w schronisku.
7) Wykonawca musi niezwłocznie informować Zamawiającego o nieobecności osoby bezdomnej w schronisku – w sposób ustalony przez strony /mailem, faksem lub telefonicznie/.
8) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie lokal, w którym będzie prowadził schronisko. Warunki w schronisku muszą być odpowiednie i zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego miejsca, pod względem przygotowania do realizacji zamawianej usługi przed zawarciem umowy oraz przez cały okres realizacji zamówienia.
9) Wykonawca na każdorazowe wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt transport osoby bezdomnej do schroniska. Czas w jakim Wykonawca dotrze do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego tj. „czas reakcji” – stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny czas dotarcia do osoby wymagającej pomocy w celu przewiezienia jej do schroniska od chwili zgłoszeniu tego faktu przez służby lub pracownika Zamawiającego wynosi 2 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zakres opcji obejmuje 20% orientacyjnej ilości osobodni.
2. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego;
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części. Wielkość ich będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego;
e) wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umownych.
3. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Część nr 1 :
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej:
- jedną usługę polegającą na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych o wartości minimum 100 000 zł brutto.
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Część nr 2:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej:
- jedną usługę polegającą na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych o wartości minimum 10 000 zł brutto.
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Część nr 3:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej:
- jedną usługę polegającą na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi o wartości minimum 30 000 zł brutto.
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Nie dotyczy.
II. cd opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczy Części nr 1 do 3:
2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
2.1. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnił na
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, tj. z
prowadzeniem schroniska, opieką nad osobami bezdomnymi przebywającymi w schronisku, nadzór nad realizacją umowy oraz
kierowanie schroniskiem, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).
2.2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca lub podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki
cywilnej).
2.3. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz z
wykazem osób zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia.
2.4. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji wykazu tych osób, tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w
składzie zespołu. Zamawiający wymaga, aby usługi dotyczące udzielenia schronienia osobom bezdomnym, były świadczone przez
osoby z wykazu.
2.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umownych (odpowiednio
dla części 1 do 3).
3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Usługa jest skierowana również dla osób niepełnosprawnych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dot.
części 1-3:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(określonych przez Zamawiającego w SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć (odpowiednio na Części nr 1-3):
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ .
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostepniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SWZ) .
1.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy
zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może
dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na
Formularzu ofertowym z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców
wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w art.
125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 niniejszego rozdziału wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ
(odpowiednio dla Części nr 1-3).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ (odpowiednio dla Części nr 1-3) (ze wzgl. na ogr. ilość znaków).
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mopszawiercie. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ odpowiednio na część, na którą składa ofertę).
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym
– zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę
także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
dotyczy części 1-3:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
4. Pełna nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami
opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Zawiercie (3 części):
Część nr 1 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn;
Część nr 2 – Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet;
Część nr 3 – Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych”.
5. Zamawiający wykluczy z post. Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (dot. części 1-3).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.