eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu WojewódzkiegoOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413421337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa223b43-f92c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026357/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdz. XVIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 29 56, 342 12 66
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z którymi zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. o szacowanym wolumenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Liczba układów pomiarowych rozliczających energie elektryczną zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że obecnie obowiązuje umowa o świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
5. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić w imieniu zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest dokonać zgłoszenia o zawarciu jej właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w następnym dniu roboczym po dniu jej zawarcia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia zmawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, dowodu potwierdzającego zgłoszenie o zawarciu tej umowy właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.
7. Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 50 %.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w zakresie obrotu energią elektryczną, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. wymieniony warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji ww. wymienione uprawnienia są wymagane.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający nie określa podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przedstawi, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych w zakresie obrotu energią elektryczną, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ

Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej tj.
1) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną

Uwaga:
Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.


4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 5 do SWZ.

Uwaga:
Wymienione wyżej oświadczenie winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 6 do SWZ.

Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

6. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XII SWZ.
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Wymagana forma - w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany stawki VAT,
b) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, itp.) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
c) zmiany (przedłużenia) realizacji umowy w przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania na zakup energii przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zwanego dalej „Centralnym zamawiającym”. Zamawiający informuje jednocześnie, iż został ujęty w postepowaniu Centralnym na dostawę energii elektrycznej prowadzonym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej z ewentualnym rozpoczęciem świadczenia tej dostawy od dnia 01.01.2023 r.
d) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy - https://suwkielce. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zakończenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE do 31 grudnia 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.