eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 50 m. 9, Wojska Polskiego 3 m. 25 oraz Aleja 3 Maja 23 m. 5 w Piotrkowie TrybunalskimOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych
przy ul. Wojska Polskiego 50 m. 9, Wojska Polskiego 3 m. 25 oraz Aleja 3 Maja 23 m. 5 w Piotrkowie Trybunalskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590638145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 3 Maja 31

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7323770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs.piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tbs.piotrkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_piotrkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych
przy ul. Wojska Polskiego 50 m. 9, Wojska Polskiego 3 m. 25 oraz Aleja 3 Maja 23 m. 5 w Piotrkowie Trybunalskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-823d5b12-d6b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168483/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ER/3121/9/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 517942,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 50 m 9. Zamówienie obejmuje w szczególności roboty polegające na:
- wymianie podłóg i posadzek
- zeskrobaniu starych powłok malarskich
- odwilgoceniu lokalu
- wymianie tynków ścian i sufitów
- wymianie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- malowaniu powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- wymianie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- wymianie wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i armatury
- wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu
- wykonaniu/remoncie instalacji centralnego ogrzewania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 167520,13 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 3 m 25. Zamówienie obejmuje w szczególności roboty polegające na:
- wymianie podłóg i posadzek
- zeskrobaniu starych powłok malarskich
- odwilgoceniu lokalu
- wymianie tynków ścian i sufitów
- wymianie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- malowaniu powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- wymianie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- wymianie wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i armatury
- wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu
- wykonaniu/remoncie instalacji centralnego ogrzewania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 208925,76 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy Aleja 3 Maja 23 m 5. Zamówienie obejmuje w szczególności roboty polegające na:
- wymianie podłóg i posadzek
- zeskrobaniu starych powłok malarskich
- odwilgoceniu lokalu
- wymianie tynków ścian i sufitów
- wymianie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- malowaniu powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- wymianie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- wymianie wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i armatury
- wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu
- wykonaniu/remoncie instalacji centralnego ogrzewania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 182000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161999,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174137,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161999,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DF Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213654515

7.3.3) Ulica: Aleja Krakowska 66

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161999,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 201196,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237680,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 201196,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Instalatorstwo Urządzeń Sanitarnych Wod.-Kan. C.O. Paweł Gielec s.c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Instalatorstwo Urządzeń Sanitarnych Wod.-Kan. C.O. Renata Gielec s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7710002041

7.3.3) Ulica: ul. Różana 11

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybuanalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakład Ogólnobudowlany Zenon Płachta dot wymiany tynków, wymiany podłóg, malowanie ścian i sufitów, wymianie e stolarki, wymianie okładzin z płytek ceramicznych. Procentowa część zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi 60.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 201196,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170705,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177939 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170705,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAXI BUD-REM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712913574

7.3.3) Ulica: Aleja 3 Maja 23

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybuanalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170705,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski na podstawie umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.