eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wieliczka.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6eb90e4f-fbb4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032070/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772254

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka.
Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772254

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.

5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce jest Pan Jacek Krzyżaniak – Inspektor Ochrony Danych: iod@wieliczka.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) pozostała dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 255520,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 155520,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu”. Roboty budowlane dofinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w projektach dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze Gminy Wieliczka, w województwie małopolskim.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, w związku z powyższym nadzór ma być wykonany kompleksowo dla obu części robót budowlanych:
3.1. Część 1 – Nadzór nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Grabiu.
3.1.1. Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest nadzór nad rozbudową o nową kubaturę usytuowaną przy elewacji wschodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka, zlokalizowanej na działce nr 424, położonej w miejscowości Grabie, gmina Wieliczka. Projektowana rozbudowa jest przewidziana do realizacji wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodną, kanalizacyjną, grzewczą, gazową, elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz wewnętrzną linią zasilającą instalacji elektrycznej, dojściami i nawierzchniami utwardzonymi, w tym pochylnią dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3.1.2. Szczegółowy zakres prac dla Części 1 zamówienia nad którymi należy sprawować nadzór określa dokumentacja na roboty budowlane na Część 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu.
3.2. Część 2 – Nadzór nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów.
3.2.1. Przedmiotem niniejszej części Zamówienia jest nadzór nad budową budynku stanu „pod klucz” etapu I (segment A - z salą gimnastyczną, salami dydaktycznymi, kuchnią, jadalnią, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz instalacjami i białym montażem), wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i zbiornikiem na wody opadowe.
3.2.2. Szczegółowy zakres prac dla Części 2 zamówienia nad którym należy sprawować nadzór określa dokumentacja na roboty budowlane na Część 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów.
4. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane będąca przedmiotem nadzoru znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722334
5. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół, który będzie posiadać zdolność techniczną i zawodową w postaci Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego posiadających:
5.1. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
5.2. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
5.3. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia równoważne;
6. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji osób wskazanych wyżej, które będą wykonywać niniejsze zamówienie pod warunkiem posiadania przez te osoby, kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia wymaganych dla tych osób.
7. Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz reprezentował Wykonawcę niniejszego przedmiotu zamówienia przed Zamawiającym.
8. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego
9. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony poniżej, w tym wynikających z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane:
9.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
9.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
9.3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
9.4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, potwierdzanie wykonania, merytoryczna akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych),
9.5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii technicznych dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
9.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
9.7. wymaganie od wykonawcy robót budowlanych wykonania poniższych czynności:
9.7.1. wykonania i utrzymywania zaplecza budowy, instalacji i zabudowań tymczasowych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji prac;
9.7.2. zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania (m.in. tablica informacyjna budowy) przez cały czas realizacji prac;
9.7.3. sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających;
9.7.4. opracowania i uzyskania (łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji) niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej dot. projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowań i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót wraz z zapewnieniem zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót;
9.7.5. dokonania na koszt wykonawcy robót budowlanych stosownych korekt wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. koniecznych do prawidłowego wykonania robót w przypadku stwierdzenia kolizji wykonywanych robót ze znajdującymi się w terenie obiektami i elementami infrastruktury technicznej;
9.7.6. usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
9.7.7. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji zadania;
9.7.8. naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń i obiektów oraz usuwania awarii powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych;
9.7.9. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in. obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do swoich posesji), składowania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych;
9.7.10. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę robót budowlanych. W szczególności wykonawca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić uzyskane oświadczenie właściciela nieruchomości o jej odtworzeniu do stanu pierwotnego;
9.7.11. potwierdzenia złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania;
9.7.12. przestrzegania przepisów prawnych wynikających Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 z późn. zm.) oraz Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877 z późn. zm.);
9.7.13. realizowania robót budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z uzgodnień dokonanych z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, obiektami lub urządzeniami, (m.in. Wody Polskie, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Tauron SA, TP SA, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.; Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce) w tym:
- sporządzania i przekazywania dokumentacji powykonawczej,
- zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac w wymaganych terminach,
- uzgadniania szczegółowych warunków realizacji prac,
- wnoszenia koniecznych i wymaganych opłat.

Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) pozostała część opisu przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ, t.j. oferty które nie zostały odrzucone. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
a) osobę która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych nad co najmniej 1 robotą budowlaną (jednym zadaniem inwestycyjnym) polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie, co najmniej do stanu „pod klucz”, budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 .
b) osobę która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, uprawniające kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w branży sanitarnej.
c) osobę która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne, to jest określone ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne* oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), jako kierownik robót/budowy i/lub inspektor nadzoru robót w branży elektrycznych.
*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W/w Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ oraz opatrzyć stosownym podpisem (patrz punkt 8.3. SWZ)
4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).
5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 30 SWZ.
6. Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wadium – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 07.06.2023 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Odnośnie warunków udziału w postępowaniu:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe (osoby) polega Wykonawca;
7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Do zmian niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy art. 454-455 uPzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1. zmiany ogólne:
1.1. Zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych w Umowie
1.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty elektronicznej itp.
1.3. Aktualizacja harmonogramów i innych dokumentów o których mowa w umowie z zachowaniem wymogu akceptacji przez Zamawiającego jeżeli tak stanowi Umowa.
1.4. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy – w uzasadnionych przypadkach na osoby które spełniają określone warunki w SWZ. W przypadku zmiany osoby której doświadczenie podlegało punktacji w ramach postępowania, osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie nie niższe (t.j. takie które gwarantowałoby uzyskanie co najmniej takiej samej punktacji w postępowaniu) niż doświadczenie podlegające punktacji za doświadczenie osoby zastępowanej;
1.5. zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego;
1.6. nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w § 9 umowy;
1.7. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
1.7.1. przekazanie terenu budowy,
1.7.2. przekazanie dokumentów budowy,
1.8. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót, ze względu na:
1.8.1. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu Umowy;
1.8.2. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.;
1.8.3. uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
1.8.4. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub dróg,
1.8.5. roboty zamienne niezbędne do realizacji zamówienia a nie objęte zadaniem podstawowym,
1.8.6. zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót na lepsze względem dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiałów i technologii na rynku i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowę,

Z uwagi na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe warunki zmiany umowy zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/772254

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje uzupełniające do terminu wyonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie odpowiadającym terminowi roboty budowlanej będącej przedmiotem nadzoru, przy czym przewidywane terminy określa się w następujący sposób:
1) 10 miesięcy dla Części 1, przy czym Wykonawca będzie wykonywał zamówienia do ostatecznego zrealizowania i rozliczenia zadania na roboty budowlane tj.:
- rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy
- planowane zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 05.04.2024 r.
2) 20 miesięcy dla Części 2, przy czym Wykonawca będzie wykonywał zamówienia do ostatecznego zrealizowania i rozliczenia zadania na roboty budowlane tj.:
- rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia podpisania umowy
- planowane zakończenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 05.02.2025 r.
Wykonawca zobowiązany jest również ująć obowiązki nałożone na inspektora nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi wykonywanych robót. Należy przyjąć okres gwarancji i rękojmi o długości 84 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.