eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bychawa › Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznejOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bychawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Bychawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bychawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bychawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b522aaf0-fbaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035332/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.bychawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.bychawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://portal.bychawa.pl. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępny jest dla wykonawców na platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu ww. Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
10.3. Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub za pośrednictwem e-mail.
10.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
10.5. Instrukcja korzystania z Platformy:
10.5.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://portal.bychawa.pl/#/authentication/login;
10.5.2. Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://portal.bychawa.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło;
10.5.3. Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
10.5.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
10.5.5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
10.5.6. Zamawiający określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip.;
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
Pozostała treść zawarta jest w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), dalej „RODO” informuję, że:
21.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
21.2. Wyznaczyliśmy Inspektowa Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu iod@bychawa.pl lub na adres ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
21.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
21.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
21.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
21.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
21.7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
21.8. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji:
- mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21.9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pozostała treść zawarta jest w rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPK.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia:
Etap I (2023)
Budowa dworca komunikacji publicznej w Bychawie
Etap II (2024)
Przebudowa drogi gminnej nr 107142L ul. Wyspiańskiego w Bychawie
Etap I (2023):
3.1.1. Budowa dworca komunikacji publicznej w Bychawie na działce nr 1338 przy ul. Piłsudskiego 46 w zakresie: 4 stanowiska z zadaszeniami dł. 6 m, plac postojowy, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, budynek higieniczno-sanitarny, monitoring, oświetlenie, przyłącza do sieci elektroenergetycznej, oraz wod-kan. Roboty w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, trawniki, nowe nasadzenia, budynek higieniczno-sanitarny (roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe monolityczne, izolacje, przyłącze elektryczne zasilające, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, montaż budynku), ciągi komunikacyjne piesze i jezdne z kostki betonowej, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, wiaty przystankowe (roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe monolityczne, konstrukcje stalowe, zabezpieczenie antykorozyjne, poszycie z poliwęglanu).
Etap II (2024)
3.1.4. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L ul. Wyspiańskiego w Bychawie – 605 mb. w zakresie:
- ulica: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, regulacja urządzeń , podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie, organizacja ruchu;
- przebudowa kolizji energetycznych: linie kablowe SN i NN oznaczone w części należącej do Gminy według przedmiaru robót oraz podziału na rys. PZT projektu wykonawczego: pliki: „podział cz Gmina i PGE E1_1-1_2.pdf”, „podział cz Gmina i PGE E1_1-2_2.pdf”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w rozdziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etap I (2023)
Przebudowa drogi gminnej nr 107204L ul. Ks. D. Maja w Bychawie
Etap II (2024)
Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego w Bychawie
Etap I (2023):
3.1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 107204L ul. Ks. D. Maja w Bychawie na dz. nr 796/2 z dojazdem na dz. 845, oświetleniem drogowym, oraz parkingiem na dz. nr. 824/2, w zakresie:
- ul. Ks. D. Maja z dojazdem na dz. 845 319 mb, w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, obramowania, podbudowy, nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kostki bet, zabezpieczanie skarpy, kanalizacja deszczowa, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, organizacja ruchu.
- parking na 100 miejsc parkingowych (w tym dla niepełnosprawnych – 5 szt.) o nawierzchni przejazdowej z asfaltobetonu gr. 8 cm, miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm, rodzaje nawierzchni ograniczone krawężnikami oporowymi, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, organizacja ruchu.

Etap II (2024):
3.1.3. Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego w Bychawie dr. wewn. dz. nr 1229/1, 1259, 1260 – 599 mb w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia asfaltowa jezdni, elementy ulic, elementy ulic, opaski chodnikowe, zjazdy, roboty wykończeniowe - plantowanie i obsianie, regulacja urządzeń, oznakowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w rozdziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: :
7.2.4.1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub mineralno-bitumicznej i długości minimum 300 mb (dla każdej części zamówienia).
7.2.4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
7.2.4.2.1. Dla Części I zamówienia:
- min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej,
- min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
7.2.4.2.2. Dla części II zamówienia:
- min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej,
których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1.1. wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
9.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg zał. nr 6), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 2 wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego.
12.5.7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) dla Części I i II zamówienia.
11.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z 2022 r. poz. 807 i 1079).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie nr rachunku: 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 z adnotacją „Wadium - Znak sprawy: GPK.271.11.2023 „Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej - Część .... zamówienia.”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium.
11.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy złożyć wadium w oryginale w postaci elektronicznej przez Platformę Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://portal.bychawa.pl. Wniesienie dokumentu wadium w formie elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu w oddzielnym pliku (paczce).
11.5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:
11.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp;
11.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż do dnia upływu terminu związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia.
11.6. Wadium wniesione w formie poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:
11.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp;
11.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż do dnia upływu terminu związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia.
11.7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
11.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na adres: Gmina Bychawa – ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - oświadczenie wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 3 do SWZ).
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji etapów zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji etapów zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
Pozostała treść zawarta jest w załączniku Nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://portal.bychawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.