eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęknica › Rewitalizacja budynku gminnego - termomodernizacja budynku głównego i zagospodarowanie działki nr 177/1 w ŁęknicyOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja budynku gminnego – termomodernizacja budynku głównego i zagospodarowanie działki nr 177/1 w Łęknicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁĘKNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żurawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęknica

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-208

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683624700

1.5.8.) Numer faksu: 3624701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umleknica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umleknica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja budynku gminnego – termomodernizacja budynku głównego i zagospodarowanie działki nr 177/1 w Łęknicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5abb8592-fbb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043969/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku przy ul. Granicznej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/leknica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica .
2) Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/ pod adresem postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/770955 . Dostęp również poprzez
stronę prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/leknica (poprzez zakładkę POSTĘPOWANIA) lub poprzez
pasek wyszukiwania na https://platformazakupowa.pl/ .
3) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/647574 oraz pod adresem Platformy Zakupowej Gminy Łęknica
https://platformazakupowa.pl/pn/leknica (poprzez zakładkę POSTĘPOWANIA). Zamawiający nie dopuszcza innych środków
komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Funkcjonalność Platformy Zakupowej
Gminy Łęknica obejmuje przesyłanie:
a) pytań do SWZ;
b) odpowiedzi do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
c) odpowiedzi do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
d) odpowiedzi do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
f) wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
g) odwołania,
za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ . Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert będą zamieszczane na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca, przystępując do postępowania :
a) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/ określone w Regulaminie zamieszczonym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin";
b) zapoznał się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
5. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ , tj.:
a) dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) posiadanie skrzynki poczty elektronicznej;
c) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
e) włączona obsługa JavaScript;
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
g) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
h) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2247).
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip ;
b) .7Z .
5) Dokumenty złożone w plikach o formatach rar .gif .bmp .numbers .pages. zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym - 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanychw aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego - 5MB.
11. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
12. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
13. Zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po ich podpisaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łęknicy z siedzibą przy ul. Żurawskiej 1, 68 – 208 Łęknica;
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Łęknicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@umleknica.pl,
tel. 68 362 47 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGN.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji budynku gminnego – termomodernizacja budynku głównego i zagospodarowanie działki nr 177/1 w Łęknicy w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału 4 SWZ.
2. Prace projektowe i roboty budowlane obejmują:
1) Termomodernizację budynku nr 081101_1.0001.599_BUD przy ul. Granicznej nr 7, w tym:
a) ocieplenie stropodachu (dopuszcza się płyty styropianowe na wierzchniej stronie dachu zamiast granulatu) - około 195,00m2;
b) ocieplenie ścian zewnętrznych (około 805m2);
c) wymiana drewnianych okien w piwnicy (wszystkie otwory);
d) wymiana drzwi zewnętrznych na ścianie południowo-wschodniej na aluminiowe;
e) wymiana oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego na LED;
f) ocieplenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pod poziomem terenu;
g) wymiana rynien i rur spustowych (tytan-cynk);
h) prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację;
i) demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji;
j) inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ewentualne przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe itp.).2) Zagospodarowanie terenu działki nr 177/1 na powierzchni około 2257,7m2, w tym teren utwardzony około 1511,16m2 (chodnik - około 419,91m2, drogi wewnętrzne z odwodnieniem i zjazd - około 753,65m2, parkingi - 21 standardowych miejsc parkingowych oraz 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - około 315,60m2, plac zabaw - około 22,0m2, tereny zielone - około 746,54m2;
3) Dostawę i montaż systemu opłat parkingowych z zastosowaniem szlabanów z rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych pojazdów.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego przez Wykonawcę odpowiedniego dokumentu/dokumentów formalno-prawnego uprawniającego do wykonania robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją.
4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezbędne do uzyskanie dokumentów, o których mowa w pkt. 3. oraz do wykonania robót budowlanych, w szczególności:
a) decyzja o pozwoleniu na budowę, skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych;
b) w razie potrzeby decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
c) w razie potrzeby pozwolenie wodno-prawne;
d) w razie potrzeby zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót.
5. W celu uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności operaty, karty, raporty i inne niezbędne opracowania, w tym dokumentacje i dokumenty techniczne.
6. W związku z realizacją niniejszego zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, podział zamówienia na część projektową i wykonawczą byłby sprzeczny z tą zasadą. Oba elementy zamówienia są ze sobą ściśle powiązane z uwagi na rozłożenie ryzyk kontraktowych. Wobec przeniesienia odpowiedzialności na Wykonawcę za realizację całości procesu inwestycyjnego, nie jest możliwe również wydzielenie części robót budowlanych, które mógłby wykonać inny Wykonawca. Ponadto formuła ta ułatwia skoordynowanie przez Zamawiającego działań projektowych i wykonawczych realizowanych na podstawie projektu.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określono w Rozdziale 4 oraz w projekcie umowy, stanowiącym Rozdział 5 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261410-1 - Izolowanie dachu

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

34926000-4 - Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 40 % = 40 pkt
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz
uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G, gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancja jakości”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub
zawodowej:
1) W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jako generalny Wykonawca co najmniej: a) jedną robotę budowlaną
realizowaną na podstawie jednego kontraktu, polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej wraz
zagospodarowaniem terenu wokół budynku, lub b) dwie roboty budowlane/zakresy robót realizowane na podstawie jednego
kontraktu lub dwóch odrębnych kontraktów obejmujące: - wykonanie w ramach jednego kontraktu ocieplenia budynku wraz
z wykonaniem tynków przegród zewnętrznych budynku na powierzchni nie mniejszej niż 500m2, - wykonanie z kostki
betonowej nawierzchni jezdni lub chodników lub placów na powierzchni co najmniej 1000m2 w ramach jednego kontraktu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
zamówienie;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp (przykładową
treść określa Formularz 3.4 SWZ), wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji podmiotu
udostępniającego zasoby.
5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w sprawie robót, które wykonają poszczególni wykonawcy (treść określa Formularz 3.5.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 12.6.1., 12.6.2., 12.6.4, 22.5.1, 22.5.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 37.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy
Pzp.
2. Poza okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 dopuszcza się następujące zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) Zmiana terminów wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy w przypadku:
2) Zmiana terminu wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy w przypadku:
3) Zmiana terminu wykonania Etapu 2 przedmiotu umowy w przypadku:
4) Zmiana przedmiotu umowy
5) Zmiana wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto
3. Poza zmianami określonymi w pkt 1 – 2 dopuszcza się inne nieistotne zmiany umowy, jeśli ich możliwość została
przewidziana w umowie.
4. W związku z ograniczeniem ilości znaków w niniejszej sekcji, pozostałe warunki zmiany umowy określone zostały w § 20
Projektu umowy (Rozdział nr 5 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert nastąpi w za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.