eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Rewitalizacja Zespo逝 Staromiejskiego w Kro郾ie" - przebudowa nawierzchni ulic: J. Pi連udskiego i J. S這wackiegoOg這szenie z dnia 2022-07-01

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Rewitalizacja Zespo逝 Staromiejskiego w Kro郾ie” – przebudowa nawierzchni ulic: J. Pi連udskiego i J. S這wackiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja Zespo逝 Staromiejskiego w Kro郾ie” – przebudowa nawierzchni ulic: J. Pi連udskiego i J. S這wackiego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-dbd84f49-f932-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00235319

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00022500/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.47 Rewitalizacja Zespo逝 Staromiejskiego w Kro郾ie – przebudowa nawierzchni ulic: J. Pi連udskiego i J. S這wackiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiaj帷y wymaga komunikowania si za po鈔ednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia o warto軼i mniejszej ni progi unijne ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiaj帷y, zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: - sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet explorer minimalnie wersja 10 0., - w陰czona obs逝ga JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, - Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, - oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla wykonawc闚” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: - podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1. - je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚. - ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format PDF i opatrzenie ich podpisem.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.72.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wymiary 9 x 11 cm, (ulica, chodnik, ciek), wysoko嗆 kostki 10 cm, oczyszczenie, u這瞠nie na palety (palety wykonawcy) - 538 m2 ,
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej prostok徠nej, wymiary 14 x 21 cm, (ulica) wysoko嗆 kostki 10 cm, oczyszczenie, u這瞠nie na palety (palety wykonawcy) 251 m2,
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 5 x 5 (przy studzienkach) - 3 m2,
- mechaniczne rozebranie podbudowy cementowo - piaskowej, 鈔ednia grubo嗆 3 cm - 792 m2,
- wywiezienie gruzu z terenu rozbi鏎ki przy mechanicznym za豉dowaniu i wy豉dowaniu, transport samochodem samowy豉dowczym na odleg這嗆 10 km + utylizacja – 23,8 m3,
- wykonanie poprzecznych dylatacji konstrukcyjnych (mechaniczne naci璚ie nawierzchni, monta sznur闚 dylatacyjnych z tworzywa sztucznego PE o grubo軼i 10 mm, wype軟ienie szczeliny elastyczn - silikonow mas dylatacyjn na zimno) w odst瘼ach co 10 m – 60 m,
- podbudowa z drobnoziarnistego mikrobetonowego pod這瘸 o wytrzyma這軼i na 軼iskanie po 28 dniach = 70MPa, gr do 3cm - 792 m2,
- mrozoodporna polimerowo - cementowa warstwa szczepna gr 1-2 mm - 792 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, 9x11 (ulica / chodnik, kolor szary) ponowne wbudowanie - 484 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, 9x11 o gr. 10 cm - kostka nowa - kolor szary - ulica / chodnik 10% - 53,8 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, 9x11 (ciek, kolor grafit) ponowne wbudowanie – 31,5 m3,
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, 9x11 o gr. 10 cm - kostka nowa - kolor grafit ciek 10% - 3,5 m3,
- nawierzchnie z kostki kamiennej prostok徠nej, 14x21 (ulica, kolor szary) ponowne wbudowanie - 226 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej prostok徠nej, 14x21 o gr. 10 cm - kostka nowa - kolor szary - ulica -10% -25,1 m2,
- nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, 5x5 o gr. 10 cm (przy studzienkach) kostka nowa - 3 m2,
- szybkosprawna fuga mineralna do spoinowania powierzchni brukowych - fuga szeroka do 10mm - 792 m2,
- regulacja pionowa studzienek i studni urz康ze podziemnych, w豉zy kana這we, studnie 軼iekowe uliczne – 16 szt.,
- regulacja pionowa studzienek dla urz康ze podziemnych - zawory wod, gaz itp. – 7 szt.,
- pokrywy studni z granitu o wymiarach 0.5x0.5 o gr 10 cm - 0,5 m2.

W zakresie realizacji niniejszego zam闚ienia wykonawca jest zobowi您any r闚nie do wykonania:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu rob鏒 zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
b) uporz康kowania terenu po zako鎍zeniu rob鏒.

Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie rob鏒 nast徙i wed逝g faktycznej ilo軼i wykonania.

2. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych nast瘼uj帷e czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia: wykonywanie prac fizycznych zwi您anych z robotami budowlanymi obj皻ymi przedmiotem zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane wzakresie uk豉dania chodnik闚 iasfaltowania

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Je瞠li w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego zajdzie konieczno嗆 wykonania zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych, a stanowi帷ych nie wi璚ej ni 25 % warto軼i zam闚ienia podstawowego, Zamawiaj帷y w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i.
Zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych zostan udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania
i zostan zapewnione 鈔odki finansowe na ten cel. Zakres ww. rob鏒 polega b璠zie na zwielokrotnieniu prac b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia.

Dok豉dny zakres i warunki zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 oraz zwi您ane z tym terminy i wynagrodzenia zostan okre郵one odr瑿n umow, a decyzja o jego udzieleniu zale積a b璠zie od potrzeb Zamawiaj帷ego oraz posiadania przez niego 鈔odk闚 finansowych na realizacj zadania. Zam闚ienie zostanie udzielone w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i po wcze郾iejszym przeprowadzeniu negocjacji z wykonawc rob鏒 budowlanych, w szczeg鏊no軼i
w zakresie warunk闚 umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Wg kolejno軼i

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejno嗆 kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony o ile wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje osobami posiadaj帷ymi nast瘼uj帷e uprawnienia:

1) budowlane - w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej z co najmniej 18 miesi璚zn praktyk zawodow w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum b璠帷ego instytucj kultury (art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami Dz.U z 2021 r., poz. 710).

2) zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w nast瘼uj帷ych zakresach:
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko軼iowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
b) geodezyjna obs逝ga inwestycji.

W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ww. warunek mo積a spe軟i 陰cznie.

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 posiadane przez osoby, o kt鏎ych mowa w pkt 8.4.1. SWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymaga okre郵onych w og這szeniu i SWZ powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p騧n. zm.), Rozporz康zeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz z ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Osoby, kt鏎e posiadaj uzyskane przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zam闚ienia, do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowa造 uprawnienia do pe軟ienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuj te dokumenty, jako obowi您uj帷e.
Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uznania uprawnie wydanych na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz uznania kwalifikacji do wykonywania zawod闚 regulowanych w dziedzinie budownictwa, geodezji i kartografii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1646).
Ponadto Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uznania uprawnie wynikaj帷ych z innych ni krajowe przepis闚 np. tre軼i dyrektyw, zawartych um闚 mi璠zynarodowych i innych przepis闚, kt鏎e potwierdz spe軟ianie warunku dotycz帷ego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia.
Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla ka盥ej osoby w zakresie posiadanych uprawnie, dopuszcza, odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W celu wykazania spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia (warunek zdolno軼i zawodowej) wykonawca zobowi您any jest:
a) z這篡 wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i,
b) poda informacj o podstawie dysponowania osobami uj皻ymi w wykazie
2. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Pe軟omocnictwo: oferta musi by podpisana przez osob/osoby wykonawcy uprawnion/ne do zaci庵ania zobowi您a w Jego imieniu b康 przez ustanowionego przez ni/nie pe軟omocnika/闚. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika. Pe軟omocnictwo mo瞠 dotyczy zar闚no reprezentowania wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zam闚ienie publiczne. Je瞠li pe軟omocnictwo upowa積ia jedynie do reprezentowania wykonawc闚 w
post瘼owaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiaj帷ym wymagane b璠zie z這瞠nie kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚 (art. 59 ustawy Pzp). Pe軟omocnictwo musi wskazywa pe軟omocnika (w tym zakres jego umocowania), a tak瞠 wskazywa wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Pe軟omocnictwo musi by podpisane przez osoby wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert uprawnione do zaci庵ania zobowi您a w jego imieniu. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie musi zosta z這穎ne wraz z ofert w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.Korespondencja z Zamawiaj帷ym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane b璠 przez pe軟omocnika wskazanego pe軟omocnictwem. 2. Wykonawca obowi您any jest do陰czy do oferty podpisany kosztorys ofertowy.
Kosztorys powinien zawiera:
a) stron tytu這w,
b) wykaz no郾ik闚 cenotw鏎czych (stawk roboczogodziny oraz wysoko嗆 zastosowanych narzut闚),
c) zestawienie zbiorcze koszt闚 z podzia貫m na elementy,
d) kosztorys szczeg馧owy lub uproszczony z podaniem cen jednostkowych uwzgl璠niaj帷ych wszystkie koszty realizacji zam闚ienia wraz z podaniem ilo軼i jednostek oraz wyliczonej ich warto軼i,
e) zestawienie robocizny, materia堯w i sprz皻u w przypadku kosztorysu uproszczonego,
f) podsumowanie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca obowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 4 000 z (s這wnie: cztery tysi帷e z這tych).
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy.
3. Przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed逝瞠niem okresu wa積o軼i wadium albo, je瞠li nie jest to mo磧iwe, z wniesieniem nowego wadium na przed逝穎ny okres zwi您ania ofert.
4. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 takie wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowa積ionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest z這瞠nie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Orygina wadium, sporz康zony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie mo瞠 zawiera postanowie uzale積iaj帷ych jego dalsze obowi您ywanie od zwrotu orygina逝 dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
W przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu nale篡 dokona wp豉ty przelewem na rachunek Zamawiaj帷ego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157.
Pos逝瞠nie si przez ustawodawc sformu這waniem „wp豉ca przelewem” jest r闚noznaczne z konieczno軼i zaksi璕owania 鈔odk闚 pieni篹nych na wy瞠j wskazanym rachunku przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
5. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i:
1) up造wu terminu zwi您ania ofert;
2) zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego;
3) uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
6. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert;
2) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
Z這瞠nie wniosku o zwrot wadium, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie, powoduje rozwi您anie stosunku prawnego z wykonawc wraz z utrat przez niego prawa do korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika. Pe軟omocnictwo mo瞠 dotyczy zar闚no reprezentowania wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zam闚ienie publiczne. Je瞠li pe軟omocnictwo upowa積ia jedynie do
reprezentowania wykonawc闚 w post瘼owaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiaj帷ym wymagane b璠zie z這瞠nie kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚 (art. 59 ustawy Pzp). Pe軟omocnictwo musi wskazywa pe軟omocnika (w tym zakres jego umocowania), a tak瞠 wskazywa wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Pe軟omocnictwo musi by podpisane przez osoby wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert uprawnione do zaci庵ania zobowi您a w jego imieniu. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie musi zosta z這穎ne wraz z ofert w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiaj帷ym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane b璠 przez pe軟omocnika wskazanego pe軟omocnictwem. Podmiot sk豉daj帷y
ofert jako uczestnik konsorcjum i jednocze郾ie sk豉daj帷y ofert samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako sk豉daj帷y dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udzia貫m zostan odrzucone.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach
okre郵onych we wzorze umowy, stanowi帷ym za陰cznik do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega uniewa積ieniu, je瞠li zosta豉 dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie wskazanym
we wzorze umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.
Z uwagi na ograniczon liczb znak闚, jakich Zamawiaj帷y mo瞠 u篡 edytuj帷 t cz窷 og這szenia Zamawiaj帷y odsy豉 w
tej kwestii do paragrafu 25 wzoru umowy, kt鏎e w spos鏏 szczeg馧owy okre郵a rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki
ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-16

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.