eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z metamorfozą każdego uczestnika projektu pn. "Aktywni górą!" (Małopolska WK)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z metamorfozą każdego uczestnika projektu pn. „Aktywni górą!” (Małopolska WK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772026296

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Słowackiego 44

1.11.4.) Miejscowość: Kraków

1.11.5.) Kod pocztowy: 30-018

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.11.9.) Numer telefonu: 126330706

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: malopolska@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z metamorfozą każdego uczestnika projektu pn. „Aktywni górą!” (Małopolska WK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d874e2b7-fbb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162508/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika - przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, metamorfoza i zakup ubioru dla 1500 uczestników projektu pt. "Aktywni górą!" (POWER 2014-2020)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywni górą!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d874e2b7-fbb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy eZamówienia jest nieodpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Cała komunikacja w postępowaniu
(wnioski o wyjaśnienia SWZ, inne informacji, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak
nie dotyczy to składania ofert).
7. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na
stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny
95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl
tel. (+ 48) 22 578 47 01
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej:
iodkg@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na
przeprowadzeniu warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z metamorfozą każdego uczestnika
projektu pn. „Aktywni górą!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym
zakończono sprawę.
6. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Jeżeli Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych
informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWK.DB.271.ZP7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6 – 2 Hufiec Pracy w Niepołomicach
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
- 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy posiadający doświadczenie w zakresie realizacji warsztatów z kreowania wizerunku oraz usługi stylisty. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym czasie wykonał co najmniej 2 usługi kreowania wizerunku o zbliżonym charakterze, obejmującą m.in. kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, sposoby autoprezentacji i wizażu.

Warunek jest spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów).

b) Dysponowanie osobami
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami (specjalista ds. kreowania wizerunku/wizażysta, stylista), posiadającymi kwalifikacje potwierdzone uzyskanymi uprawnieniami do kreowania wizerunku osobistego (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia) oraz minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale, którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

• Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek).
• Zmiana specjalisty zostanie dokonana za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego należy dołączyć oświadczenie
o kwalifikacjach i doświadczeniu specjalisty wymaganych w SWZ oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania powyższej zmiany.
• Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić do Wykonawcy
o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną (nie przez osobę której dotyczy upoważnienie).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1. zmian redakcyjnych umowy,
2. zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
3. zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
4. zmiany w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich,
o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
5. zmian organizacyjnych Stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
6. zmiany w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: zmniejszenie wartości zamówienia),
7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
w przypadku:
a. zmiany harmonogramu realizacji projektu,
b. wystąpienia okoliczności, które mają wpływ na realizację umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8. zmiany liczby uczestników biorących udział w warsztatach.

2. Przewidziane w ust. 1 okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą portalu ezamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.