eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010836340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trakt Lubelski 353

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-667

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie zasobem nieruchomości stanowiącym własność lub współwłasność m.st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e00333c9-f932-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035071/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Opróżnianie wskazanych koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Wawer, usuwnie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie Dzielnicy Wawer

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.6. Zamawiający poniżej wskazuje informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego, pod adresem wskazanym w pkt. 5.2 SWZ. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
5 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 411/NZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:
-zgodnym z harmonogramem systematycznym opróżnianiu wskazanych w załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, koszy ulicznych. Kosze uliczne mają być opróżniane 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) do godz. 1000. Kosze uliczne należy wyłożyć workiem plastikowym po ich opróżnieniu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wokół kosza, należy posprzątać teren w promieniu 3 m od kosza. Usługi będą wykonywane na terenach będących własnością m. st. Warszawy znajdujących się w Dzielnicy Wawer.
- usuwaniu padliny z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Dzielnicy Wawer, a następnie jej wywóz do zakładu utylizującego. Od momentu zabrania padliny ze wskazanego miejsca, firma odbierająca jest w pełni odpowiedzialna za dalsze postępowanie z padliną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- ręcznym sprzątaniu wyznaczonych pasów drogowych, chodników, miejsc odpoczynku, zieleńców, skwerów, wiat wskazanych w załączniku Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Sprzątanie należy wykonać 3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-25 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.,6.1.6.
6.1.2. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie opróżniania koszy ulicznych, o wartości co najmniej 140 tys. zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością oraz prawidłowo ukończone.
6.1.3.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie minimum 2 samochodami przystosowanymi do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości stałych
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ). Należy podać numery rejestracyjne pojazdów.
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
6.1.5. Wykonawca musi wykazać, że posiada własna sortownie odpadów lub dostęp do sortowni odpadów/ zakładu prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowania odpadów .
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ)
6.1.6.Posiadają zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonej w ofercie kserokopii zezwolenia.

6.2. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.2.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
6.2.2. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem robót umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 100 000,00 zł
6.2.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
Jeśli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów dokumentu w postaci załącznika nr 6 nie należy składać wraz z ofertą.
6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.6 w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną na podstawie art. 308 ustawy Pzp. Do jej przeprowadzenia mają zastosowanie regulacje art. 227 ust. 2 oraz art. 228 - 238 ustawy Pzp.
2. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w oświadczeniu (załącznik nr 11 do SWZ).
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
a) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10;
b) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8
przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X.
Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8
przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z
obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit;
c) podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe).
Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.
Użytkownik Marketplanet OnePlace może otworzyć maksymalnie jedną instancję konsoli aukcyjnej naraz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych
może prowadzić do wystąpienia komplikacji w przebiegu aukcji.
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej (którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej) muszą się zalogować na Platformie aukcyjnej https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją aukcji elektronicznej znajdującą się na Platformie Marketplanet w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6. Warunki, na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
 termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
 Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
• jeśli w podstawowym czasie (15 min.) nie zostanie złożona żadna oferta, lub
• po upływie czasu ustalonego jako „czas dogrywki” (3 min.), liczonego od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji.
 Zamawiający określił minimalną wartość postąpienia na poziomie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych),
 Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie danego kryterium nie może być mniej korzystna od poprzedniej oferty złożonej dla danego kryterium,
 postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
8. Kryterium oceny ofert licytowalnym w toku aukcji elektronicznej jest „Cena oferty brutto” za realizację przedmiotu zamówienia. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy są ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie za pomocą Platformy.
9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 232 ust. 2 pkt 6) ustawy Pzp.
10. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom pierwotnym.
11. W pkt 4 załącznika do Systemowego formularza ofertowego, należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w §4 umowy spowodowane wyczerpaniem środków finansowych na zamówienie,
2) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wywozów kontenerami,
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
4) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (waloryzacja): waloryzacja w przypadku znaczącego wzrostu wartości składników cenotwórczych, tj. o co najmniej 50%,
5) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w uzasadnionych, nieprzewidzianych przypadkach, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie np. bankructwa Wykonawcy, braku dostępu do posesji, wyczerpania środków na realizację zamówienia i.t.p.,
7) w przypadku, gdy spełnienie świadczenia usług groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;
8) w przypadku, gdy zmiana jest wywołana okolicznościami mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumianymi jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia w dacie zawarcia umowy i niezależnymi od Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.