eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowejOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340011279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-862

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bppt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bppt.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Inna działalność kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11b7fb5f-f92c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bppt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/bppt, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania”. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@bppt.pl. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bppt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@bppt.pl
6. Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne,
natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.
8. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). Składając ofertę
Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.
11. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie PI_PB_01_2022.
12. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę.
13. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie:
https://platformazakupowa.pl/pn/bppt , gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego
postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania”.
14. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoski Park Przemysłowo
Technologiczny sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2) Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu,
3) Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego, pod adresem e-
mail: biuro@bppt.pl lub pod numerem telefonu 506 012 947,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
postępowania: WT/1/2022, pn. Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich
Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów
dawnej magistrali gazowej,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO,
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 11) Wykonawca składa do oferty oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
12) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do
upływu terminu do ich wniesienia.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być
dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI/PB/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
polegających na budowie obiektu Przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców
wraz terenem zewnętrznym i wyposażeniem wnętrz (dalej „Przedmiot zamówienia”).
2. Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według
poniższego wzoru:

K 1 = ( C N / C B ) x 100
K 1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
C N – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
C B - cena w ofercie badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
w ramach niniejszego warunku wykonawca ma obowiązek wykazać, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia na niewykorzystaną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.

zdolność techniczna lub zawodowa - niniejszy warunek Zamawiający uzna za
spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 roboty budowlane polegające na budowie obiektu kubaturowego, o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł netto w ramach jednej umowy. Wykonawca w celu Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu może się powołać wyłącznie na roboty budowalne wymagające pozwolenia na budowę.
Wykonawca nie może wykazać spełnienia niniejszego warunku poprzez
powołanie się na wykonanie tylko części robót budowlanych składających się na budowę obiektu kubaturowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym w
rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp), wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 2
pkt 3 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
 art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 1 lit. c SWZ Zamawiający wymaga:
złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 1 lit. d) SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach
określonych poniżej:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w zakresie robót wskazanych w
rozdziale VII ust. 1 lit. d) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowalnych,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyżej wskazany wykaz dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na
zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w
niniejszym dokumencie jako: ,,podmiot udostępniający”) na zasadach określonych w art.
266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga
przedłożenia:
a) zobowiązania podmiotu udostępniającego, które będzie określało:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do
wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca
składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot
udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w art. 266 w zw. z art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie,
o którym mowa w ust. 9 pkt 2 niniejszego rozdziału.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca
składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot
udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w art. 266 w zw. z art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 niniejszego rozdziału.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo
złożyć wraz z ofertą.
2) W odniesieniu do warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowalne wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust.
1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 7 pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty
potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z
osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być
składane wspólnie.
4) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej Umowy oraz określenie warunków tych zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy,
w przypadku zmiany tych danych,
b. zmiany cen jednostkowych lub wynagrodzenia wykonawcy na niższe niż
zaoferowane,
c. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto
Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego
aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi na
podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on
wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT oraz wyjaśnienia i
uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT. Zamawiający ma
prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień,
d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający
dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami
rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem
wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości
wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym
wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu,
zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające
z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie
do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez
niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego
rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
e. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto,
wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze
zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego
wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej
zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający
dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji
art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do
żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego
we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego
rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;


Pozostałe postanowienia o zmianie treści wzoru umowy są zawarte w par. 16 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.