eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810145993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 39

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-383

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pupszczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.szczecin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność na podstawie ustawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eca4209b-f903-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235185

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005865/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie w roku 2022 (wrzesień-grudzień 2022).

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dba2a132-0eff-45ff-87b6-2a1ee97b512c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z
wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych
informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/portal. Adres e-mail oraz
skrzynki ePUAP do komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami wskazano w Rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której
mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w
Rozdziale I pkt 1 SWZ adres e-mail) nie zostanie uznana za skutecznie przekazaną/złożoną. 2. Składanie ofert odbywa się za
pośrednictwem dedykowanego "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego
również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 2) sposób sporządzenia
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy; 3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z częścią jawną oferty; 4)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”; 5)
wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP); 6) maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB; 7)
za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP; 8) za
datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na: adres e-mail lub adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego, wskazanych w Rozdziale I
pkt 1 SWZ; 9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniPortalu, należy złożyć za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal
(adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe
informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu; 11) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów
składanych przez Wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są
wymagane.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli
dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@pupszczecin.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania
umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania
umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia
17.12.2013r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać
od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2428.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie następujące Zadania: 1) ZADANIE 1: utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie, 2) ZADANIE 2: utrzymanie czystości terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza39 w Szczecinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający, przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego, jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej z tytułu nienależytego wykonywania umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: a) 1 usługę polegającą na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) wewnątrz budynku biurowego, przez którą Zamawiający rozumie usługę utrzymania czystości (sprzątania), która trwała co najmniej 4 kolejne po sobie miesięcy w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia, wewnątrz budynku biurowego o powierzchni nie mniejszej niż 1.000m2, oraz b) 1 usługę polegającą na utrzymaniu czystości (sprzątaniu) terenu utwardzonego, o powierzchni co najmniej 2.000 m2, która trwała co najmniej 4 kolejne po sobie miesiące w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia, oraz c) 1 usługę polegającą na pielęgnacji i utrzymaniu zieleni, która trwała co najmniej 4 kolejne po sobie miesiące w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.
Jeżeli Wykonawca wskaże usługi, o których mowa w w/w warunku, które są w trakcie wykonywania na dzień składania ofert, Zamawiający wymaga, aby okres już wykonanej usługi wynosił co najmniej 4 kolejne po sobie miesiące w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Usługi opisane w lit a) – c) mogą być wykazane w jednym lub oddzielnym kontrakcie/umowie/zleceniu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Uwaga dotycząca usługi opisanej w lit. a): Ze względu na zastrzeżenie w opisie przedmiotu zamówienia tj. Rozdziale XVI pkt 4 SWZ kluczowej części zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie usługi opisanej w lit. a) polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca musi wykazać, że osobiście wykonał usługę wskazaną w lit. a). 2. Dodatkowe informacje dotyczące ww.
warunków udziału w postępowaniu: 1) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 1 (wykaz usług), dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy; 2) korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać odpowiednio na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem Rozdziału XVI pkt 4 SWZ – zastrzeżenie kluczowych zadań do osobistego wykonania przez Wykonawcę, b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, c) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 6 i ppkt 8 lit. a) SWZ; d) w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 8 lit. b) SWZ.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje dotyczące warunków znajdują się w Rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.
b) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu; Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby. 2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.
5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby;
7) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony
w Rozdziale VI SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy. Zmiany te dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy PZP. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (jeżeli w treści umowy nie przewidziano inaczej).
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1, w szczególności w przypadku:
1) zmiany sposobu wzajemnych rozliczeń między stronami;
2) zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
3) gdy konieczność tej zmiany powstała wskutek okoliczności niezawinionych przez strony lub okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy;
5) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć okoliczności o charakterze wyjątkowym, których strony w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy;
6) gdy wystąpił lub może wystąpić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na należyte wykonanie umowy (w tym na zmianę sposobu wykonania usługi lub zakresu usługi). Zmiany te dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2095).
3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
4. Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 7
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.