eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej "na gorąco" do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb ZDP w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na częściOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb ZDP w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarzad Dróg Powiatowych w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550670938

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 769 26 21; +48 29 769 49 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 769 49 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroleka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb ZDP w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14c05722-fb9d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014950/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb ZDP w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/767051

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/767051

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/767051 i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.  
4. Rejestracja i korzystanie z Platformy:
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl t.j:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.   
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
7. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.252.I.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na części:
CZĘŚĆ I - Emulsja asfaltowa (K1-65)

KAŻDA CZĘŚĆ STANOWI ODDZIELNE ZAMÓWIENIE
Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części.

2. W całym okresie realizacji zamówienia (tj. 170 dni od dnia podpisania umowy) Zamawiający przewiduje szacunkowy zakup w podziale na części w następujących szacunkowych ilościach:
Część I - Emulsja asfaltowa (K1-65) – 45 ton

3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rzeczywista ilość emulsji asfaltowej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

4. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania podanych powyżej ilości emulsji, jednak zobowiązuje się do zamówienia: minimum 30 ton emulsji asfaltowej (K1-65) w okresie obowiązywania umowy. Dostawa pozostałych ton emulsji asfaltowej uzależniona będzie od bieżących potrzeb wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych na co wpływ mają warunki atmosferyczne, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.

5. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanych w SWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów emulsji asfaltowej bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości emulsji asfaltowej niż określona w ust. 2.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE:
CZĘŚĆ I - EMULSJA ASFALTOWA (K1-65)
a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej, obejmująca transport do siedziby Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Lokalizacja:
• Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce oraz ZDP ul. Lokalna 2, należy brać pod uwagę adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
• Obwód Drogowo – Mostowy w Kadzidle, należy brać pod uwagę adres: ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło
• Obwód Drogowo – Mostowy w Myszyńcu, należy brać pod uwagę adres: ul. Reymonta 48, 07-430 Myszyniec
b. Wymagania techniczne:
- kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-65;
- emulsja winna odpowiadać warunkom technicznym określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 dla emulsji K-1 65 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję lub normie europejskiej PN-EN 13808: 2013- 10E Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych;
- emulsja winna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
c. Ilość i termin realizacji:
- szacunkowa ilość 45 ton, minimalnie 30 ton;
- sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie 170 dni od dnia podpisania umowy;
- maksymalny termin dostawy do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie lub e-mailem;
- jednorazowa dostawa w ilości nie większej niż od 400 kg do 600 kg.
d. Cena jednostki obmiarowej:
- jednostką obmiarową jest dostawa 1 tony emulsji;
- cena dostawy 1 tony emulsji obejmuje: wyprodukowanie emulsji oraz transport do siedziby Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu wraz z przepompowaniem emulsji ze środka transportu do skrapiarek będących w wyposażeniu Obwodów Drogowo - Mostowych.
e. Gwarancja jakości:
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu, dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego krajową deklarację zgodności na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
- W przypadku, gdy emulsja asfaltowa nie będzie spełniała wymagań zawartych w SWZ oraz umowie, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, wymienić emulsje nieodpowiadającą wymaganiom i dostarczyć do siedziby Zamawiającego emulsje o właściwej jakości.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena (C) - 60 %
2. Termin dostawy od zgłoszenia Zamawiającego (T) - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy od zgłoszenia Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” do remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce na 2023 r., w podziale na części:
CZĘŚĆ II - Mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania „na gorąco” AC8S lub AC11S (KR 1-2)

KAŻDA CZĘŚĆ STANOWI ODDZIELNE ZAMÓWIENIE
Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części.

2. W całym okresie realizacji zamówienia (tj. 170 dni od dnia podpisania umowy) Zamawiający przewiduje szacunkowy zakup w podziale na części w następujących szacunkowych ilościach:
Część II - Mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania „na gorąco” AC8S lub AC11S (KR 1-2) - 102 tony

3. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rzeczywista ilość mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

4. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania podanych powyżej ilości mieszanki, jednak zobowiązuje się do zamówienia: minimum 75 ton mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania „na gorąco” AC8S lub AC11S (KR 1-2) w okresie obowiązywania umowy. Dostawa pozostałych ton mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” uzależniona będzie od bieżących potrzeb wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych na co wpływ mają warunki atmosferyczne, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.

5. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości wskazanych w SWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco”, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia mniejszej ilości mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” niż określona w ust. 2.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE:
CZĘŚĆ II - MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA DO STOSOWANIA „NA GORĄCO” AC8S LUB AC11S (KR 1-2)
a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wyprodukowanie) mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S lub AC11S (KR 1-2) do stosowania na gorąco przeznaczonej do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej.
Wytwórnia mas bitumicznych zlokalizowana powinna być w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu.
b. Wymagania techniczne i jakościowe:
- mieszanka mineralno-bitumiczna drobnoziarnista wytwarzana i wbudowywana na gorąco;
- mieszanka winna odpowiadać wymogom określonym w obowiązującej normie PN-EN 13108- 1:2016-7
c. Ilość i termin realizacji:
- szacunkowa ilość 102 tony; minimalnie 75 ton;
- sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie 170 dni od dnia podpisania umowy;
- maksymalny termin dostawy do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznie lub e-mailem;
- jednorazowa dostawa w ilości nie większej niż od 800 kg do 2 000 kg.
d. Cena jednostki obmiarowej
- jednostką obmiarową jest dostawa 1 tony mieszanki na gorąco;
- cena dostawy 1 tony mieszanki obejmuje: wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco”. Odbiór mieszanki po stronie Zamawiającego.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium: Waga:
1. Cena (C) - 60 %
2. Termin dostawy od zgłoszenia Zamawiającego (T) - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy od zgłoszenia Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.

2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku gdy powyższy podmiotowy środek dowodowy został wystawiony przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z Formularzem cenowym (Załącznik nr 1a do SWZ) – ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 4 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w formie pisemnego aneksu i określa następujące warunki takich zmian :
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące określonych w umowie nazw, adresów;
2) zmiany osób reprezentujących strony;
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, np. ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
5) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy;
6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;
7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
2. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o okolicznościach stanowiących podstawę do zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/767051

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
opisane są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp oraz Rozdziale XXIII. SWZ - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.