eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58c7a664-f928-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040196/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 INSPEKTOR NADZORU ZADANIA PN. Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II"” – znak sprawy: WI.2712.14.2022.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
(...) zgodnie z pkt. 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt. 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z pkt. 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.2712.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II”
Zamawiający inwestycję pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej, podzielił na dwa etapy:
1) Etap I - zakres prac etapu I dotyczy budowy kotłowni gazowej z pomieszczeniem gospodarczym wraz z instalacjami (poza zakresem zamówienia),
2) Etap II – zakres przedmiotu niniejszej umowy.
1. Roboty budowlane inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej- etap II”, zostały podzielone na kolejne dwa etapy:
1) Etap II/1, w skład którego wchodzi:
- rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzykondygnacyjny niepodpiwniczony segment od strony południowej,
- nadbudowa segmentu nr 1 o kondygnację 2 piętra,
- nadbudowa klatki schodowej w segmencie nr 1,
- montażu urządzenia w szybie windy (szyb objęty oddzielnym zamówieniem) oraz
budowa zewnętrznego dźwigu towarowego obsługującego kuchnię.
- przebudowa istniejących węzłów sanitarnych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, zespołu żywieniowego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą użytkowania, adaptacja sali lekcyjnej na świetlice szkolną.
2) Etap II/2, w skład którego wchodzi:
- wyposażenie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do projektu wykonawczego,
- termomodernizacja budynku, przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni,
- instalacje wewnętrzne (instalacje kotłowni oraz pomieszczenia w tej części budynku na parterze poza zakres zamówienia),
- instalacje zewnętrzne
- zagospodarowanie terenu: wymiana nawierzchni , przebudowa schodów do budynku oraz schodów terenowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zieleń,
- budowa boiska, bieżni 3 torowej oraz bieżni do skoków w dal, ogrodzenia oraz oświetlenie.
Obowiązkiem Wykonawcy robót inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej- etap II” jest również uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Oświęcim www.bip.malopolska.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – profil nabywcy”:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=01c12103-bfa2-4456-a732-4b4c1f54100f

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem,
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
3) pełnienie nadzoru Inwestorskiego w ramach zawartej umowy,
4) monitorowanie inwestycji pod kątem zgodności z zestawieniem rzeczowo-finansowym, harmonogramem robót , kosztorysem itd.,
5) organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsięwzięcia,
6) koordynacja prac związana z równoległą realizacją robót etapu I o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy (planowany termin zakończenia 6.10.2022 r.),
7) opracowanie odpowiednich raportów, w tym miesięcznego raportu o postępie prac,
8) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej,
9) kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych. Inspektor zatwierdza kartę materiałową. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę robót Zamawiającemu,
10) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów,
11) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów,
12) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających co zostaje potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
13) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
14) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad,
16) organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad technicznych z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego – na terenie placu budowy, sporządzenie protokołu z rady budowy,
17) bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian,
18) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień,
19) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających zamiennych i innych,
20) weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót rozliczeń robót i materiałów zamiennych, dodatkowych itp. w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania,
21) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia,
22) kontrola zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości funkcjonowanie placówki szkolnej (Szkoły Podstawowej w Grojcu), przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu uciążliwości w jej funkcjonowaniu,
23) wydawanie zgodnie z warunkami umowy Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
24) żądanie od Wykonawcy robót, kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
25) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania,
26) w czas swojej nieobecności, w czasie urlopów i zwolnień lekarskich, przekazanie na podstawie stosownego pełnomocnictwa, swoich obowiązków wskazanemu przez siebie zastępcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia,
27) zapewnienie dojazdu na budowę Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż i pozostałych swoich przedstawicieli we własnym zakresie,
28) udział w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi,
29) kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń Wykonawcy z nimi,
30) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletności zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w umowie- Inspektor zobowiązuje się zatwierdzać dokumentację na pierwszej stronie każdego egzemplarza,
31) dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji,
32) uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),
33) występowanie w imieniu Inwestora (Zamawiającego) przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pełnomocnictwa),
(...) zgodnie z pkt 4 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %, Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie co najmniej jednego rodzaju robót: budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynku wraz z instalacjami jako inspektora nadzoru lub jako kierownik budowy zrealizowanej inwestycji o wartości minimalnej 2 000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 6 lat od daty złożenia oferty 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie co najmniej jednego rodzaju robót: budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynku wraz z instalacjami jako inspektora nadzoru lub jako kierownik budowy zrealizowanej inwestycji o wartości minimalnej 2 000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 6 lat od daty złożenia oferty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
- Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną usługę obejmującą nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie co najmniej jednego rodzaju robót: budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynku wraz z instalacjami, jako inspektor nadzoru lub jako kierownik budowy zrealizowanej inwestycji o wartości minimalnej 2 000.000 zł brutto

- Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
posiada co najmniej jedną osobę, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług(nadzorowanie robót budowlanych), kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2 Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
1 Wykaz osób – Załącznik Nr 6 do SWZ
Wykaz osób – co najmniej jednej osoby, skierowanej/ych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2 Wykaz usług – Załącznik Nr 7 do SWZ
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę obejmującą nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie co najmniej jednego rodzaju robót: budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynku wraz z instalacjami, jako inspektor nadzoru lub jako kierownik budowy zrealizowanej inwestycji o wartości minimalnej 2 000.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
UWAGA
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – Załącznik Nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 5 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp ustanowiony Pełnomocnik o którym mowa w pkt. 12.1. wypełnia i składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.5. SWZ. Oświadczenie to wskazuje, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w przypadku zmiany terminu wykonania robót objętych nadzorem na postawie niniejszej Umowy, wynikających z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót. Zamiana terminu zostanie wydłużona w sposób analogiczny, jak zmiana w Umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zmniejszenia zakresu usług realizowanych poprzez umowne prawo odstąpienia od części umowy, w sytuacji gdy:
1) dany zakres i część umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym lub utraci przymiot interesu publicznego;
2) zostaną zmniejszone środki budżetowe pierwotnie przewidziane na realizację zamówienia;
3) z przyczyn obiektywnych, co do których Zamawiający nie miał wiedzy na etapie udzielania zamówienia, wykonanie części umowy będzie zbędne:
- przy czym w wyniku zmniejszenia lub zmniejszeń zakresu usług minimalna wartość zamówienia, przez co rozumie się wartość usług i odpowiadająca mu wartość wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, nie będzie mniejsza niż 5 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4.
5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5 następuje na piśmie. W przypadku wykonania odstąpienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o tę część jaka odpowiada wartości umowy w zakresie w jakim od niej odstąpiono. Z tytułu tego odstąpienia Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje prawo naliczenia kar ani dochodzenia innego odszkodowania. ... zgodnie z pkt 25 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału-załącznik nr 2 do SWZ, w którym oświadcza czy nie podlega takiemu wykluczeniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.