eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12Ogłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 583486152

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03ef5718-d5b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161793/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/131/009/R/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1906409,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 101185,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Zakres Robót do realizacji obejmuje:
1.1. Malowanie sufitów, ścian i słupów między oknami
1.2. Postawienie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami
1.3. Wymiana wykładzin na podłogach
1.4. Usunięcie nierówności, wygładzenie ścian i sufitu w pomieszczeniu wraz ze słupami
między oknami
1.5. Roboty przygotowawcze niezbędne do wykonania robót elektrycznych takie jak
wykuwanie otworów, wykonanie bruzd w ścianach, demontaż i ponowny montaż
paneli sufitu podwieszanego itp.
1.6. Montaż elementów koryt kablowych,
1.7. Ułożenie okablowania: instalacja WLZ, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, instalacja
oświetlenia podstawowego, sieć strukturalna (gniazda RJ45) oraz instalacja
sterownicza,
1.8. Montaż opraw oświetlenia podstawowego,
1.9. Montaż rozdzielnic elektrycznych,
1.10. Montaż szafy teletechnicznej,
1.11. Prace zabezpieczające i porządkowe,
1.12. Wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji elektrycznej teletechnicznej,
1.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Dane liczbowe
W budynku WETI A remont odbędzie się w pomieszczeniu:
• III piętro: pomieszczenie: nr 329 – 16.4 m2
• III pietro: pomieszczenie nr 331 - 16,63 m2
• V piętro: pomieszczenie nr 529 - 29,94 m2
• VII piętro: pomieszczenie nr 743 - 33,65 m2
____________________
Ogółem powierzchnia remontowanych pomieszczeń 96,62 m2

Wysokość remontowanych pomieszczeń – 3000 cm

Remont dotyczy prac wykończeniowych

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamówienie jest zamówieniem
udzielanym w częściach, jako odrębna część zamówienia ujętego w planie zamówień publicznych
na roboty budowlane. Zakres i wielkość zamówienia daje możliwość udziału MŚP w rynku
zamówień publicznych.
Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7 – (Roboty budowlane)
45432111-5 – Roboty posadzkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316000-5 Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

5. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się:
1/ Projekt Techniczny – Branża Budowlana – Załącznik I do SWZ
2/ Projekt Wykonawczy – Branża Elektryczna – Załącznik II do SWZ
3/ STWiORB – Branża Budowlana - Załącznik III do SWZ

Uwaga !!!
Do specyfikacji załączono przedmiar – załącznik IV do SWZ. Przedmiar pełni rolę
wyłącznie pomocniczo – informacyjną i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali
zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia, nie może służyć wprost do obliczenia ceny ofertowej.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z wykonywaniem przez niego wszystkich czynności i obowiązków
wynikających z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa, a także z
warunków prowadzenia robót.

Uwaga!!!
Budynek w czasie prowadzonych robót budowlanych będzie przez cały czas użytkowany.
Wykonawca zapewni dostęp do budynku, dla osób niepełnosprawnych, przez istniejący
podjazd przy wejściu głównym do budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa Sanicom Marcin Olszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5841494368

7.3.3) Ulica: Słoneczna 5

7.3.4) Miejscowość: Lniska

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.