eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miastaOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-712ecb4f-f564-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00524402/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.60 Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-712ecb4f-f564-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
eZamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-712ecb4f-f564-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5753580,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5509677,05 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku
od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta.
Zakres rzeczowy:
- roboty rozbiórkowe:
- roboty drogowe:
- chodniki
- zjazdy
- kanalizacja deszczowa:
- oświetlenie uliczne:

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zakłada wykonanie robót w km od 0+450 do 0+893,16 w 2023 r. zaś w km od 0+000do 0+450 w 2024 r.
2. Inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości:
Należy zinwentaryzować wszystkie budynki (mieszkalne, gospodarcze, usługowe i inne) zlokalizowane bliżej niż 20m od robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznał się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia).
3. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Do obowiązku Wykonawcy należy przedstawienie harmonogramu rzeczowo –finansowego do akceptacji przez Zamawiającego - najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
5. Oznakowanie poziome winno być wykonane, jako grubowarstwowe.
6. Chodniki należy wykonać z szarej kostki betonowej.
7. Chodniki należy wykonać z obustronnymi opaskami szer. 20 cm z kostki koloru grafitowego
8. Wjazdy do posesji wykonać w całości z czerwonej kostki betonowej.
9. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych.
10. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym.
11. Wykonawca jest zobligowany do wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem do dnia odbioru kompletnych załączników do zgłoszenia zakończenia budowy.
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu własnym kosztem i staraniem.
13. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaproponowanie trasy objazdu. Koszt zmian tras komunikacji zbiorowej leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Należy przewidzieć wyznaczenie objazdu dla autobusów ulicą Raciborską (linia 23) i Frontową (linia 7) z wyznaczeniem na ulicy Frontowej dwóch tymczasowych przystanków.
14. Wytyczne dotyczące oświetlenia - należy zastosować słupy aluminiowe anodowane, okrągłe o grubości ścianki 4 mm z wysięgnikiem prostym malowane (RAL 7016).
15. Kierownik budowy jest zobowiązany do codziennej obecności na placu budowy w okresie trwania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy jest zobowiązany do obecności na placu budowy co najmniej od godziny 9:00 i prowadzenia listy obecności przechowywanej w Biurze Budowy do wglądu Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do zmiany Kierownika Budowy na pisemny wniosek Zamawiającego.
16. W trakcie utrudnień drogowych Wykonawca jest zobligowany do pomocy mieszkańcom nieruchomości pozbawionych czasowo dojazdu np. w ramach wystawiania pojemników z nieczystościami w wyznaczonym terminie.
17. Podbudowę z kruszywa łamanego oraz materac należy wykonać z nowego materiału naturalnego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów
z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu.
18. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy,
2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,
4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych
w wytwórniach.
Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania,
2) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz.U. 2018 poz. 317)
3) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.
19. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00.
20. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji.
21. Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.
22. Odtworzenie państwowych punktów osnowy geodezyjnej wraz z ewentualnymi pobocznikami.
23. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
24. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
25. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie
z art. 100 ust. 1:
- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych,
- zastosowanie integracyjnej kostki na przejściach dla pieszych.
26. Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
Branża drogowa:
- czynności demontażu istniejącej konstrukcji drogi, chodników i zjazdów, wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni drogi i zjazdów, chodników,
- czynności wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
Branża telekomunikacyjna:
- czynności wykonania przebudowy kabli ziemnych i sieci napowietrznej wraz z pracami demontażowymi,
Branża elektroenergetyczna:
- czynności budowy oświetlenia ulicznego.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości minimum 3.000.000 zł brutto oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie:
- nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- przebudowy urządzeń obcych.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania minimum dwoma robotami budowlanymi każda o wartości minimum 3.000.000 zł brutto oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi publicznej w zakresie:
a) nawierzchni mineralno-bitumicznej,
b) kanalizacji deszczowej,
c) oświetlenia ulicznego,
d) przebudowy urządzeń obcych.
Dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy nie określa się okresu w jakim taka osoba zdobyła wymagane doświadczenie (dotyczy niniejszego warunku udziału w postępowaniu).
Kierowanie robotami przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).
2) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych, bez ograniczeń,
3) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
4) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wszystkich funkcji personelu budowlanego za wyjątkiem kierownika budowy.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Zamawiający nie uzna na potwierdzenie spełnienia warunku wykonywania robót budowlanych (drogowych) polegających tylko na odtworzeniu i remoncie nawierzchni drogowej (np. odtworzenie pasa drogowego po wykonanych przekopach w ramach budowy kanalizacji lub innych sieci uzbrojenia podziemnego bądź tylko wymiana warstw bitumicznych nawierzchni z obramowaniem (krawężniki, ścieki itp. na nowe).
4. Pod pojęciem urządzenia obcego należy rozumieć każde urządzenie/instalację nie związaną z obiektem leżącym w ciągu drogi (np. kable oświetlenia ulicznego jako obiekt budowlany związany z funkcją drogi nie stanowi urządzenia obcego).
5. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
6. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Okres, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.
4. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu
z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5. Kosztorys.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni
Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:
1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych
i niezależnych od stron zdarzeń (katastrofa naturalna w rozumieniu ustawy
o klęsce żywiołowej z zastrzeżeniem pkt. 4),
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem i infrastrukturą techniczną (nie wykazanymi lub inaczej wykazanymi w projekcie z uwagi na trwające obecnie prace związane z budową obiektów przemysłowych) oraz aktualizację uzgodnień branżowych, w tym również zmian wymagań wprowadzonych do tych aktualizacji,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót o czas, na jaki roboty zostały wstrzymane,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały opady deszczu nieprzerwanie w okresie powyżej 3 dni (które zostaną udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Zamawiającego) które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,
5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne - inne niż opady deszczu, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. opad gradu, śniegu, występowanie mrozu, zamarznięty/rozmokły teren w wyniku panujących warunków atmosferycznych które zostaną udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Zamawiającego) –
z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,
6) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych związanych z realizacją niniejszej umowy, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,
7) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w przypadku konieczności zwiększenia wartości umownej w wyniku przeliczenia ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych niewykraczających poza zakres zamówienia i cen jednostkowych za poszczególne roboty określone
w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest finansowane z budżetu miasta oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.