eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary PrezydenckiejOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 29

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0118eedd-fba5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00168278/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771926

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: .Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771926
Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki ;
dostęp ze strony internetowej zamawiającego do profilu nabywcy, tj. strony prowadzonego
postępowania: https://spzzozpionki.pl/ menu: Zamówienia, PLATFORMA ZAKUPOWA
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres:
przetargi@spzzozpionki.pl (nie dotyczy złożenia oferty)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/771926
lub
https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings (po przejściu do właściwego postępowania) i przy użyciu formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki.
Inf. publiczne: w sekcji “Komunikaty”,
kierowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do konkretnego Wykonawcy: za pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki do tego Wykonawcy.
Wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru
danych, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (od 17-08-2021r., ze wzgl. na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne); włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
Platformazakupowa.pl działa wg standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
Oferta oraz dokumenty wymagane a składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym dokumentów dołączanych do oferty, na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Podpisy kwalifikowane stosowane do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maks. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Na platformie znajduje się odrębne miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia plików (formaty), możliwe do zastosowania przez Wykonawców - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls; do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .pdf ze szczególnym wskazaniem/ rekomendacją na .pdf
Dla kompresji danych wskazuje się na wykorzystanie rozszerzenia: .zip ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, tel./ faks 48 612 13 81, email: spzzoz@spzzozpionki.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: ochronadanych@spzzozpionki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-26/2023.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 150 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu,
z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków: system termosowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach świadczenia usług całodziennego żywienia pacjentów określa załącznik nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy oraz załącznik nr 8do SWZ – wzór umowy.
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy a związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• przechowywanie próbek poszczególnych potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów – pacjentów w szpitalu oraz ich udostępnianie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na żądanie tych organów (art.72 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022r., poz.2132 z późn. zm.);
• zatrudnianie dietetyka celem zapewnienia odpowiedniej jakości żywienia pacjentów,
w tym właściwej wartości kalorycznej i odżywczej - prawidłowe żywienie w szpitalu oznacza tu prawidłowe zbilansowanie posiłków chorych z udziałem odpowiedzialnego w tej kwestii dietetyka;
• kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki zlokalizowana w odległości nie większej niż 40km od siedziby zamawiającego (ze względu na konieczność zachowania świeżości posiłków, ich właściwej konsystencji, wyglądu i temperatury, a także wymaganej częstotliwości transportów posiłków zgodnie z umową);

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523000-2 - Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
warunek:
Wymaga się aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).
- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek:
Wymaga się aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną, tj.: opłacona polisa - potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 800 000,00 zł; słownie: osiemset tysięcy złotych.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego oraz dowodu opłacenia wymagalnej składki w wysokości wskazanej w treści polisy.
UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek:
1. Wymaga się aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) co najmniej
2 (dwa) świadczenia usług polegające na przygotowywaniu, gotowaniu i rozwożeniu posiłków lub dystrybucji na bazie kuchni centralnej w lecznictwie zamkniętym o wartości 800 000,00 zł brutto każda (słownie: osiemset tysięcy złotych)
Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie wykazu usług – według załącznika nr 5 do SWZ i dowodów określających, czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie;
Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości poszczególnych kontraktów, pod warunkiem, że kolejne umowy następują jedna po drugiej na rzecz tego samego podmiotu.
2. Wymaga się aby wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego dla zamawiającego minimum jednym środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne do przewożenia żywności odbiorcom zewnętrznym
w termosach (lub termoportach, pojemnikach GN, innego typu pojemnikach termoizolacyjnych) dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentów:
 wykaz środków transportu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według załącznika nr 6 do SWZ.
 zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzenia transportu/ dystrybucji posiłków do innych placówek tj. odbiorców zewnętrznych (tj. cateringu) w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i wtórnym zakażeniem.
3. Wymaga się aby wykonawca posiadał:
a) kuchnię wpisaną do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonej działalności i zatwierdzoną do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie produkcji posiłków (od surowca do gotowej potrawy) dla pacjentów szpitala
b) wdrożony system HACCP wraz z potwierdzeniem prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP (art.73 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132 z późn. zm., t. j.)
Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentów:
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kuchni,
• aktualna decyzja wydana przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca kuchnię do prowadzenia działalności w zakresie produkcji posiłków dla pacjentów Szpitali,
• dokument potwierdzający wdrożenie i prawidłowe stosowanie zasad systemu HACCP (art.73 ust.1 pkt.1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022r., poz.2132 z późn. z. t. j.)
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy - zamawiający nie wymaga

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:
1) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1A do SWZ
2) Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia– według załącznika nr 1B do SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 rozdz. X, tj. oświadczenie własne wykonawcy wg zał. 2 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
 pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (w formie elektronicznej w sposób przewidziany w przepisie art.97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie – t. j. Dz. U. 2020 poz.1192);
5) o ile dotyczy - oświadczenie wg zał. 7 do SWZ (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdz. XIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z w 455 ustawy Pzp (zgodnie z §3 wzoru umowy) w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/ Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych lub zmian osób uczestniczących przy realizacji zamówienie jeżeli wykonawca wykaże, że nowo zatrudnione osoby spełniają pierwotne wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5) gdy nastąpi zmiana zakresu rzeczowego zamówienia w granicach wartości umowy ( przesunięcie godzin na poszczególnych stanowiskach).
6) W przypadku zmiany siedziby zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiany lokalizacji oddziałów szpitalnych zamawiającego.
Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
1) zmian związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
3) w przypadku wystąpienia odpowiednio przesłanek określonych art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp
4) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wynagrodzenia wykonawcy nie może być niższa niż 70% wartości wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 4 umowy,
5) terminu obowiązywania umowy:
w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania na kolejny okres uzgodniony przez strony, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania ilościowego
i wartościowego umowy do minimalnego poziomu realizacji umowy określonego w pkt 4 niniejszego ustępu. Powyższa zmiana nie może skutkować zmianą ceny jednostkowej oraz łącznej wartości umowy. W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę aneksu przedłużającego termin obowiązywania umowy Zamawiający jest zwolniony z wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych, w tym z tytułu utraconych korzyści ze strony Wykonawcy związanych z niewykorzystaniem minimalnego poziomu realizacji umowy.
Ponadto zamawiający przewiduje:
- zmiany Umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia.
- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT
- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia - zgodnie z zał. nr 8 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie internetowej prowadzonego postępowania - jak wskazano wyżej w treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania
- art. 108 ust. 1 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP,
- art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.