eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont klatki schodowej w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont klatki schodowej w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont klatki schodowej w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-335fca20-c883-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104303/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Remont w budynku Szkoły Zdrowi Publicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145548

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 91/2023/TP-1/DZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 i 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101
ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.
4. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, t.j. ze zm.) wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy przy realizacji robót opisanych w SWZ będą wykonywały czynności w zakresie robót budowlanych związanych z usunięciem starej farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowaniem, wyrównaniem powierzchni, szpachlowaniem ścian, malowaniem, wymianą w drzwiach klamek wraz z szyldami, demontażem istniejącej stolarki okiennej i montażem nowej, obróbką ościeży do malowania oraz pracami naprawczymi i porządkowymi.
5. Zaleca się dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Lech Kotlewski, tel 89 89 523-39-87 lub e-mail: lech.kotlewski@uwm.edu.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42143,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE MARCIN JAGIEŁŁO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591265774

7.3.3) Ulica: ul. Naruszewicza 57

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-635

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42143,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) rozpoczęcie robót: nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy;
b) zakończenie realizacji zamówienia: w terminie do 50 dni kalendarzowych (rozpoczęcie robót od 17.07.2023 r.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.