eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › 32/PA/2023 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania ROM Nr 4Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
32/PA/2023 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania ROM Nr 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090458507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-011

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.adm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

32/PA/2023 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania ROM Nr 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24c5c3ef-fb96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji,
oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. 2020r. poz.344 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem platformy zakupowej Pełnomocnika Zamawiającego dostępnej pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w
konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XIV i
Rozdziale XVIII.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego
katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i
wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej,
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę z załącznikami Wykonawca może złożyć wyłącznie za
pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do
złożeniapodmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie, w zakładce dedykowanej postępowaniu, w sekcji „Wiadomości-komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”.
10. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informatycznego zamieszczone są w rozdziale XIV i XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/PA/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej na drewnianą w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4 (zwanego dalej ROM-4), z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy.
UWAGA: w przypadku lokalu mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 21/1 w Bydgoszczy zakres zamówienia obejmuje jednocześnie zarówno wymianę stolarki okiennej drewnianej jak i stolarki okiennej PCV, co wykonawca winien uwzględnić w wycenie tej pozycji formularza cenowego. W pozostałych lokalach objętych zakresem niniejszego zadania są roboty dotyczące wyłącznie stolarki okiennej drewnianej

4.2.5.) Wartość części: 129403,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej na PCV w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4 (zwanego dalej ROM-4), z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy.

4.2.5.) Wartość części: 181584,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki drzwiowej drewnianej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4 (zwanego dalej ROM-4), z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy.
UWAGA: w przypadku lokalu mieszkalnego przy ul. Fordońskiej 432/90 w Bydgoszczy zakres zamówienia obejmuje wymianę drzwi na stalowe. W pozostałych lokalach objętych zakresem niniejszego zadania roboty dotyczą wyłącznie stolarki drzwiowej drewnianej.

4.2.5.) Wartość części: 33843,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (wzór załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie wstępne, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (wykonawców), które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ (wzór umowy). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art.455 Pzp oraz w sposób, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym
wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ). Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
2) formularze cenowe zgodne ze wzorem zamawiającego (załączniki nr 3/1, 3/2,3/3 do SWZ)
3) odpowiednie pełnomocnictwa (*jeżeli dotyczy)
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót
wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy PZP (*jeżeli dotyczy) – wg
wzoru Zamawiającego
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do
Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby.
Zamawiający informuję, że na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji a Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się (obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy) :
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
3. Zaleca się aby osobą składającą ofertę była osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Zamawiający informuje, że
adres e-mail podany przez wykonawcę na platformie zakupowej przy składaniu oferty będzie jedynym, na który
zamawiający będzie prowadził wszelką komunikację z wykonawcą, we wszystkich sprawach dotyczących niniejszego
postępowania, w tym przesyłania wezwań do złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, wezwań do
złożenia wyjaśnień, informacji o wyniku postępowania itp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.