eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2022-07-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301169737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 21

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: g.bogacz@cdn.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdn.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77862fcf-f908-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00232065/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
-miniPortalu, pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
-ePUAPu, dost. za pomocą skrytki Skrytka_ESP posiadającą adres: /CDNPila/SkrytkaESP
-poczty elektronicznej (e-mail): g.bogacz@cdn.pila.pl
Wymagania techn. wysyłania i odbierania dok. elektr. Zawarto w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail wykonawca może złożyć np.:
-wnioski dot. wyjaśnienia treści SWZ;
- podmiotowe środki dowodowe i inne oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego.
Dokumenty elektron. składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający zaleca składanie wszelkich dok. elektronicznych, oświadczeń lub elektron. kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: g.bogacz@cdn.pila.pl, za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale
XV SWZ.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
2.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
3.Zgłoszenie żądania ogr. przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
4.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, spowoduje ogr. przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub zał. do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.
5. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprost. lub uzupełnienia danych osob., o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego zał.
6.W postępowaniu są przetwarzane dane osob. podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozp. 2016/679.
7.W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiający informuje, że:
1)administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, reprezentowana przez dyrektora Grzegorza Bogacza.
2)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektor@cdn.pila.pl
3)dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, oznaczenie sprawy: CDN.3211.1.2022,
4)osoba fizyczna posiada:
a)na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podst. art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 rozp. 2016/679 prawo żądania od administratora ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
9.osobie fizycznej nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c)na podst. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osób fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
10.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zam. publ. jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w post., w tym również obow. wynikających z rozp. 2016/679, w szczególności obowiązek inf. przewidziany w art. 13 rozp. 2016/679 względem osób fiz., których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek inf. wynikający z art. 13 rozp. 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fiz., której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie
ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
‒ w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CDN.3211.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1491021,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest:
- Odnowienie ciągów komunikacyjnych,
- Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- Odnowienie toalet,
- Odnowienie istniejącej elewacji zewnętrznej,
- Modernizacja drogi dojazdowej, chodników i parkingów,
- Wykonanie ogrodzenia

4.2.5.) Wartość części: 927500,03 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest wymiana stolarki drzwiowej.
Należy zastosować drzwi przylgowe, płycinowe. Konstrukcja skrzydła drzwiowego wykonana z drewna litego klejonego, okleinowane obłogiem min. 1,5 mm. Materiał, z którego należy wykonać drzwi: sosna. W drzwiach 6 płycin listwowanych ozdobną listwą dwustronnie. Drzwi bejcowane i lakierowane (kolor od ustalenia z zamawiającym). Dopuszcza się zamianę 2 płycin na przeszklenie szkłem bezpiecznym. Futryna w zabudowie płycinowej na całej szerokości muru. Listwy wyłogowe z ozdobnym frezowaniem o szerokości maks. 130 mm, nawiązujące wzorem do istniejących. Okucia drzwiowe: zamek na wkładkę patentową, wkładka patentowa, uszczelka w futrynie. Trzy widoczne zawiasy na skrzydło, regulowane w trzech płaszczyznach. Klamka i szyld – do ustalenia z zamawiającym. Inne szczegóły do ustalenia z zamawiającym.

4.2.5.) Wartość części: 563521,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453100-8 - Roboty renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. wypełniony formularz ofertowy
2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy (zał. nr 3 do SWZ),
3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, w postaci:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) lub:
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w ppkt a));
Wymagania te stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem) oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa ppkt a), pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) – zał. nr 4 do SWZ. Z treści zobowiązania (lub innego dokumentu) powinien wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp
5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ,
6. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy),
7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zał. nr 5 do SWZ).
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
b) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez zamawiającego,
c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastosowaniem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy:
1) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia;
2) w przypadku zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy w związku z:
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych;
b) wystąpieniem działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy;
c) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych i ciągłych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 5 dni następujących jeden po drugim, jak również opady śniegu i niskie temperatury uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z technologią;
e) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych;
f) koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych;
g) wystąpieniem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
h) wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
i) wystąpieniem opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, warunków technicznych, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
j) wystąpieniem braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) przewiduje się zmiany w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Warunki wprowadzenia zmian:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany;
b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności;
c) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
Ze względu na brak miejsca pełny zakres zmian jest zawarty w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w zakresie krajowych podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.