eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brańszczyk › Budowa placów zabaw w gminie Brańszczyk w ramach zadań: "Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk" "Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy"Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placów zabaw w gminie Brańszczyk w ramach zadań:
„Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk” „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placów zabaw w gminie Brańszczyk w ramach zadań:
„Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk” „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8840ad2-f954-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009816/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk

1.1.17 Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8840ad2-f954-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e–Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia.publiczne@branszczyk.pl, jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e Zamówienia jest bezpłatne.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie e-Zamówienia lub na adres poczty elektronicznej e-mail: zamówienia.publiczne@branszczyk.pl
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poprzez e-mail: zamówienia.publiczne@branszczyk.pl . Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk reprezentowana przez Wójta Gminy Brańszczyk.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl*
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Część I Zamówienia: „Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk”
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw o wymiarach 28,00 m x 21,50 m w miejscowości Brańszczyk, gmina Brańszczyk, na nieruchomości składającej się z działek nr ew. 143 i 144.
Urządzenia winny być zamontowane z zachowaniem parametrów dotyczących stref bezpieczeństwa.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) budowę placu zabaw polegającą na dostawie i montażu urządzeń do zabawy dla dzieci
2) wykonanie ogrodzenia panelowego 3D z furtką na podmurówce
3) utwardzenie niewielkiej części powierzchni placu zabaw (54m2) za pomocą kostki betonowej UWAGA ZMIANA W PRZEDMIARZE!!! Do wykonania podbudowy pod kostkę brukową należy przyjąć tylko podbudowę gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, lub beton C8/10 (pozycja nr 6 w przedmiarze) nie należy wyceniać pozycji nr 5 w przedmiarze: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
4) wykonanie ogrodzenia terenu istniejącej siłowni plenerowej i street workout park z furtką z paneli ogrodzeniowych 3D na podmurówce.
UWAGA!!! ROBOTA DODATKOWA – nieprzewidziana w przedmiarze robót
Dotyczy nawierzchni placu zabaw
Pozostałą nawierzchnię placu zabaw o powierzchni około 548 m2 należy wykonać z piasku bez podbudowy. Grubość warstwy piasku – 30 cm (wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm (zgodnie z normą PN EN 1177). Należy uwzględnić korytowanie pod nawierzchnię z dostosowaniem wysokości wykonywanej nawierzchni do przyległego terenu (siłownia plenerowa, street workout, parking).
Wyposażenie:
a) regulamin korzystania z placu zabaw,
b) kosz na śmieci,
c) huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
d) huśtawka ważka podwójna,
e) bujak sprężynowy x 2
f) zestaw zabawowy nr 1 ze zjeżdżalnią i wieżami,
g) karuzela tarczowa,
h) wyciąg linowy,
i) karuzela potrójna,
j) samochód terenowy,
k) piramida linowa,
l) zestaw zabawowy nr 2 ze zjeżdżalniami i wieżami,
m) stół do gry w tenisa,
n) ławka x4 szt.
o) Stojak na rowery 5 stanowiskowy

Wszystkie urządzenia lub ich elementy składowe muszą posiadać aktualne certyfikaty.
3. WYMAGANIA OGÓLNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) Załączniku nr 3 do SWZ - Dokumentacja (projekty, specyfikacje techniczne dostarczanych materiałów/urządzeń, przedmiary robót)
b) Specyfikacji Warunków Zamówienia
c) Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art.649 Kodeksu cywilnego).
1) Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.
a) W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
b) Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
c) Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym rodzaj przewidywanych do wbudowania urządzeń/materiałów.
d) Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a służą jedynie do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana Zamawiającego – Inwestora.
e) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
f) Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
g) W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
h) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) – wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia, powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty
i) Dostarczone urządzenia w ramach każdej z części muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania
2) Zamawiający uznaje, że wykonawca w celu prawidłowego i kompleksowego przygotowania się do złożenia oferty w postępowaniu, przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 143 i 144 w m. Brańszczyk i/lub nr 587 w m. Przyjmy, gmina Brańszczyk, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne konieczne prace dodatkowe uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt, w tym wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4) Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na urządzenia, podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
5) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.
6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
9) Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji.
10) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie 30 dni, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.
12) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy:
Część I zamówienia - zadanie nr 1 – ryczałtowe, płatne jednorazowo
13) Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - 80 %
2) Okres gwarancji (G) – 20 %.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
3. Oferty oceniane będą punktowo.
4. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. Część II Zamówienia: „Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy”
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi w miejscowości Przyjmy, gmina Brańszczyk, na nieruchomości składającej się z działki nr ew. 587
Urządzenia winny być zamontowane z zachowaniem parametrów dotyczących stref bezpieczeństwa.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) budowę placu zabaw polegającą na dostawie i montażu urządzeń do zabawy dla dzieci, urządzeń wyposażenia siłowni plenerowej oraz wiaty rekreacyjnej/altany
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych (52,5 m2)

Wyposażenie:
a. huśtawka wahadłowa podwójna
b. zestaw zabawowy
c. piaskownica
d. karuzela krzyżowa
e. bujak
f. altana/wiata
g. biegacz
h. narciarz + prasa nożna na słupie
i. motyl + krzesło do wyciskania na słupie
j. regulamin

3. WYMAGANIA OGÓLNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) Załączniku nr 3 do SWZ - Dokumentacja (projekty, specyfikacje techniczne dostarczanych materiałów/urządzeń, przedmiary robót)
b) Specyfikacji Warunków Zamówienia
c) Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art.649 Kodeksu cywilnego).
1) Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.
a) W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
b) Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
c) Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym rodzaj przewidywanych do wbudowania urządzeń/materiałów.
d) Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a służą jedynie do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana Zamawiającego – Inwestora.
e) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
f) Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
g) W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
h) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) – wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia, powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty
i) Dostarczone urządzenia w ramach każdej z części muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania
2) Zamawiający uznaje, że wykonawca w celu prawidłowego i kompleksowego przygotowania się do złożenia oferty w postępowaniu, przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 143 i 144 w m. Brańszczyk i/lub nr 587 w m. Przyjmy, gmina Brańszczyk, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne konieczne prace dodatkowe uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt, w tym wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4) Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na urządzenia, podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
5) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.
6) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
9) Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji.
10) Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie 30 dni, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania.
12) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy:
Część II zamówienia - zadanie nr 2 – ryczałtowe, płatne jednorazowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - 80 %
2) Okres gwarancji (G) – 20 %.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
3. Oferty oceniane będą punktowo.
4. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według zasad opisanych w rozdziale XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia wykonawcy
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej jednego z rodzaju robót: budowy/przebudowy/rozbudowy placów zabaw lub/i placów sportowo-rekreacyjnych, o wartości nie mniejszej niż:
a) dla CZĘŚCI I - 100.000,00 zł brutto.
b) dla CZĘŚCI II – 50.000,00 zł brutto
2) W zakresie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
a) co najmniej jedną osobą – Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Osoby wyszczególnione w pkt a) powinny być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.). oraz Ustawą
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ ;
Dokumenty o których mowa w pkt 1) lit. a) i b) składa odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot udostępniający zasoby, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ – na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 4 pkt 1) SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ – na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale V ust. 4 pkt 2) SWZ;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
3) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
6) Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 105 ust. 1 i 4 w związku z art. 106 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
Dla CZĘŚCI I:
a) kart i specyfikacji dla każdego urządzenia placu zabaw
Dla CZEŚCI II:
a) kart i specyfikacji dla każdego urządzenia placu zabaw i siłowni plenerowej
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dla CZĘŚCI I:
a) kart i specyfikacji dla każdego urządzenia placu zabaw
Dla CZEŚCI II:
a) kart i specyfikacji dla każdego urządzenia placu zabaw i siłowni plenerowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), tj.:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
3. Wykluczenie o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2 następuje na okres trwania w/w okoliczności.
4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VI pkt 2, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu o którym mowa w Rozdziale VI pkt 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.