eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 odc. Drawski Młyn- WieleńOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 odc. Drawski Młyn- Wieleń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarzadzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 odc. Drawski Młyn- Wieleń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e265f62-fad8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019177/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.53 Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 na odc. Drawski Młyn – Wieleń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw i formularza
Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania
platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.Występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki
po np. 150 MB każda. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona
obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.Zalecane formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdfZa datę przekazania składanych dokumentów,
oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl
dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.Zamawiający będzie przekazywał informacje w drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy do tego konkretnego Wykonawcy.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. i 10.6, które składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.275-61/23.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 odc. Drawski Młyn- Wieleń”.
Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przy pomocy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 141 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (C) – 60 pkt
2) okres udzielonej rękojmi (R) – 20 pkt
3) doświadczenie kierownika budowy/ robót (D)- 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy/robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej trzech zadań związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum gminnej, każde o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać
że będzie dysponował osobą podając podstawę dysponowania tą osobą:
1 osoba - kierownik budowy/robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń oraz zrealizował na stanowisku kierownikua budowy/robót minimum 1 zadanie związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu :odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w ktr wyk ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. Z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się:wyk oraz uczestnika konkursu wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o ktr mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;( dalej ustawa Ukr) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, ktr beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukr;wyk oraz uczestnika konkursu, ktr jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Ukr. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu
wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty
dodatkowej,oferty.Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.Osoba lub
podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o ktr
mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat*,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 52 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Zamawiający, mając na uwadze wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 05 lutego 2021 r., zaleca by w przypadku gdy z treści dokumentu wadium wynika, iż wypłata kwoty następuje na pismemny wniosek okres ważności wadium był wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres ważności wadium powinien być wydłużonyo co najmniej o 1 dzień.
13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA nr 23 1020 4027 0000 1702 1520 5490.
sesje przychodzące banku są o godzinie 11.30, 15.10 i 17.30
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r.
poz. 299).
13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw i musi obejmować cały okres związania ofertą.
13.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione.
13.5. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
11.4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
2) pominąć część robót,
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej lub takie, które są niezbędne do wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym,
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmienić kolejność wykonania robót w stosunku do określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 1. § 21 Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikającą ze zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku konieczności zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiającego powoduje obowiązek Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasową Dokumentacją Projektową.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku:
1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót..

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmian do umowy § 21
2) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji tych robót;
3) w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
6) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe instytucje, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
7) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
8) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
11) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
12) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
13) zmian technologicznych,
14) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
6. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3, dotyczących prowadzonych robót budowlanych, wskazanych przez Wykonawcę we wniosku, o którym mowa w ust. 4, musi być potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
7. Zmiana terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
8. Zmiana terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy.
9. Pozostałe przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcą zostały określone w § 2 i § 7 Umowy.
10.Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. § 24
Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.


§ 25
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.