eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590708822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Majowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ttbs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0077cb98-fb36-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070980/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stolarskiej 9 w Tomaszowie Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0077cb98-fb36-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-21-20-641,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Tomaszowskim TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. jest wyznaczony pracownik Spółki,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zamówienie obejmuje:
1) Termomodernizacja budynku, zgodnie z załączonym audytem i projektem budowlanym, w tym:
a) termomodernizacja ścian nadziemia budynku mieszkalnego,
b) termomodernizacja ścian poniżej poziomu terenu budynku mieszkalnego,
c) wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych,
d) wykonanie kapitalnego remontu płyt balkonowych zgodnie z projektem budowlanym,
e) wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich wynikających z pogrubienia ścian – obróbki łączone na rąbek stojący,
f) wymiana rur spustowych - stalowe powlekane,
g) demontaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz nad wiatrołapami – konstrukcja daszków do odzysku,
h) montaż daszków po wykonaniu termomodernizacji ścian po wcześniejszym odświeżeniu konstrukcji i wymianie płyt komorowych na płyty z poliwęglanu grub. 16mm – kolor przezroczysty,
i) prace związane z wyniesieniem kaset domofonowych na wykończoną elewacje wiatrołapu,
j) okładziny elewacyjne z płytek na cokole i przedniej ścianie wiatrołapu,
k) wykonanie opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej wokół budynku z 2 % spadkiem od budynku,
l) wyniesienie do przodu rynien i rur spustowych na wiatrołapach wraz z ich wymianą,
m) malowanie wszystkich stalowych elementów na elewacji i balkonach,
2) Termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją:
a) termomodernizacja stropu ostatniej kondygnacji,
b) termomodernizacja połaci dachowej (skosów znajdujących się w lokalu),
c) demontaż istniejących okien połaciowych,
d) demontaż ościeży okiennych z płyt GK przy oknach połaciowych,
e) odtworzenie ościeży okiennych od strony wew. po wymianie okna,
f) demontaż pokrycia z blachodachówki w rejonie okna połaciowego,
g) montaż nowych okien połaciowych PCV 3–szybowych, obrotowych z automatycznym nawietrzakiem V35, współczynnik Uw dla całego okna 1,1 W/m2K i 0,7 W/m2K dla szyby, szyba zewnętrzna hartowana, pakiet szybowy U4 (4HT–10-4H-10-4HT),
h) montaż nowych kołnierzy uszczelniających,
i) uzupełnienie brakujących drewnianych elementów konstrukcji połaci dachowej potrzebnych do prawidłowego zamocowania okna połaciowego,
j) uzupełnienie folii wstępnego krycia,
k) odtworzenie pokrycia dachowego,
l) wykonanie nowych obróbek blacharskich na połączeniu okno - połać dachowa,
3) Montaż instalacji fotowoltaicznej 4,96 kW, zgodnie z audytem i projektem budowlanym,
uzyskanie oraz złożenie wszelkich niezbędnych dokumentów do Zakładu Energetycznego związanych z zamianą licznika energii na licznik dwukierunkowy,
4) Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na częściach wspólnych,
a) oprawy zmierzchowa na klatkach schodowych z czujką ruchu,
b) oprawy zmierzchowe zew przed klatkami schodowymi na czujkę ruchu,
c) oprawy zmierzchowe oświetlenia parkingowego zamocowane na elewacji budynku,
5) wymiana stolarki okiennej PCV i drzwi wejściowych aluminiowe do budynku:
a) zamontowane okna powinny być wykonane z profilu bezołowiowego dwustronnie
w kolorze białym i standardowych ukuciach
b) każde okno powinno posiadać pakiet 3 szybowy i współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U(max) = 0,9 W/m2K,
c) dostawa i montaż w skrzydle okiennym nawietrzaka higroskopijnego - zasada jeden nawietrzak na pomieszczenie oraz co trzecie okno w piwnicy,
d) każde okno powinno być wyposażone w klamkę, osłonki otworów odwadniających oraz w maskownice zawiasów,
e) wymienione okna muszą wyglądem i podziałami odpowiadać oknom istniejącym,
f) okno dwuskrzydłowe misi składać się z jednego skrzydła rozwiernego i drugie rozwierno- uchylne,
g) w przypadki okna jedno skrzydłowego stosujemy skrzydło rozwierno-uchylne,
h) stolarka drzwiowa aluminiowa wejściowa do budynku w kolorze RAL 3002,
i) współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U(max) = 1,3 W/m2K,
j) stolarka drzwiowa wykonane z profila aluminiowego ciepłego ,
k) skrzydło w drzwiach wykonane o grubości 55mm.,
l) drzwi powinny byś wyposażone w klamkę, opaski, próg, stopkę i samozamykacz,
m) drzwi wyposażone w zamek elektromagnetyczny umożliwiający otwarcie drzwi przy pomocy istniejącego domofonu,
n) należy pod nowe drzwi podpiąć istniejącą instalacje domofonową wraz z jej synchronizacją,
o) należy zabezpieczenie podłogi i wyposażenia w lokalach przed pracami związanymi z wymiana stolarki,
p) należy zutylizować zdemontowaną stolarkę okienną i drzwiową,
q) należy uzupełnić tynki w ościeżach wew,
r) przewiduje się przecieranie istniejących tynków w ościeżach wew.,
s) dwukrotne malowanie ościeży farbą emulsyjna białą.
6) Ponadto zakres prac obejmuje:
a) utylizację odpadów powstałych po pracach,
b) zamontowanie, we wskazanym miejscu i na własny koszt, rozdzielni elektrycznej z punktem pomiarowym oraz ujęcia wody z punktem czerpalno pomiarowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. 2 roboty, w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymiana stolarki okiennej , w tym min. jedną na kwotę min. 200.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat,
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (załącznik nr 5 do SWZ),
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

21. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy ,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców) - (zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców),
5) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) – (załącznik 2 SWZ)
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - (załącznik 3 SWZ),
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – jeżeli dotyczy (załącznik 4 SWZ),
8) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2080 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
21 1020 3916 0000 0802 0304 6042 (Na przelewie należy umieścić informację identyfikującą postępowanie np. jego nazwę: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 9 w Tomaszowie Maz.)
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, podpisane podpisem kwalifikowanym przez wystawcę dokumentu.
6. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem następujących przypadków:
1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców) - (zał. 1 SWZ),
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - (załącznik 3 SWZ),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zawiera Wzór Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty opisany na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.