eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego "Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego "Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcm-szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego "Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-176971b7-f87d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” współfinansowanego ze środkó Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcm-szpital

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcm-szpital

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2
GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie pod zamieszczonym postępowaniem.
5. Do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą służy Wykonawcom formularz „ZŁÓŻ OFERTĘ".
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi wypełnić formularz składania oferty i załadować wszystkie
wymagane załączniki, kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” a następnie kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w celu skomunikowania się z Zamawiającym (z
wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta z polecenia „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego” znajdujące się pod zamieszczonym postępowaniem.
8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 284 ustawy Pzp.
9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 9, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
11. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
13. Treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ
a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
15. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
16. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx,.rtf, .pdf, .xls.
17. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Centrum Wsparcia Klienta: adres e-mail:
cwk@opennexus.com lub numer telefonu 22 101 02 02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/ZP/TP1/U/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w zakresie lokalnego programu profilaktycznego „Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje” dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach. Przedmiot Umowy składa się z sześciu Programów, gdzie każdy odpowiada innemu rodzajowi szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: OPZ) wraz z podziałem na Programy zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże w zakresie zdolności zawodowej, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem składającym się z co najmniej:
a) Pakiet 1: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne lub/i pedagogiczne, lub/i ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie coachingu lub/i tutoringu, posiadanie certyfikatów szkoleniowych. Minimum 100 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia, udokumentowane przeprowadzonymi szkoleniami w ww. zakresie. Programu I A opisanego w OPZ.
b) Pakiet 2: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne lub/i pedagogiczne, lub/i ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie coachingu lub/i tutoringu. Minimum 40 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz minimum 3-letnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia, uwierzytelnione historią przeprowadzonych szkoleń / warsztatów w zakresie Programu II B opisanego w OPZ. Jak również minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami eksternalizacyjnymi - (minimum 500 godzin każdego roku).
c) Pakiet 3: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne lub/i pedagogiczne, lub/i ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie coachingu lub/i tutoringu. Minimum 40 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia, uwierzytelnione historią przeprowadzony szkoleń / warsztatów oraz minimum 3-letnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia w zakresie Programu III C opisanego w OPZ. Jak również minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (minimum 500 godzin każdego roku).

d) Pakiet 4: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne lub/i pedagogiczne, lub/i ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie coachingu lub/i tutoringu. Minimum 80 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oraz minimum 3-letnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia w zakresie Programu IV D opisanego w OPZ. Jak również minimum 3 lata doświadczenia w pracy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami afektywnymi według klasyfikacji ICD-10 - (minimum 500 godzin każdego roku).

e) Pakiet 5: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne lub/i pedagogiczne, lub/i ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie coachingu lub/i tutoringu. Minimum 50 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) o tematyce uzależnień u dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uwierzytelnione historią przeprowadzony szkoleń / warsztatów.
oraz minimum 3-letnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia w zakresie Programu V E opisanego w OPZ. Jak również minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą z uzależnieniami behawioralnymi -(minimum 500 godzin każdego roku).
f) Pakiet 6: Jednym Specjalistą w zakresie prowadzenia zajęć, posiadającym wykształcenie psychologiczne, ukończenie studiów podyplomowych w zakresie interwencji kryzysowej. Minimum 50 godzin szkoleniowych (dydaktycznych) o tematyce interwencji kryzysowej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz minimum 3-letnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze dookreślonym przez tematykę szkolenia w zakresie Programu VI F opisanego w OPZ. Jak również minimum 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie - (minimum 500 godzin każdego roku).
Funkcje członków zespołu mogą być łączone . Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie kwestie formalno-prawne a także kwestie finansowo-rozliczeniowe z członkami zespołu.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 Wykonawca lub Wykonawcy mogą go spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą: Oświadczenie Wykonawcy, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
1) Oświadczenia o aktualności oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.
3) Oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.
3. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
8. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres i rodzaj zmian umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcm-szpital

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.