eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Szkolenie Instruktor Aqua fitnessOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenie Instruktor Aqua fitness

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 640 19 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.wachnikowska@uph.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie Instruktor Aqua fitness

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf389f38-faef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dotyczy Projektu: „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 zad. 3 poz. 65.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uph-edu.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uph-edu.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:
7. Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18.
8. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Leader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
9. Rekomendowane formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
10. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12. UWAGA! W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
13. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.290.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenia szkolenia instruktora rekreacji fizycznej o specjalności aqua fitness dla 30 osób.
2. Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
1) Zasady planowania zajęć w wodzie,
2) Specyfika środowiska wodnego,
3) Oddziaływanie treningu w wodzie na organizm ludzki,
4) Bezpieczeństwo podczas zajęć,
5) Ćwiczenia podstawowe na wodzie płytkiej i głębokiej,
6) Modyfikacja i łączenie ćwiczeń,
7) Postawa instruktora przed, podczas i po zajęciach,
8) Rodzaje treningu aqua fitness,
9) Muzyka na zajęciach aqua fitness,
10) Podstawowe zagadnienia związane z anatomią człowieka,
11) Podstawowe informacje w zakresie fizjologii wysiłku.
3. Szkolenie zostanie zrealizowane w dniach 30.06-05.07.2023 roku. Szkolenie instruktora aqua fitness będzie prowadzone na teranie Polski. Szkolenie odbywać się będzie na krytym basenie, który w godzinach szkoleń będzie do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego (9,00-18,00). Wykonawca zapewni wszelki sprzęt pomocniczy wykorzystywany do szkolenia instruktora aqua fitness. Odległość basenu od miejsca zakwaterowania i spożywania posiłków nie może być dalsza niż 500 metrów.
4. Zajęcia prowadzić będą cztery osoby (1 na 1 grupę), każdy w wymiarze 50 godzin. Łącznie 200 godziny dla czterech grup szkoleniowych, czyli 50 godzin na grupę. Zajęcia będą prowadzone jednocześnie w czterech grupach (2 grupy x 7 osób i 2 grupy x 8 osób).
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktora aqua fitness, zabezpieczy transport na trasie Siedlce – miejsce docelowe dla 30 osób, zabezpieczy miejsce zakwaterowania dla 30 osób o standardzie pensjonatu lub hotelu trzy gwiazdkowego, zabezpieczy wyżywienie dla 30 osób od obiadu w dniu przyjazdu do kolacji ostatniego dnia szkolenia, dokona ubezpieczenia uczestników od NW w ustalonych dniach wykonywania szkolenia dla 30 osób.
6. Szkolenia odbędzie się w dniach 30.06-05.07.2023 roku trwać będzie 6 dni, czyli 6 dni żywieniowych i 5 noclegów.
Łączny wymiar szkolenia wynosi 200 godzin szkoleniowych (po 50 godzin na 1 grupę). Za 1 godzinę szkoleniową uważa się 45 minut.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpiecznego prowadzenia zajęć praktycznych, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie obecności podczas szkolenia praktycznego co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia ratownika WOPR,
b) zapewnienie osoby która posiada ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy
c) zapewnienie obecności instruktora pływania
7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zadania szkoleniowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności aqua fitness z wykorzystaniem materiałów praktycznych w postaci skryptu lub książek (możliwość nośnika informatycznego).
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia,
9. Zamawiający wymaga aby jako osoby prowadzące zajęcia – uczestniczyły 4 osoby (1 trener na 1 grupę), spełniające następujące wymagania:
a) wszystkie osoby posiadają uprawnienia instruktora aquafitness;
b) wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe;
c) wszystkie osoby posiadaja doświadczenie polegające na prowadzeniu kursów instruktora aquafitness.
d) co najmniej jedna osoba posiadać będzie ukończone studia podyplomowe lub kurs „menadżera sportu”.
10. Szkolenie musi mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, powinno jednak dostarczać także wiedzy teoretycznej w niezbędnym zakresie.
11. Po złożeniu egzaminów końcowych absolwent szkolenia winien otrzymać instruktora aqua fitness.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia materiałów szkoleniowych,
- wydania certyfikatów ukończenia kursu.
- przekazania Zamawiającemu programu szkoleń przed rozpoczęciem świadczenia usług;
- sporządzenia dokumentacji szkolenia (dziennik) w zakresie i w formie określonej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
13. Wykonawca zabezpieczy usługi noclegowe. Obiekt, w którym świadczone będą usługi musi być zlokalizowany na trenie Polski w miejscu atrakcyjnym turystycznie. Obiekt w którym będą świadczone usługi noclegowe winien mieć kategorię pensjonatu lub hotelu z trzema gwiazdkami. Do dyspozycji wynajmującego będzie 15 pokoi dwu osobowych. Łącznie zakwaterowanych zostanie 30 osób uczestników. Obiekt hotelowy nie może być oddalony od miejsca szkolenia dalej niż 500 metrów.
14. Wykonawca zabezpieczy 5 dób hotelowych dla każdego uczestnika w wyznaczonym terminie. W pokojach powinny znajdować się: łazienka, dostęp do Internetu, odbiornik telewizyjny, dwa oddzielne łóżka.
15. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającemu 15 pokoi dwu osobowych ze śniadaniami (wędliny, sery, pieczywo białe i ciemne, masło, jaja jako przystawka przynajmniej w jednej postaci, dżemy, herbata, kawa, sok i woda).
16. Wykonawca zabezpieczy usługi gastronomiczne w postaci obiadów i kolekcji: od obiadu w pierwszym dniu pobytu do kolacji w ostatnim dniu pobytu dla 30 uczestników szkolenia.
17. Zamawiający określa następujący standard usług gastronomicznych:
- obiad, składający się z zupy, dania drugiego mięsnego bądź rybnego i kompotu lub wody
- kolacja jako stół szwedzki, który będzie się składał z jednego dania gorącego (mięso, ryba lub warzywa), wędlin, serów, pieczywa, kawy, herbaty, soków i wody.
18. W dniu ukończonej usługi Wykonawca jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru wykonania pełnej usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - z punktu widzenia kryteriów:
1) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - znaczenie 60%;
2) termin płatności faktury - znaczenie 40%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium „cena za wykonanie przedmiotu zamówienia”:
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium „termin płatności faktury”:
oferta Wykonawcy, który zaoferuje
- 14 dni - otrzyma 0 punktów,
- 21 dni - otrzyma 20 punktów,
- 30 dni - otrzyma 40 punktów.
Liczba punktów przyznanych ofercie zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu płatności niż wyżej wymienione przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 14 dniowy termin płatności.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz najdłuższy termin płatności faktury.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności:
a) widoczną mylną pisownię wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadził co najmniej 3 kursy instruktora sportu lub rekreacji o specjalności aqua fitness..
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
w wykonaniu zamówienia – jako osoby prowadzące zajęcia – uczestniczyć będą 4 osoby (1 trener na 1 grupę), spełniające następujące wymagania:
-wszystkie osoby posiadają uprawnienia instruktora aquafitness;
- wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe;
- wszystkie osoby posiadają doświadczenie polegające na prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 5 kursów instruktora aquafitness.
- co najmniej jedna osoba posiadać będzie ukończone studia podyplomowe lub kurs „menadżera sportu”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ);
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po¬stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 musi być dołączone do oferty w formie oryginału podpisanego przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonaw¬ców, lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, iż dotyczy ono udziału w niniejszym postępowaniu, a jego okres ważności obejmować musi niniejsze postępowanie.
4. Jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy na następujących warunkach:
1) zmiana liczby osób objętych usługą. Strony przewidują możliwość zmiany( zmniejszenie lub zwiększenie) liczby osób objętych usługą do 20%;
2) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się zmiany określonych w harmonogramie terminów przeprowadzenia szkolenia;
3) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z sugestii zgłaszanych przez uczestników projektu lub przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę zagadnień, objętych zakresem szkoleń.
2. Strony ustalają następujące warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;
3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uph-edu.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.