eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - CZP Łódź-Bałuty.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c63ec36-f1a1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00187715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219760/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPIZ/TP/D/10/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi – CZP Łódź-Bałuty.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Minimalne wymogi:
Ogólne:
• Kolor – biały lub srebrny
• Rok produkcji – 2021
• Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
• Centralna poduszka powietrzna
• Maksymalna masa własna 1015 - 1030 kg
• Masa całkowita pojazdu – do 1475 kg
• Rozstaw osi – 2530 – 2580 mm
• Szerokość całkowita 1735 –1750 mm
• Wysokość całkowita 1490 - 1510 mm
• Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
• System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
• System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
• Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej Pasażera
• Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
• Standardowe fotele przednie
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
• Immobilizer
• Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA
• 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 185/65 R15
• Koła stalowe
• Centralny zamek sterowany zdalnie
• Elektrycznie regulowane szyby przednie
• Klimatyzacja manualna
• Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
• Odmrażanie tylnej szyby
• Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie
• Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
• Światła do jazdy dziennej typu LED
• Światła główne w technologii projektorowej
• System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
• System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
• Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
• Podsufitka w jasnej tonacji

Dane techniczne:
• Hałas na biegu jałowym do 80.0 dB(A)
• Przednie hamulce tarczowe wentylowane
• Tylne hamulce bębnowe
• Długość całkowita 3920 - 3940 mm
• Liczba miejsc – 5
• Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC
• Pojemność do 1000 cc
• Minimalny promień skrętu (koła) do 5 m
• Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona
• Tylne zawieszenie belka skrętna

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wartość jedynej, ważnej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191396,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191396,98 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.