eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rajgród › Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości BiebrzaOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJGRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Rajgród

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 272 19 40

1.5.8.) Numer faksu: 86 272 19 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umrajgrod.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db245457-f886-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019373/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu: - miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz w
przypadku składania dokumentów, wniosków, zawiadomień (innych niż oferty i oświadczenia składane wraz z ofertą), Zamawiający
dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na
adres: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i
wymaga .NET Framework.
W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal -
formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
-oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
-Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
− administratorem danych osobowych jest Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32,
19-206 Rajgród, email: gmina@umrajgrod.pl, tel. 86 272 19 40.
− inspektor ochrony danych osobowych, email: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl, tel. 86 272 19 40;
− dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
− odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
− dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
− zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym
postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed
dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści
oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnia ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią
wynikającą z Formularza ofertowego;
4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. W zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
7. W zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; i prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”, polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Projekt zakłada budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku przykrytego dachem czterospadowym z nieużytkowym strychem. Pokrycie dachu – blacha panelowa na rąbek. Budynek wykonany będzie w technologii ściany dwuwarstwowej ocieplonej w systemie ETICS. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wokół budynku przewidziano opaskę z kostki betonowej.
Przed budynkiem zaprojektowano 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano parking z kostki brukowej. Teren inwestycji nie będzie ogrodzony i będzie ogólnodostępny. Pozostała część przeznaczona będzie na zieleń dekoracyjną, trawniki i krzewy ozdobne.
Na terenie objętym projektem zostanie wykonana infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania budynku: zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w energię elektryczną. Budynek będzie zaopatrywany w energię cieplną przez pompę ciepła typu powietrze/woda o mocy cieplnej nominalnej 9 kW.
2. W związku z wprowadzeniem nowych warunków technicznych obowiązujących od dnia 01.01.2021 r., Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wymaganych współczynników m.in. przenikania ciepła Uc zgodnie z obecnie obowiązującym standardem energetycznym, parametry wskazane w dokumentacji projektowej dotyczyły wytycznych obowiązujących w roku opracowywania dokumentacji tj. 2018. Wykonawca zastosuje materiały budowlane o lepszych parametrach, spełniających obecne wymogi dotyczące energooszczędności.
3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, W związku z wykonaniem projektu zamiennego do projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczącego materiałów wykończeniowych elewacji, otoczenia budynku i wnętrza budynku, do oszacowania ceny ofertowej należy przyjąć dokumentację po zmianach. Zmiany te są zmianami nieistotnymi w rozumieniu prawa budowlanego i nie wymagają decyzji zamiennej o pozwoleniu na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: : Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:
1. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne
uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót w tej branży,
b) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia
uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
jako kierownik budowy/robót w tej branży,
c) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania
robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót w tej
branży.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika dla poszczególnych branż zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi.
2. Doświadczenie: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/remoncie budynku o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: : W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie zł: osiem tysięcy zł 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040 z adnotacją: „Wadium do przetargu ZPI.271.15.2022” .
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ....... – do dnia .........”,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ, dostępnego na ePUAP. Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i
załącznikach.
2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. –
Załącznik nr 7 do SWZ.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2)
składa każdy z Wykonawców.
6) W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. 7) Potwierdzenie umocowania do
działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda
od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).
6. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 4 ppkt 7) lit c) i w pkt 5 składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie
– w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014
poz. 164 z późniejszymi zmianami).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy –Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem
ust. 2.
2) zmiany niniejszej umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a wynikających z możliwych zmian umowy z wykonawcą dostaw–
zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia wykonawcy;
b) zmiany terminów wskazanych w niniejszej umowie wynikającej ze zmiany terminu wykonania dostaw;
c) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili
podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne
takie jak wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, epidemie, restrykcje lub prawne rozporządzenia
rządu, strajki itp.) -zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Dostawcy;
d) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;
e) zmiany osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy;
2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień
poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po
dniu zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub
wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ i dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrologicznych lub
terenowych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, które mają wpływ na termin wykonania umowy, w
szczególności:
f) odkrycia na terenie robót niewypałów i niewybuchów;
g) odkrycia na terenie robót kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, lub przedmiotów, co do których istnieje
przypuszczenie, że są zabytkami;
h) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, wydłuża się termin wykonania umowy o czas opóźnienia
spowodowany tymi okolicznościami.
5. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do
przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też ich uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar,
działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
Cały katalog dopuszczalnych zmian zawiera § 14 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 14:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji zastosuje kryterium oceny ofert –
najniższa cena brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.