eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Motycz › Przebudowa drogi gminnej nr 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz - JózefinOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz - Józefin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozubszczyzna 127A

1.5.2.) Miejscowość: Motycz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-030

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@konopnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.konopnica.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz - Józefin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d05f448a-cd77-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038369/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej nr 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz -Józefin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154635

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3184714,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz Józefin
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 106936 L w miejscowości Motycz i Motycz – Józefin należy wykonać następujące roboty budowlane:
1) Roboty pomiarowe.
2) Roboty przygotowawcze – wycinka drzew, karczowanie pni, usunięcie krzaków.
3) Roboty rozbiórkowe.
4) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrębie pasa drogowego.
5) Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów zgodnie z tabelą robót ziemnych.
6) Roboty odwodnieniowe: przebudowa istniejących oraz wykonanie nowoprojektowanych przepustów pod koroną drogi, montaż wpustów ulicznych na włączeniu do drogi powiatowej.
7) Zabezpieczenie przejść poprzecznych podziemnej infrastruktury technicznej rurami osłonowymi (linia elektroenergetyczna eN).
8) Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny pod warstwą ulepszonego podłoża w km 0+450 – km 0+600, km 1+100 – km 1+240, km 1+570 – km 1+670.
9) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku średnioziarnistego pod konstrukcję jezdni.
10) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem w km 0+450 – km 0+600, km 1+100 – km 1+240, km 1+570 – km 1+670.
11) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej – kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
12) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na jezdni.
13) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
14) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy.
15) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach.
16) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na zjazdach.
17) Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej.
18) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
19) Ustawienie znaków pionowych i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem zmiany SOR.
20) Roboty wykończeniowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2985979,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4522325,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2985979,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPTHU ROLBUD i Kopalnia piasku Roman Madejek,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 717-000-77-37

7.3.3) Ulica: Godów 1;

7.3.4) Miejscowość: Chodel

7.3.5) Kod pocztowy: 24-350

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2985979,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.