eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstancin-Jeziorna › Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schroniskuOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstancin-Jeziorna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piaseczyńska 77

1.5.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstancinjeziorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konstancinjeziorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30311170-f865-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005846/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konstancinjeziorna.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z Zamawiającym
odbywać się będzie według poniższych zasad:
1. z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net- zwanej
dalej „Platformą”:
2. korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest
założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net.
4. Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
5. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego nie można uzyskać przy użyciu Platformy.
6. Czas niezbędny do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zależy od
procedur stosowanych przez dostawców tych instrumentów elektronicznych.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
20.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;
20.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
20.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
20.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
20.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania:
20.1.6.1na podstawie art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
20.1.6.2na podstawie art. 16 RODO - sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
20.1.6.3usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 20.1.6.4ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
20.1.6.5do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
20.1.7 Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
20.1.8 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.36.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna (w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz.U. z 2022 r., poz. 572 z późn. zm.), tj. zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały), w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych,
- zapewnienie zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium 1: cena oferty brutto - waga 80%,
kryterium 2: czas na wyłapanie bezdomnego psa lub kota od momentu zgłoszenia podany w godzinach – waga 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na wyłapanie bezdomnego psa lub kota od momentu zgłoszenia podany w godzinach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1 dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;
7.1.2 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
- decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tum działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE nr 1255/97
- zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska w przypadku, gdy sam wnioskodawca prowadzi schronisko, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- lub aktualną umowę ze schroniskiem, które posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie schroniska, gwarantującą odbiór odłowionych zwierząt z terenu gminy Konstancin-J, zgodnie z Uchwałą nr 288/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
7.1.3 dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
100 000,00 zł.

7.1.4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.1.5 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienia im opieki oraz miejsca w schronisku), o wartości minimum 150.000,00 zł brutto;

7.1.6 Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą z uprawnieniami lekarza weterynarii – zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1479 z późn.zm.);


7.1.7 Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonywania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, tj:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonywania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, tj.:- minimum jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu zwierząt decyzją powiatowego lekarza weterynarii, skonstruowanym w sposób uniemożliwiający wypadanie i wyciekanie odchodów zwierzęcych, paszy oraz ściółki, poddawanym czyszczeniu i odkażaniu po każdym przewozie zwierząt lub produktu mogącego mieć wpływ na zdrowie zwierząt.
Zasady postępowania w zakresie transportu zwierząt kręgowych są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.16 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.13.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ;
8.13.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz
z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
8.13.3 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SWZ.
8.17 W zakresie nieuregulowanym powyżej, w tym w szczególności formę oświadczeń i dokumentów oraz zasady składania oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.10 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

- decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tum działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE nr 1255/97
- zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska w przypadku, gdy sam wnioskodawca prowadzi schronisko, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- lub aktualną umowę ze schroniskiem, które posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie schroniska, gwarantującą odbiór odłowionych zwierząt z terenu gminy Konstancin-J, zgodnie z Uchwałą nr 288/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
8.11 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.8.1 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
8.12 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.8.1 SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.13 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.10.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty( załącznik nr 4);
8.10.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);
8.10.3 wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5A).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Za pośrednictwem Platformy, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ;
2. dowód wniesienia wadium w postaci oryginału gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej;
3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub odpis z KRS lub CEIDG;
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.7. SWZ (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy zostały zawarte w paragrafie 6 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konstancinjeziorna.logintrade.net /rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.