eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341515088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Unii Lubelskiej 4c

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-059

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: projekty@barr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

promocja gospodarcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6871e2-fa0a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/barr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/barr.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/barr.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści ww. dokumentów;
4) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z PZP;
5) przesyłania wniosków, informacji i innych oświadczeń Wykonawcy
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
ZALECENIA
1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz. 2247).
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) .zip
2) .7Z
Pozostałe informacje podane są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku podawania przez uczestników postępowania o zamówienia publiczne
danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059
Bydgoszcz, tel. 52 585-88-23; e-mail: barr@barr.pl; adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: rodo@barr.pl;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i nieruchomości Expo Real w Monachium w 2023 roku
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz 74 PZP;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
5) osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;
6) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18)
Zamawiający dodatkowo informuje, że dane uczestników postępowania będą przetwarzane przez:
1) Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowane przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń, które jest
Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.
2) ministra właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4; 00-926 Warszawa, który jest Administratorem Danych Osobowych w
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
3) Kategoriami odbiorców danych będą: eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania
ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby
upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na
rzecz Województwa Kujawsko- Pomorskiego albo ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego - w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Pozostałe informacje podane są w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SMB/ZP/40

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację wyjazdu na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w dniach 03 – 06/07 października 2023 r., na którą składają się następujące zadania:
1) Usługa transportowa osób, bagażu i materiałów na trasie Bydgoszcz-Monachium-Bydgoszcz
2) Zapewnienie indywidulanych biletów komunikacji miejskiej w Monachium
3) Usługa hotelowa (noclegi) ze śniadaniami
4) Zakup biletów wstępu na targi (wejściówki)
5) Zapewnienie ekwiwalentu kosztów wyżywienia
6) Zapewnienie ubezpieczenia
7) Zapewnienie opiekuna (koordynatora)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie stoiska „Bydgoszcz Metropolitan Area Poland” na targach EXPO REAL, odbywających się w terminie 4-6 października 2023 r. w Messe München/ICM - Internationales Congress Centre München Am Messesee 81829 München, w zakresie:
1) Wykonanie projektu stoiska dostosowanego do wynajętej przez Zamawiającego powierzchni wystawienniczej o wielkości 30 m2 (7,5m x 4 m),
2) Wykonanie zabudowy, montaż i demontaż stoiska, aranżacja oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskiem”), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z obowiązującym stanem prawnym oraz regulacjami organizacyjnymi i technicznymi organizatora targów Expo Real w Monachium oraz przedstawicielstwa Targów Monachijskich w Polsce,
3) Zapewnienie usługi cateringowej dla potencjalnych kontrahentów Zamawiającego wraz z obsługą na stoisku,
4) Zapewnienie obsługi technicznej stoiska,
5) Transport materiałów informacyjno-promocyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71356200-0 - Usługi pomocy technicznej

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PROJEKT KONCEPCYJNY STOISKA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
DLA CZĘŚCI 1:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni ten warunek, jeśli posiada aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022, poz. 511), a w przypadku podmiotu zagranicznego mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ww. ustawy – dokument wymagany w kraju siedziby Wykonawcy dla prowadzenia działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 2 (dwie) usługi organizacji logistyki zagranicznych wyjazdów, w tym rezerwacji miejsc hotelowych na misje gospodarcze/targi/wizyty studyjne w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimalnej 50 000,00 zł netto każda,
b) skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia Opiekuna (Koordynatora), który posiada doświadczenie w zakresie organizacji/koordynacji logistyki co najmniej 2 zagranicznych wyjazdów na misje gospodarcze/targi/wizyty studyjne w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert.

DLA CZĘŚCI 2:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. w ramach 1 (jednej) usługi łącznie: projekt stoiska targowego (o powierzchni min. 30 m2), wykonanie zabudowy, montaż i demontaż stoiska oraz zapewnienie obsługi stoiska na międzynarodowych imprezach targowych poza granicami Polski, w tym co najmniej 1 (jednej) usługi na terenie Niemiec – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimalnej 100 000,00 zł netto każda;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DLA CZĘŚCI 1 i 2:
1) oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 8a lub 8b do SWZ (w zależności od Części);
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP);
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześnie niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP);
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP);
5) oświadczenie/oświadczenia w zakresie wskazanym w Rozdziale X ust. 2 pkt. 3-6 SWZ (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 PZP).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DLA CZĘŚCI 1:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 SWZ);
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ).
- zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 9a do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 10a do SWZ.
DLA CZĘŚCI 2:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ);
- zdolności technicznej lub zawodowej – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 dla Części 2 SWZ) – zgodnie z Załącznikiem nr 9b do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy ofert składanych w ramach Części 2.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca na potwierdzenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie kryteriów oceny ofert (Rozdział XVIII ust. 4-6 SWZ), złożył wraz z ofertą projekt/projekty koncepcyjne stoiska w liczbie wskazanej w ofercie.
3. Projekt/projekty koncepcyjne należy przesłać w plikach umożliwiających kolorowy wydruk w formacie A3 wysokiej jakości w powszechnie dostępnych formatach np. pdf, jpg, png – 300 dpi, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału XVI ust. 9 i Rozdziału XXVIII ust. 5.
4. Projekt/projekty koncepcyjne należy przygotować i podpisać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i dołączyć do oferty. Brak złożenia przedmiotowego środka dowodowego lub jego niekompletność nie podlega uzupełnieniu (art. 107 ust. 3 Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) DLA CZĘŚCI 1: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
2) DLA CZĘŚCI 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium we właściwej wysokości przed otwarciem ofert, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, uznaje się za odrzuconą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca załącza do oferty w oryginale w postaci elektronicznej.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 PZP, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą wskazany w Rozdziale XV ust. 1 SWZ.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. o numerze: 84 1240 6452 1111 0010 5487 9493 z dopiskiem:
1) DLA CZĘŚCI 1: „wadium – Organizacja wyjazdu na Expo Real (SMB/ZP/40) – część 1”,
2) DLA CZĘŚCI 2: „wadium – Przygotowanie stoiska na Expo Real (SMB/ZP/40) – część 2”.
Wadium w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data i godzina) uznania rachunku Zamawiającego.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 11 pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi w ramach niniejszego zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 PZP) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7a lub 7b do SWZ (w zależności od Części).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 PZP Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku, gdy:
1) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym siły wyższej, uniemożliwiających realizację umowy na warunkach w niej określonych, bez możliwości uniknięcia powyższych okoliczności lub zdarzeń, jak i uniknięcia lub likwidacji ich skutków. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy/jego części lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza zakres Przedmiotu umowy;
2) wystąpi konieczność zmiany osoby skierowanej do realizacji Przedmiotu umowy i wskazanej w Wykazie osób pod warunkiem, że nowa osoba spełni wymogi SWZ co najmniej na takim poziomie jak osoba zastępowana (dot. części 1);
3) wystąpi konieczność zmiany osoby/osób do kontaktu wskazanych w umowie;
4) nastąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/barr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.