eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie BiałowieżaOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07eb195e-f851-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza oraz poczty elektronicznej
sekretariat@ug.bialowieza.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zalecenia
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip .7Z
8. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
W związku z brakiem miejsca na wszystkie dana na platformie e-zamówienia, pozostałe informacje zgodnie z Działem III ust. 1. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest
Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl, nr
tel.: (85) 681 24 87.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug.bialowieza.pl
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznegi;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO przwo do usunięcia danych osobowych;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zadanie podzielone jest na 2 etapy:
1) Etap I:
- Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
- Docieplenie stropów matami z wełny mineralnej
2) Etap II:
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii mokrej
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii suchej
- Izolacja ścian piwnicy
- Docieplenie stropów w pomieszczaniach piwnicy
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Wymiana stolarki okiennej
- Wymiana pokrycia na dachach żelbetowych nad wejściami w części C
- Wymiana pokrycia dachowego i przedłużenie zadaszenia nad zejściem do piwnicy w części C
- Renowacja murków i studni doświetleniowej
- Renowacja zadaszenia z pokryciem wiórem osikowym
- Renowacja stropodachu przed wejściem do kina
- Zadaszenie wejścia w części B
- Modernizacja schodów – bud. A i B (od frontu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. A (z tyłu)
- Schody – bud. C (z tyłu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. B (z tyłu)
- Balustrady
- Opaski wokół budynku
3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (dla ul. Sarniej i ul. Puszczańskiej) wraz z uzyskaniem uzgodnień (po uzgodnieniu z inwestorem) oraz przeprowadzenie procedury zawiadomienia o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz jej odebrania protokołem sporządzonym przez organ zarządzający ruchem.
4. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi materiał pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
5. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym/technicznym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym/technicznym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
7. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie
wskazanym w Dziale II Rozdział 8 SWZ;
3) Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia wadium;
4) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo
b) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Hajnówce, nr rachunku 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 (w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania).
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym
w Dziale II Rozdział 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania
ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenia składają odrębnie:
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
Pełnomocnictwo:
– w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik do SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
(brak wystarczającego miejsca w publikatorze)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.