eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz jednostkami organizacyjnymiOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz jednostkami organizacyjnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021916234

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: s.ruskiewicz@suprabrokers.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.suprabrokers.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz jednostkami organizacyjnymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bfbda0a-f862-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232693

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia
zwana dalej SWZ, na podstawie art. 280 ust. 3 ustawy została podzielona na część
zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SWZ nie objęta
poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SWZ objęta poufnością
zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu wniosku o udostępnienie. W treści wniosku
Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr
postępowania/SWZ, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
w tajemnicy treści udostępnionych informacji i dokumentów.
Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na
podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną,
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje
na rynku świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy).
Powyższą klauzulą poufności objęte są: szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem
przedmiotu zamówienia, informacje do oceny ryzyka, rejestr majątku.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (OpenNexus)
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej: zgodnie z instrukcją na stronie platformazakupowa.pl.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie platformazakupowa.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób
prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o
którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę oraz broker Zamawiającego
przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą we
Wrocławiu.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy.
5.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu
wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób
prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o
którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę oraz broker Zamawiającego
przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą we
Wrocławiu.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy.
5.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 120/2022/Środa Śląska

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego
mienia
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących
20% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu
przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej
wskazane w szczegółowych warunkach zamówienia)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli
posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w
ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność
przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art.
112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy;
2) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania
określone w art. 108 ustawy.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5
ustawy może na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodnić Zamawiającemu, że
spełnił łącznie następujące przesłanki:
2.1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2.2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w
tym organami ścigania lub Zamawiającym;
2.3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.
2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składanym wraz z ofertą na formularzu
udostępnionym w ramach SWZ) Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy.
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest
złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za
realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie
uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu
cywilnego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku
udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności
a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z RDZ. XVII SWZ oraz Umową Generalną

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.