eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PANOgłoszenie z dnia 2023-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-490eeb68-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084646/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00-TEAM/2016-3/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-490eeb68-f969-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w pkt. XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2402-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie najbardziej, korzystnych cenowo (z uwzględnieniem tzw. „tanich linii lotniczych”) i godzinowo połączeń lotniczych, rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych związanych z realizacją krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

22459000-2 - Bilety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium nr 1 - Cena oferty (C):
Do obliczenia ceny oferty zostanie zastosowany następujący wzór:
X = (A*30) + (B*30) + (C*10) + (D*30)
gdzie:
X – cena brutto oferty,
A – cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego do krajów europejskich,
B – cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego do innych krajów,
C – cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na terenie Polski,
D – cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego.
(Wartości liczbowe przyjęte do ww. wzoru odzwierciedlają szacunkowy rozkład procentowy kupowanych biletów w ciągu roku przez Zamawiającego).
Punktacja w kryterium nr 1 będzie przyznawana w następujący sposób:
C =( Xmin.)/(Xbad.)*60%*100
gdzie:
C – liczba punktów w kryterium nr 1,
Xmin. – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert,
Xbad. – cena brutto oferty badanej,
Maksymalnie: 60 punktów.
Kryterium nr 2 - Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego na przewozy zagraniczne przewoźnika (U):
Punktacja w kryterium nr 2 będzie przyznawana w następujący sposób:
U =( Ubad.)/(Umax.)*25%*100
gdzie:
U – liczba punktów w kryterium nr 2,
Ubad. – wysokość upustu badanej oferty,
Umax. – najwyższy upust spośród upustów zawartych we wszystkich ofertach,
Maksymalnie: 25 punktów.
Uwaga! Wykonawca, który nie zaoferuje żadnego upustu otrzyma 0 pkt.
Kryterium nr 3 - Czas (T):
Punktacja w kryterium nr 3 będzie przyznawana w następujący sposób:
Deklarowany przez Wykonawcę czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego (z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 4 godziny )* Liczba punktów
4 godziny 0
3 godziny 5
2 godziny 10
1 godzina 15

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego na przewozy zagraniczne przewoźnika (U)

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas (T)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu zostały opisane w rozdziale VIII pkt. 8.1 SWZ :
8.1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.
8.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ. Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
• Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy.
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
• Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa przynajmniej jeden Wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.