eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa Kliniki Onkologii w ramach zadania: "Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Kliniki Onkologii w ramach zadania: "Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Banacha 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-097

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uckwum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uckwum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Kliniki Onkologii w ramach zadania: "Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af4dd0e5-facf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wsparcie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi”, finansowanego ze środków REACT-EU w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku z zawartą w dniu 30 marca 2023 roku z Ministrem Zdrowia Umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0083/22.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający”,
zgodnie
z informacją zawartą w Rozdziale II ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
2. Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na Platformie.
3. W zakładce „Lista przetargów i Dialogów technicznych”, „Aktualne” należy wybrać niniejsze postępowanie i kliknąć pole „Przystąp
do postępowania”. Jeżeli Wykonawca nie posiada konta na Platformie, po kliknięciu pola „Przystąp do postępowania” zostanie
automatycznie przekierowany do panelu rejestracyjnego, w którym wymagane jest wprowadzenie danych użytkownika. Rejestracja
Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych, w związku z powyższym zaleca się uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w celu
złożenia oferty. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym złożenia oferty, opisane zostały w instrukcji obsługi Platformy dostępnej w
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”:
1) dopuszczany rodzaj podpisu: kwalifikowany, zaufany lub osobisty:
a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się użycie formatu PAdES;
b) dokumenty w formacie innym niż .pdf, należy użyć formatu XAdES.
2) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3) dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4) preferowanymi formatami przesyłanych danych są: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip, .xml;
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy: 100 MB.
6) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany w formacie kodowania
UTF8. Odszyfrowanie pliku następuje automatycznie
z chwilą upływu terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zawiera datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar;
c) w przypadku komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okolicznościach j.n.
oznaczeniem czasu odbioru danych będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, na adres wskazany Roz. I, z zastrzeżeniem, że
dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 5, 6 i 7 składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPUCK.262.101.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń II piętra Bloku E Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1A na potrzeby Kliniki Onkologii UCK WUM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (dalej zwany PFU) wraz z dokumentami towarzyszącymi, tj. dokumentacją archiwalną, Ekspertyzą Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej budynków Centralnego Szpitala Klinicznego wraz z Postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ilekroć w niniejszej treści SWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa
o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie charakteryzującym konkretny produkt przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie spowodują poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu ich użycia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

24111500-0 - Gazy medyczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek udziału w postepowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 1.000.000,00 zł (słownie: jeden miliony złotych)
i w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane w czynnych obiektach objętych klasą 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, w ramach inwestycji o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto (słownie zł: trzy miliony złotych) każda.
Zamawiający wymaga aby w ramach każdej z dwóch przedstawionych robót budowlanych wykonano roboty związane z budową, przebudową, rozbudową, modernizacją budynku w zakresie:
 robót budowlanych z kompleksowym wykończeniem pomieszczeń,
 instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 instalacji gazów medycznych.

b) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi projektowe obejmujące sporządzenie wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę i/lub przebudowę i/lub remont specjalistycznego oddziału szpitalnego o powierzchni użytkowej min. 400 m2, dotyczących robót budowlanych (oraz usług i dostaw niezbędnych do ich wykonania) o wartości minimum 3.000.000,00 zł brutto (dla każdej z usług projektowych, zrealizowanych w ramach odrębnych umów), w następującym zakresie branżowym:
 architektonicznym,
 konstrukcyjnym,
 instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 instalacji gazów medycznych.

c) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe
w projektowaniu w specjalności architektonicznej oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Architektów RP, oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w niniejszej specjalności oraz posiadającą aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie w projektowaniu w niniejszej specjalności oraz posiadającą aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy po uzyskaniu uprawnień, oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (kierownik budowy/ kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika robót elektrycznych, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót) po uzyskaniu uprawnień oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych po uzyskaniu uprawnień, oraz
• dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika robót sanitarnych, posiadającą ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych po uzyskaniu uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Pzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwier-dzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonaw-cy – wystawiona
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, wartości inwestycji oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są refe-rencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budow-lane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 7 do SWZ
Wykaz usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, wartości usług oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne do-kumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 8 do SWZ

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia pu-blicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer: 91 1130 1017 0020 0774 3920 0005, tytułem: „WADIUM – Nr referencyjny postępowania: DZPUCK.262.101.2023”.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, tj. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
11. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający.
Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych nieodwołalnych, płatnych na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na określony termin związania ofertą) należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania oferty. Gwarancja/poręczenie wadialne nie może zawierać w swojej treści niniejszego zapisu: „gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczeń” – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy. Zwolnienie Gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/Zamawiającego o zwolnieniu Gwaranta ze wszelkich zobowiązań, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w §
14 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, dostępna pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.