eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › "Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 97124700700011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górzykowo 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 385 95 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 385 95 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań zarządcy dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie, zakładanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-473552b1-facd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039858/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

1.3.2 Utrzymanie pasa zieleni na ulicy Niepodległości i Styczniowej w Sulechowie

1.3.3 Utrzymanie terenów zielonych (m.in. odmładzanie drzew, wycinka drzew, nasadzenia)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzzdgorzykowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzzdgorzykowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),
1. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzzdgorzykowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet..
1.2. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
1.2.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do SWZ, i który jest dostępny na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.
1.2.2 Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
1.2.3 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
1.2.4 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
1.2.5 Sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców.
1.2.6 Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
1.2.7 Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić przed upływem terminu składania ofert.
1.2.8 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
1.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
1.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

2.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415).
Pozostałe wymagania określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów, tel. (068) 385 95 00, e-mail: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl;
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bip.pzzd.zgo.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZZD.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- Rejon I- Gmina: Bojadła, Kargowa Trzebiechów, Sulechów, Babimost.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje sadzenie drzew, mechaniczne ścinanie drzew, odmładzanie drzew, opinię ornitologiczną, frezowanie i usuwanie karp.
Dokładny opis znajduje się w załączniku nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
nr 3a (szczegółowe specyfikacje techniczne) i nr 4 (formularz cenowy) do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena-waga (znaczenie) 60%
Okres gwarancji- waga (znaczenie) 4-%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- Rejon II- Gmina: Zabór, Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Świdnica.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje sadzenie drzew, mechaniczne ścinanie drzew, odmładzanie drzew, opinię ornitologiczną, frezowanie i usuwanie karp.
Dokładny opis znajduje się w załączniku nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
nr 3a (szczegółowe specyfikacje techniczne) i nr 4 (formularz cenowy) do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga (znaczenie) 60%
Okres gwarancji- waga (znaczenie) 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- Rejon III- Al. Niepodległości oraz ul. Styczniowa w m. Sulechów.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje koszenie trawy, przycięcie i formowanie istniejących żywopłotów, pielenie, grabienie liści, pielęgnację roślin, nawożenie, zbiór śmieci oraz czyszczenie lamp solarnych.
Dokładny opis znajduje się w załączniku: nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia),
nr 3a (szczegółowe specyfikacje techniczne) i nr 4 (formularz cenowy) do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga (znaczenie) 60%
Termin płatności faktury- waga (znaczenie) 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolność techniczna:
REJON I i II
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu zadania utrzymania i zakładania zieleni o wartości min. 40 000,00 zł brutto potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na platformie e- Zamówienia
• dysponowania sprzętem:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. po 1 szt.:
-podnośnik koszowy min 22m
-środek transportu min 7,5 t
-pilarka motorowo-łańcuchowa
-frezarka do niwelowania pni
oraz podał informację o marce, roku produkcji, ilości, stanie technicznym i podstawie do dysponowania wymienionym sprzętem.
REJON III
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu zadania utrzymania i pielęgnacji zieleni o wartości min. 10 000,00 zł brutto potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na platformie e- Zamówienia
• dysponowania sprzętem:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: min. po 1 szt.:
-podnośnik koszowy
-środek transportu
-kosa mechaniczna (wykaszarka)
oraz podał informację o marce, roku produkcji, ilości, stanie technicznym i podstawie do dysponowania wymienionym sprzętem.
b) Zdolność zawodowa:
REJON I i II
• Zamawiający żąda, aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia – min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości, obsługi pilarki motorowo-łańcuchowej i obsługi frezarki (mogą to być różne osoby do każdego sprzętu)
REJON III
• Zamawiający żąda, aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia – min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do pracy na wysokości i do obsługi kosy mechanicznej (mogą to być 2 różne osoby)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo świadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem wartości brutto, ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót
budowlanych stanowi załącznik nr 8b do SWZ).
b) Wykaz osób - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -wg załącznika nr 8a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą,
d) w odniesieniu do warunków określonych w Dziale II Rozdział II pkt 2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną),
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się z na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie
zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
e) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika 2.do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
- jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
f) pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
h) oświadczenie składane na podstawie art. art. 117 ust 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach:
a) w zakresie terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyny, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót:
 w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wystąpienia stanu epidemiologicznego, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
 w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń tj.: ciągłe opady atmosferyczne (deszczu, śniegu, gradu), niska temperatura powietrza, zalegający śnieg, lód, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych itd. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu niemożliwość wykonania robót budowlanych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe;
 w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi;
 jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron umowy;
 gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu niemożliwość wykonania robót budowlanych ze względu na te okoliczności,
 w przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.
b) z powodu powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
c) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający;
e) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
f) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ;
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy są określone w załączniku nr 7 do SWZ- wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzzdgorzykowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.