eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieruń › Oprac.dokum.projekt.na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania "węzła Bieruń"(...)Ogłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oprac.dokum.projekt.na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń”(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277653948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 168

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-155

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 216-21-73

1.5.8.) Numer faksu: (32) 216-21-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdbierun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oprac.dokum.projekt.na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń”(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e7a029f-facf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036694/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Oprac.dokum.projekt.na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wawelską (DK44) do skrzyżowania z łącznicą skrzyżowania „węzła Bieruń” (…)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e7a029f-facf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze do komunikacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@pzdbierun.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce Centrum Pomocy.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB oraz 250 MB dla plików oferty wraz z załącznikami.
7. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP lub Identyfikatorem postępowania) oraz nr sprawy: RZP/5/2023.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy p.z.p. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadania tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 168 w Bieruniu (43-155), adres e-mail: kancelaria@pzdbierun.pl, telefon: (32) 216-21-73, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu jest Pan Michał Pienta, adres e-mail: iod@pzdbierun.pl, telefon: 798 990 305;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie spawy: RZP/5/2023) ;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.;
• dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76 ustawy p.z.p.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
• Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający informuje, że:
• Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.).
• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy p.z.p.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 145000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 4137S - ciągu ulic: ul. Wawelskiej,
na odcinku od km 0+040,00 (projektowany wlot skrzyżowania DK44 z ul. Wawelską) do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi (w km 0+361,00) i ul. Jagiełły na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi (w km 0+361,00) do włączenia
do wschodniego wlotu skrzyżowania ul. Jagiełły z łącznicą „węzła Bieruń” (km 0+605 ul. Jagiełły), oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji (w tym decyzji na wycinkę drzew – w przypadku konieczności), uzgodnień i pozwoleń oraz rozstrzygnięcia właściwego organu architektonicznego (pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID lub kombinację ww. pozwoleń), celem realizacji inwestycji.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania projektowo-wykonawcze w zakresie:
- przebudowy lub rozbudowy istniejącej drogi dla pojazdów samochodowych z możliwością poszerzenia jej do 7,0 m i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do co najmniej KR4, oraz uzyskania innych parametrów wymaganych dla dróg klasy technicznej „Z”,
- budowy drogi dla pieszych i rowerów,
- koordynacji przedmiotowych prac projektowych z realizowanymi projektami dotyczącymi początku i końca przebudowywanego odcinka, to jest:
1) koordynacji dotyczącej początkowego odcinka (km od 0+040 do 0+065), który nakłada się z zakresem projektowanym przez biuro projektowe INTEGRAL Sp. z o.o., realizującego projekt przebudowy skrzyżowania DW 934 z DK 44 dla Inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
oraz
2) koordynacji dotyczącej końcowego odcinka (km od 0+575 do 0+605), który nakłada się z zakresem projektowanym przez biuro projektowe COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. realizującego projekt dla Firmy Strabag Sp. z o.o., pod nazwą: „Projekt i budowa S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia” dla Inwestora: GDDKiA Oddział w Katowicach,
3) Na załączniku graficznym Nr 5.1 i 5.2 do niniejszego SWZ, przedstawiono odcinek ul. Wawelskiej i Jagiełły, którego dotyczy przedmiotowe zadanie, z naniesionymi orientacyjnie rozwiązaniami projektowymi biur jak wyżej.
- docelowej organizacji ruchu i oznakowań drogowskazowych (w tym opracowania konstrukcyjne, a w przypadku znaków aktywnych lub aktywnych urządzeń BRD –projekt zasilania do takich oznakowań/urządzeń),
- budowy i przebudowy odwodnienia drogi,
- budowy kanału technologicznego,
- przebudowy zjazdów,
- przebudowy pozostałych kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowy urządzeń wodnych, w tym przepustu pod droga w km 0+296.

W przypadku konieczności dokumentacja projektowa będzie zawierać również rozwiązania w zakresie:
- budowy ekranów akustycznych (w tym odpowiedniego projektu konstrukcyjnego),
- budowy zatok autobusowych komunikacji miejskiej,
- budowy peronów do oczekiwania pasażerów (wraz z miejscami na wiaty przystankowe – lecz bez wiat),
- projekt kanalizacji kablowej w tym przepustu pod drogą, wraz z określeniem nie powodującego kolizji miejsca na szafkę złącza kablowego i licznik (powyższe dotyczy zasilania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach – opracowanie bez oprzyrządowania i okablowania),
- przebudowy oświetlenia drogi, w tym oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych.

Dokumentacja projektowa będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie
z art. 103 ust. 1 ustawy p.z.p.

Dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza) powinna zawierać:
- Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem, w tym projekt dróg dla pieszych
i rowerów,
- projekty przebudowy sieci kolidującego uzbrojenia terenu (w przypadku konieczności ich wykonania),
- projekty budowy linii zasilających do urządzeń projektowanych urządzeń
(w przypadku konieczności ich wykonania),
- audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (audyt BRD), wynikającego z treści ustawy o drogach publicznych, sporządzonego przez niezależnego audytora BRD,
- opracowanie analizy akustycznej dla określenia, czy przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu w środowisku,
- ewentualne inne opracowania projektowe, wynikłe w toku projektowania, niezbędne dla prawidłowego opisu i zrealizowania projektowanej przebudowy,
- opracowania konstruktorskie, opracowania wynikające z uzgodnień, opracowania wynikające z konieczności spełnienia odrębnych przepisów,
- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu (DOR),
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR).
Projekty DOR i TOR jw., powinny:
1) uwzględniać rozwiązania projektów organizacji ruchu biur „INTEGRAL
Sp. z o.o.” i „COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o., powiązanych z niniejszym
opracowaniem,
2) zostać wykonane w odpowiednich wariantach w przypadkach gdy:
projektowane przez biura jw. roboty nie zostały jeszcze wykonane, oraz gdy projektowane przez nie opracowania weszły w etap realizacji lub nawet zostały wykonane – co oznacza, że powinny zostać przystosowane do aktualnego etapu robót powiązanych inwestycji,
3) uwzględniać uwagi przewoźników transportu zbiorowego.
- operat wodno-prawny (w przypadku konieczności jego wykonania),
- inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki (w przypadku konieczności jej wykonania),
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z Prawem budowlanym, art. 20 ust. 1, pkt 1b,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodną
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
- kosztorysy ofertowe (ślepe) dla poszczególnych branżowych projektów wykonawczych, sporządzone metodą szczegółową, zawierające również:
1) szczegółowe przedmiary robót z obliczeniami ich ilości i niezbędnymi komentarzami umożliwiającymi określenie, czego przedmiar dotyczy, poszczególne elementy przedmiarów muszą być w sposób jednoznaczny identyfikowalne na rysunkach projektu,
2) wykazy materiałów ze szczegółowym określeniem ich parametrów technicznych,
3) ślepe zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów rozliczeniowych),
- kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto w ramach dokumentacji należy sporządzić:
- dokumentację geodezyjną w niezbędnym zakresie,
- aktualizację podkładów geodezyjnych,
- dokumentację geologiczno-inżynierską, sporządzoną w oparciu o odwierty geologiczne, obejmującą w swym zakresie informację dotyczącą wpływów eksploatacji górniczej.

Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez wykonawcę
na rzecz Zamawiającego:
- uzgodnień projektu z biurami projektowymi: INTEGRAL Sp. z o.o., realizującego projekt przebudowy skrzyżowania DW 934 z DK 44 dla Inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, oraz COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. realizującego projekt dla Firmy Strabag Sp. z o.o., pod nazwą: „Projekt i budowa S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia” dla Inwestora: GDDKiA Oddział w Katowicach,
- decyzji na wycinkę drzew (w przypadku konieczności),
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku konieczności),
- decyzji „o postawieniu ekranów akustycznych”, wydawaną przez organ ochrony środowiska (w przypadku konieczności),
- oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskania zgód właścicieli (w przypadku konieczności),
- wypisu z rejestru gruntów,
- aktualnych map do celów projektowych,
- warunków do projektowania od dysponentów kolidujących sieci decyzji o zatwierdzeniu projektów i udzieleniu pozwoleń na budowę (wniosek podpisze Zamawiający) – uzgodnienia z administratorami urządzeń kolidujących,
- planszę zbiorczą,
- pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości potwierdzenia zgłoszenia
dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej - ZRID lub kombinację ww. pozwoleń.

Miejsce wykonania usługi – lokalizacja dla dróg objętych przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 4137S – ciąg ulic Wawelskiej i Jagiełły w Bieruniu, w km od 0+040,00 do km 0+605,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w trzech kryteriach. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w przypadku jednakowej punktacji dwóch lub więcej ofert dokonany zostanie zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 248 ustawy p.z.p.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy p.z.p, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 3 SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.


4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z przedmiotem zamówienia.
Za usługę związaną z przedmiotem zamówienia uznaje się usługę polegającą
na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy, przebudowy albo remontu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 zł brutto.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret pierwsze spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy).
Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret pierwsze SWZ spełnia
na podstawie jednego zamówienia (umowy).

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
- minimum 1 osobą, tj. głównym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- minimum 1 osobą, tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- minimum 1 osobą, tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret drugie SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy p.z.p.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy niniejszego postępowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”
2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych
za realizację umowy, o których mowa w § 4 niniejszej umowy,
b) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,
c) Konieczności zmiany sposobu finansowania i rozliczania,
d) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę poprzez zakładkę Oferty/wnioski, widoczną po przejściu do szczegółów postępowania i wybraniu opcji Złóż ofertę, załączając wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ) oraz inne oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.