eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e336ab94-c488-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015119/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kiełbasin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133777/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2780000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1”. 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej „ Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1” o mocy ok. 998,52 kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42/19 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin. 3. Zakres robót dla niniejszego zadania obejmuje w szczególności: 1) wykonanie konstrukcji wsporczej wolnostojącej na gruncie do modułów PV; 2) montaż paneli fotowoltaicznych; 3) wykonanie okablowania DC; 4) montaż głównych rozdzielnic oddziałowych;5) montaż inwerterów;6) wykonanie okablowania AC;7) zamontowanie slłupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym;8) montaż instalacji uziemiającej;9) montaż stacji transformatorowej;10) wykonanie instalacji wewnętrznej transformatorowej;11) uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z wykonaniem badań i pomiarów;12) wykonanie systemu monitorująco – kontrolującego pracę farmy fotowoltaicznej;
13) wykonanie ogrodzenia terenu elektrowni słonecznej.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:1) dokumentacją projektową (projektem technicznym/ architektoniczno- budowlanym/ zagospodarowania terenu) sporządzą przez: Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rysia 1, 87 – 100 Toruń pod tytułem: „Budowa elektrowni słonecznej – „Elektrownia słoneczna Kiełbasin I” na dz. nr 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, o mocy 1 MW”;2) decyzją Starosty Toruńskiego nr AB.6740.2.114.2021.MD z dnia 11 stycznia 2022 roku zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej „Elektrownia Słoneczna Kiełbasin I” o mocy do 1 MW do realizacji na działkach nr geod. 42/19 i 42/18 w obrębie Kiełbasin, Gmina Chełmża; 3) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator SA numer P/19/046801/2 z dnia 12.08.2021 r.;4) umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu – elektrowni słonecznej Kiełbasin 1 zlokalizowanej w Kiełbasinie dz. 42/19 gm. Chełmża wiejska – z dnia 10.11.2021 r. (Zamawiający informuje, że obecnie prowadzone są czynności mające na celu przeniesienie umowy z Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. na Gminę Chełmża);5) decyzją Nr 5/2020 z dnia 09.10.2020 r., znak sprawy: GKOŚ.6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej – Kiełbasin o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 42/19 w miejscowości Kiełbasin, Gmina Chełmża, z uwzględnieniem przeniesienia na Gminę Chełmża przedmiotowej decyzji z dnia 16.12.2021 r.;6) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
7) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu projektowanej elektrowni słonecznej;2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z pomiarów (mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 obejmującej cały zakres robót) i złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu oraz przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu;3) zapewnienie nadzoru geotechnicznego; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, 6) wykonanie przyłączenia stacji transformatorowej do sieci energetycznej;7) zgłoszenie przyłączenia elektrowni słonecznej do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i umową o przyłączenie do sieci, wraz z późniejszymi zmianami przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD);8) uruchomienie elektrowni słonecznej wraz ze sprawdzeniem wszystkich systemów;
9) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach działki, stanowiącej przedmiot zamówienia;10) opracowanie wymaganych przepisami prawa i dokumentacją projektową oraz STWiORB instrukcji w języku polskim będących przedmiotem zamówienia;11) uzyskanie, przygotowanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, w tym dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu; 12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy; 13) inne prace związane z procesem budowy; 14) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4344622,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5993697,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4409167,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Era PV Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382334469

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 33

7.3.4) Miejscowość: Płochocin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacja niskiego i średniego napięcia, branża budowlana, podwykonawcy nie znani na etapie składania ofert

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4409167,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.