eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck -infrastruktury lądowej do obsługi załóg - dz. nr 201/5 - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck -infrastruktury lądowej do obsługi załóg - dz. nr 201/5 – wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prztargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck -infrastruktury lądowej do obsługi załóg - dz. nr 201/5 – wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28c5e81f-d5dd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck -infrastruktury lądowej do obsługi załóg na terenie Pucka, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166022/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.10.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zaplecza Portu Puck – infrastruktury lądowej do obsługi załóg - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. Planowane zaplecze ma zapewnić obsługę portu po rozbudowie i przebudowie portu Puck w ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”.
Przyjmuje się, że port w Pucku po docelowej rozbudowie powinien posiadać:
 Pomieszczenia sanitarne (WC, prysznice, sauny, zmywalnie naczyń, pralnie),
 Pomieszczenie dla bosmanów portu i radiotelefonicznej stacji brzegowej,
 Recepcję z punktem informacji turystycznej,
 Wydzielone stanowisko składowania segregowanych śmieci i odpadów,
 Wydzielone miejsce składowania ręcznych wózków transportowych,
 Pomieszczenia gospodarcze
Do przybliżonych obliczeń powierzchni budowli lub otwartych stanowisk w ww. koncepcji przyjęto, że:
 Budynki będą jednopoziomowe,
 Ilość kabin WC nie przekroczy 15 kabin męskich i 15 kabin damskich,
 Prysznice nie przekroczą 15 stanowisk męskich i 15 stanowisk damskich
 Zmywalnia naczyń ograniczona będzie do dwóch stanowisk
 W pralni zostaną zamontowane trzy pralki i trzy suszarki
 Stanowisko do odbioru segregowanych odpadów obejmie: dwa kontenery na odpady bytowe, pojedyncze pojemniki na szkło i papier, podwójne pojemniki na tworzywa sztuczne, zbiornik na odpady zaolejone i oleje, pojemnik na akumulatory i zużyte baterie
 Dwa pomieszczenia gospodarcze- jedno dla sprzętu sanitarnego, drugie dla bosmanów
 Na terenie portu składowanych będzie około 10 wózków do ręcznego transportu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Akint sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512387797

7.3.3) Ulica: ul. Wiertnicza 143a,

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-952

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.