eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarne › Budowa drogi leśnej nr 203 w leśnictwie Brzezie na odcinku około 1,86 km na działkach nr 3055, 3042, 3043, 3056, 3044, 3057, 3045, 3058, 3046, 3059/1 obręb geodezyjny Międzybórz, gmina Rzeczenica.Ogłoszenie z dnia 2021-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej nr 203 w leśnictwie Brzezie na odcinku około 1,86 km na działkach nr 3055, 3042, 3043, 3056, 3044, 3057, 3045, 3058, 3046, 3059/1 obręb geodezyjny Międzybórz, gmina Rzeczenica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 2

1.5.2.) Miejscowość: Czarne

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-330

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 598332011

1.5.8.) Numer faksu: 598332015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czarne@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czarne-czluchowskie.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/czarneczluchowskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej nr 203 w leśnictwie Brzezie na odcinku około 1,86 km na działkach nr 3055, 3042, 3043, 3056, 3044, 3057, 3045, 3058, 3046, 3059/1 obręb geodezyjny Międzybórz, gmina Rzeczenica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c18a020-fe69-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00067978/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa dr.203 L.Brzezie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151563/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NI.270.1.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 499731,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej nr 203 o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 na podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.
W zakres prac wchodzi również wykonanie:
 skrzyżowań z innymi drogami leśnymi,
 mijanek z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
 poboczy,
 robót towarzyszących,
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, tj.: na działkach nr 3055, 3042, 3043, 3056, 3044, 3057, 3045, 3058, 3046, 3059/1 obręb geodezyjny Międzybórz, gmina Rzeczenica.

Parametry drogi:

a) Klasa techniczna ulicy D
b) Prędkość projektowa Vp=30km/h
c) Max obciążenie na oś 100 kN
d) Długość 1857,9m,
e) Szerokość nawierzchni jezdni 3,50 m
f) Szerokość nawierzchni z mijanką 6,00 m,
g) Szerokość poboczy 2x0,75 m
h) Warstwa podbud. zasadniczej z kruszywa naturalnego stabiliz. mech.
10 cm,
i) Warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa naturalnego, łamanego 15 cm,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 598300,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 644441,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 598300,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMADO - BRZEZIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892013338

7.3.4) Miejscowość: Sznurki

7.3.5) Kod pocztowy: 83-324

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 598300,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.